Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương triết học

Được đăng lên bởi Thong Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1: TRIẾT HỌC
Nội dung 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức; ý
nghĩa phương pháp luận rút ra và liên hệ thực tiễn vận dụng các quan điểm
phương pháp luận đó trong hoạt động thực tiễn của địa phương, đơn vị (hoặc
ngành) đồng chí.
a) Đinh nghĩa:
- Vật chất:
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan,
được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
- Ý thức:
Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh tích cực, tự
giác, chủ động, sáng tạo thế giới khách quan và bộ não người thông qua hoạt động
thực tiễn.
b) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.Vật chất là cái có
trước,nó sinh ra và quyết định ý thức:
+ Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế giơí
xung quanh.
+ Mặt khác, ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối của
nó.
+ Dựa trên các tri thức về quy luật khách quan,con người đề ra mục tiêu,phương
hướng,xác định phương pháp,dùng ý chí để thực hiện mục tiêu ấy.
+ ý thức tác động đến vật chất theo hai hướng chủ yếu :Nếu ý thức phản ánh đúng
đắn điều kiện vật chất,hoàn cảnh khách quan thì sẽ thúc đẩy tạo sự thuận lợi cho sự
phát triển của đối tượng vật chất và ngược lại.
Biểu hiện ở mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa
tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
c) Ý nghĩa và phương pháp luận:
- Do vật chất là nguồn gốc và là cái quyết định đối với ý thức, cho nên để nhận thức
cái đúng đắn sự vật, hiện tượng, trước hết phải xem xét nguyên nhân vật chất, tồn tại
xã hội mang “tính khách quan của sự xem xét” chính là ở chỗ đó.
- ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại đối với vật chất, cho nên trong
nhận thức phải có tính toàn diện, phải xem xét đến vai trò của nhân tố tinh thần.
- Trong hoạt động thực tiễn, phải xuất phát từ những điều kiện khách quan và giải
quyết những nhiệm vụ của thực tiễn đặt ra trên cơ sở tôn trọng sự thật. Đồng thời
cũng phải nâng cao nhận thức, sử dụng và phát huy vai trò năng động của các nhân tố
tinh thần,tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả

cao. Không chỉ có vậy, việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ trên khắc phục thái độ
tiêu cực thụ động, chờ đợi, bó ta...
PHẦN 1: TRIẾT HỌC
Nội dung 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức; ý
nghĩa phương pháp luận rút ra liên hệ thực tiễn vận dụng các quan điểm
phương pháp luận đó trong hoạt động thực tiễn của địa phương, đơn v (hoặc
ngành) đồng chí.
a) Đinh nghĩa:
- Vật chất:
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan,
được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”
- Ý thức:
Ý thức hình nh chủ quan của thế giới khách quan, s phản ánh tích cực, tự
giác, chủ động, sáng tạo thế giới khách quan bộ não người thông qua hoạt động
thực tiễn.
b) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất quyết định sự hình thành phát triển của ý thức.Vật chất cái
trước,nó sinh ra và quyết định ý thức:
+ Nguồn gốc của ý thức chính vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế giơí
xung quanh.
+ Mặt khác, ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối của
nó.
+ Dựa trên c tri thức về quy luật khách quan,con người đề ra mục tiêu,phương
hướng,xác định phương pháp,dùng ý chí để thực hiện mục tiêu ấy.
+ ý thức tác động đến vật chất theo hai hướng chủ yếu :Nếu ý thức phản ánh đúng
đắn điều kiện vật chất,hoàn cảnh khách quan thì s thúc đẩy tạo sự thuận lợi cho sự
phát triển của đối tượng vật chất và ngược lại.
Biểu hiện ở mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa
tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
c) Ý nghĩa và phương pháp luận:
- Do vật chất nguồn gốc cái quyết định đối với ý thức, cho nên để nhận thức
cái đúng đắn sự vật, hiện tượng, trước hết phải xem xét nguyên nhân vật chất, tồn tại
xã hội mang “tính khách quan của sự xem xét” chính là ở chỗ đó.
- ý thức tính độc lập tương đối, tác động tr lại đối với vật chất, cho nên trong
nhận thức phải có tính toàn diện, phải xem xét đến vai trò của nhân tố tinh thần.
- Trong hoạt động thực tiễn, phải xuất phát từ những điều kiện khách quan giải
quyết những nhiệm vụ của thực tiễn đặt ra trên sở tôn trọng sự thật. Đồng thời
cũng phải nâng cao nhận thức, sử dụng và phát huy vai trò năng động của các nhân tố
tinh thần,tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả
Đề cương triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương triết học - Người đăng: Thong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương triết học 9 10 678