Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tổ chức lãnh thổ kinh tế

Được đăng lên bởi Chị Dậu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2134 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2010 - 2014
MÔN HỌC: TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ
I. MỤC TIÊU
Tổng kết và củng cố các kiến thức cơ bản về tổ chức lãnh thổ kinh tế trong
đó nhấn mạnh hai nội dung đặc biệt cần thiết với cử nhân chuyên ngành Quy
hoạch phát triển đó là: Lý thuyết chung về Tổ chức lãnh thổ kinh tế (các nội
dung, nhân tố ảnh hưởng, các lý thuyết ứng dụng trong Tổ chức lãnh thổ, Bộ
chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Tổ chức lãnh thổ); Các hình thức Tổ chức lãnh
thổ và vai trò của chúng trong quá trình phát triển đất nước.
II. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP
1.

Giáo trình Tổ chức lãnh thổ kinh tế. TS Ngô Thúy Quỳnh. NXB Chính trị

2.

quốc gia, Hà Nội, 2009.
Tài liệu về các hình thức tổ chức lãnh thổ: Trang trại, Khu công nghiệp,
Khu kinh tế ven biển (do Giảng viên tổng hợp).

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
1. Lý thuyết chung về Tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1. Nội dung cơ bản của Tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.1. Kiểm điểm các yếu tố, điều kiện để tổ chức lãnh thổ kinh tế và đánh giá
hiện trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế.
1.1.2. Phân tích và dự báo về phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế.
- Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của lãnh thổ đối với tổ
chức lãnh thổ kinh tế trong tương lai.

- Tiến hành lập đề án phát triển đối với từng hình thức tổ chức lãnh thổ
kinh tế.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới Tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.2.1. Nhóm yếu tố bên trong lãnh thổ nghiên cứu
a) Yếu tố địa lý và tài nguyên thiên nhiên
b) Dân số cùng các giá trị văn hoá và nguồn nhân lực
c) Khoa học công nghệ
d) Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật đã có
e) Trình độ phát triển của nền kinh tế
f) Môi trường chính sách
1.2.2. Yếu tố bên ngoài lãnh thổ nghiên cứu
a) Nhóm các yếu tố về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của nhà
nước.
b) Yếu tố thị trường và các mối liên hệ kinh tế liên vùng
c) Yếu tố về nguồn đầu tư từ bên ngoài.
d) Hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội trong khu vực và quốc tế cũng
có những tác động đến tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.3. Các lý thuyết ứng dụng trong Tổ chức lãnh thổ
Bao gồm 06 lý thuyết:
1.3.1. Lý thuyết trung tâm của W. Christaller
1.3.2. Lý thuyết cực của F. Perroux
1.3.3. Lý thuyết vành đai nông nghiệp của V. Thu-nen
1.3.4. Lý thuyết phát triển phi cân đối
1.3.5. Lý thuyết phát triển chuỗi và chùm đô thị
1.3.6. Lý thuyết phát triển Tổ hợp lãnh thổ
Đối với mỗi lý thuyết, sinh viên cần nắm được nộ...
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
KHOA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2010 - 2014
MÔN HỌC: TỔ CHỨC LÃNH THỔ KINH TẾ
I. MỤC TIÊU
Tổng kết củng cố các kiến thức bản về tổ chức lãnh thổ kinh tế trong
đó nhấn mạnh hai nội dung đặc biệt cần thiết với cử nhân chuyên ngành Quy
hoạch phát triển đó là: thuyết chung về Tổ chức lãnh thổ kinh tế (các nội
dung, nhân tố ảnh hưởng, các thuyết ứng dụng trong Tổ chức lãnh thổ, Bộ
chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Tổ chức lãnh thổ); Các nh thức Tổ chức lãnh
thổ và vai trò của chúng trong quá trình phát triển đất nước.
II. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP
1. Giáo trình Tổ chức lãnh thổ kinh tế. TS Ngô Thúy Quỳnh. NXB Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2009.
2. Tài liệu về c hình thức tổ chức lãnh thổ: Trang trại, Khu công nghiệp,
Khu kinh tế ven biển (do Giảng viên tổng hợp).
III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH
1. Lý thuyết chung về Tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1. Nội dung cơ bản của Tổ chức lãnh thổ kinh tế
1.1.1. Kiểm điểm các yếu tố, điều kiện để tổ chức lãnh thổ kinh tế và đánh g
hiện trạng tổ chức lãnh thổ kinh tế.
1.1.2. Phân tích và dự báo về phát triển các nh thức tổ chức lãnh thkinh tế.
- Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của lãnh thổ đối với tổ
chức lãnh thổ kinh tế trong tương lai.
Đề cương tổ chức lãnh thổ kinh tế - Trang 2
Đề cương tổ chức lãnh thổ kinh tế - Người đăng: Chị Dậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương tổ chức lãnh thổ kinh tế 9 10 107