Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 )

Được đăng lên bởi tuyentuoitan2107
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Học viên : Lê Kim Tuyền- H389( CỦ CHI )
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 )

Câu 1 : Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa giai cấp của
Bổ sung
Lênin
Trả lời : Lênin định nghĩa: “Người ta gọi giai cấp, những tập đoàn to
lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống
sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ
(thường thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa
nhận) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao
động xã hội, và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về
phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cấp là những
tập đoàn người mà tập đoàn này có thể chiếm đoạt lao động của tập
đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ
kinh tế xã hội nhất định”.
Như vậy, sự ra đời, tồn tại của các giai cấp gắn với những hệ thống sản
xuất xã hội nhất định. Sự khác nhau về địa vị của giai cấp trong hệ
thống sản xuất là do:
Thứ nhất, khác nhau về quan hệ của họ đối với việc sở hữu những tư
liệu sản xuất của xã hội.
Thứ hai, khác nhau về vai trò của họ trong tổ chức quản lý sản xuất, tổ
chức quản lý lao động xã hội.
Thứ ba, khác nhau về phương thức sản xuất và quy mô thu nhập những
sản phẩm lao động của xã hội.
Trong những sự khác nhau trên đây, sự khác nhau của họ về sở hữu đối
với tư liệu sản xuất có ý nghĩa quan trọng quyết định nhất. Tập đoàn
người nào nắm tư liệu sản xuất sẽ trở thành giai cấp thống trị xã hội và
tất yếu sẽ chiếm đoạt những sản phẩm lao động của các tập đoàn khác.
Đó là bản chất của những xung đột giai cấp trong các xã hội có giai cấp
đối kháng. Trong các xã hội có giai cấp, ngoài giai cấp thống trị và giai
cấp bị trị còn có những tầng lớp và giai cấp trung gian khác. Bộ phận
này không có vị trí cơ bản trong phương thức sản xuất, nó thường
xuyên bị phân hoá. Nhân tố chi phối sự phân hoá của các tầng lớp trung
gian là lợi ích. Các giai cấp và tầng lớp trung gian ngả về phía giai cấp

Page 1

Học viên : Lê Kim Tuyền- H389( CỦ CHI )
thống trị hay bị trị là tuỳ thuộc vào vị trí lợi ích của họ.
Giai cấp là một phạm trù kinh tế - xã hội có tính lịch sử. Nó luôn luôn
vận động biến đổi cùng với sự biến đổi của lịch sử.
Nguồn gốc hình thành giai cấp: Trong xã hội có nhiều nhóm xã hội
khác nhau. Sự khác nhau ấy được phân biệt bởi những đặc trưng khác
nhau như giới tính, nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc... Những khác biệt
ấy tự nó không tạo ra sự đối lập về mặt xã hội. Chỉ có những giai cấp
xuất phát từ sự khác biệt...
H
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 )
Câu 1 : Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa giai cấp của
Lênin
Bổ sung
Trả lời :  !"#$%&'($)&*+$*
,-.("#/01$2*3$4$5
678%$893%$$2*,6:'/0;41
$"#$"#$<(;4+"=&0&,)$;+$>
)5-($",4678%$'$2?1$2*$@A,*
3893'+"),+/00$A"B$C+
&D17893E$*F+"="BGH%&,+(
$)&*+"#+$)&*++I$JK*L$,*31$)&
*+/0M*N0$)&*+II/0$2*3$K3
/$K893%$OG
!")'6P2#'$.$L10%&Q-(4$567
8%$893%$GRP/01%&$2*4
$5678%$,+M*
A%$'/0;415-46B(($"
,4678%$1893G
A'/0$2?1$2*$@A;7,S678%$'$@
A;7,S,*3893G
AT'/0&"U$A678%$+;V$)&(
67&W,*31893G
2*(6P/0$2X'6P/016B(5
-$",4678%$IS;$2;K$%$G)&*+
"#+*Q$",4678%$6Y$2B$+%&$5$2893+
$%$K6YK*L$(67&W,*310$)&*+/0G
ZI,+T7%$1(83$%&$2*0893I%&
5/0G2*0893I%&'*+%&$5$2+
%&T$2?I($D,-&+%&$2/0G[3&)
+/VI$2EUT7$2*&"U$A678%$'I$"#
8T&X*0G!X$5&56P&X*010$D,-&$2
,+,=EG0%&+$D,-&$27&E%&
Page 1
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 ) - Người đăng: tuyentuoitan2107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ( PHẦN3 ) 9 10 7