Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Triết 1

Được đăng lên bởi Ngọc Bon
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN
Câu 1: CN Mac – Lenin là gì? Sự ra đời và phát triển của CN Mac ?


CN Mac – Lenin là gì ?

-

CN Mac – Lenin là hệ thống các quan điểm và học thuyết do C.Mác và Ăngghen xây dựng, V.I.Lenin
bảo vệ và phát triển, được hình thành và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị
tư tưởng của nhân loại ; là thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực
tiễn Cách mạng ; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

-

CN Mac được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ mật thiết với nhau :
 Triết học Mac – Lenin : nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung của tự nhiên, xã hội
và tư duy ; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực
tiễn Cách mạng.
 Kinh tế học Mac – Lenin : nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật
kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra
đời, phát triển của phương thức sản xuất mới – phương thức cộng sản chủ nghĩa.
 Chủ nghĩa xã hội khoa học : là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận
triết học và kinh tế học chính trị Mac – Lenin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách
quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.



Sự ra đời và phát triển của CN Mac

-

Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mac :
 Điều kiện kinh tế xã hội :

Chủ nghĩa Mac ra đời vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Đây là thời kỳ phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa ở các nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước
Anh cuối TK XVIII. Cuộc CM công nghiệp không những đánh dấu bước chuyển biến từ nền sản xuất thủ
công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục
diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản.
Thực tiễn CM của giai cấp vô sản đặt ra yêu cầu khách quan là phải soi sáng bằng lý luận khoa học.
CN Mac ra đời là sự đáp ứng yêu cầu khách quan đó ; đồng thời, chính thực tiễn CM cũng trở thành tiền đề
thực tiễn cho sự khái quát và phát triển không ngừng lý luận của CN Mac.
 Tiên đề lý luận : CN Mac ra đời không chỉ xuất phát từ nhu cầu khách qua...
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN
Câu 1: CN Mac – Lenin là gì? Sự ra đời và phát triển của CN Mac ?
CN Mac – Lenin là gì ?
- CN Mac Lenin hệ thống các quan điểm học thuyết do C.Mác Ăngghen y dựng, V.I.Lenin
bảo vệ phát triển, được hình thành phát triển trên sở tổng kết thực tiễn kế thừa những giá trị
tưởng của nhân loại ; thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học thực
tiễn Cách mạng ; khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp sản, giải phóng nhân dân lao động
khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
- CN Mac được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ mật thiết với nhau :
Triết học Mac Lenin : nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung của tự nhiên, hội
duy ; xây dựng thế giới quan phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa họcthực
tiễn Cách mạng.
Kinh tế học Mac Lenin : nghiên cứu những quy luật kinh tế của hội, đặc biệt những quy luật
kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy n của phương thức sản xuất bản chủ nghĩa sự ra
đời, phát triển của phương thức sản xuất mới – phương thức cộng sản chủ nghĩa.
Chủ nghĩa hội khoa học : kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận
triết học và kinh tế học chính trị Mac – Lenin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách
quan của quá trình cách mạng hội chủ nghĩa bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa bản lên
chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.
Sự ra đời và phát triển của CN Mac
- Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mac :
Điều kiện kinh tế xã hội :
Chủ nghĩa Mac ra đời vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Đây là thời kỳ phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa ởc nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp nước
Anh cuối TK XVIII. Cuộc CM công nghiệp không những đánh dấu bước chuyển biến từ nền sản xuất thủ
công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục
diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản.
Thực tiễn CM của giai cấp sản đặt ra yêu cầu khách quan là phải soi sáng bằng luận khoa học.
CN Mac ra đời sự đáp ứng yêu cầu khách quan đó ; đồng thời, chính thực tiễn CM cũng trở thành tiền đề
thực tiễn cho sự khái quát và phát triển không ngừng lý luận của CN Mac.
Tiên đề luận : CN Mac ra đời không chỉ xuất phát từ nhu cầu khách quan của lịch sử, mà còn
kết quả của sự kế thừa tinh hôa di sản luận của nhân loại, trong đó, trực tiếp nhất triết học cổ
điển Đức, kinh tế học chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp và Anh.
o Triết học cổ điển Đức : đặc biệt triết học của Heghen Phoiơbắc đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự
hình thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của CN Mac
o Kinh tế học chính trị cổ điển Anh : A.Xmít Đ.Ricacđô đã góp phần tích cực vào quá trình hình
thành quan niệm duy vật về lịch sử của CN Mac.
o Chủ nghĩa hội không tưởng mang đến tinh thần nhân đạo những quan điểm đúng đắn của các
nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng về lịch sử, về đặc trưng của xã hội tương lai. Điều đó đã trở thành
một trong những tiền đề luận quan trọng cho sự ra đời của luận khoa học về CNXH trong CN
Mac.
Tiên đề khoa học tự nhiên :
1
Đề cương Triết 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Triết 1 - Người đăng: Ngọc Bon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề cương Triết 1 9 10 151