Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương triết học mác_lênin

Được đăng lên bởi boykutenhaozozo-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: vấn đề cơ bản của triết học và các trg phái triết học chủ yếu, các
hình thức biểu hiện khác nhau của chúng trong lịch sử triết học
1. Vấn đề cơ bản của triết học:
- Theo F.Angghen “ vấn đề cơ bản của triết học đặc biệt là của triết học hiện
đại qh giữa tư duy và tồn tại hhay ý thức vật chất. vấn đề 2 mặt:
Giữa vật chất và ý thức cái nào có trc cái nào có trc cái nào có sau, cái nào
quyết định cái nào.
Con ng có khả năng nhận thức đc thế giới hay k?
- Vấn đề qh giữa tư duy và tồn tại hay ý thức và vật chất đc gọi là vấn đề cơ
bản của triết học vì:
Mqh giữa vật chất và ý thức là vấn đề có tính xuất phát của mọi học
thuyết triết học. đã là học thuyết triết học thì phải giải quyết mqh này. Học
thuyết triết học nnaof, nhà triết học nào k động chạm đến vấn đề này thì k
đc coi là triết học.
Vì vậy trg hợp giải quyết mqh này nó quy định tính nhất quán để giải
quyết những vấn đề còn lại của mỗi học thuyết cũng như mỗi nhà triết
học.
Nó còn là cơ sở để phân định các trg phái triết học khác nhau
2. Các trg phái triết học chủ yếu:
a. Chủ nghĩa duy vật: là trg phái triết học cho rằng vật chất có trc, ý thức có
sau. Vật chất quyết định ý thức
- CNDD chất phác: xuất hiện thời cổ đại:
+ nó là thế giới quan của giai cấp chủ nô tiến bộ
+ CNDD thời nay là CNDD chất phác mộc mạc gắn vs phép biện chứng sơ
khai tự phát
+ những tư tg duy vật xen lẫn vs các chi thức KHTN các nhà duy vật cũng
là các nhà KHTN
VD: Talet, Heraiclit, Đemocrit,…
+những tư tg triết học chưa dựa trên sự khái quát thành tựu của KHTN mà
chủ yếu là trực giác phỏng đoán thiên sự nhưng nói chung là đúng vì nó là
duy vật luôn luôn biến đổi. dùng tự nhiên để giải thích tự nhiên. K viện đến
thần linh hay thượng đế
VD: Talet :” mọi sự vật hiện tg sinh ra từ nc và sẽ trở về vs nc”. Heraclit:”
thế giới là ngọn lửa lúc bùng lên. Lúc tắt đi thì quy luật của nó… chúng k
ai ắm 2 lầtrên một dòng sông”
- Chủ nghĩa duy vật siêu hình: xuất ệ TK 17, 18
+ là ngọn cờ lí luận của giai cấp tư sản cách mạng
+ CNDV thời kì này là CNDV máy móc, siêu hình ( thế giới tự nhiên chính
là thế giới vật chất). họ quan niệm các sự vật hiện tg tồn tại độc lập k
lquan đến nhau. Quy vào vận động cơ hội( coi thế giới như 1 cỗ máy
khổng lồ tồn tại độc lập và tĩnh…)
VD: Hopso: TG mọi vật và con ng là 1 cỗ máy khổng lồ
Cacbanit: ý thức sinh ra từ vật chất như gan tiết ra mật
+ là CNDV k triệt để vì duy vật trong tự nhiên nhưng lại duy tâm trong xh

-

b.
-

-

c.

d.
e.

+ CNDV trong thời kì này xuất hiện trong quá trình đấu tranh chống g...
Câu 1: vấn đề cơ bản của triết học và các trg phái triết học chủ yếu, các
hình thức biểu hiện khác nhau của chúng trong lịch sử triết học
1. Vấn đề cơ bản của triết học:
- Theo F.Angghen “ vấn đề cơ bản của triết học đặc biệt là của triết học hiện
đại qh giữa tư duy và tồn tại hhay ý thức vật chất. vấn đề 2 mặt:
Giữa vật chất và ý thức cái nào có trc cái nào có trc cái nào có sau, cái nào
quyết định cái nào.
Con ng có khả năng nhận thức đc thế giới hay k?
- Vấn đề qh giữa tư duy và tồn tại hay ý thức và vật chất đc gọi là vấn đề cơ
bản của triết học vì:
Mqh giữa vật chất và ý thức là vấn đề có tính xuất phát của mọi học
thuyết triết học. đã là học thuyết triết học thì phải giải quyết mqh này. Học
thuyết triết học nnaof, nhà triết học nào k động chạm đến vấn đề này thì k
đc coi là triết học.
Vì vậy trg hợp giải quyết mqh này nó quy định tính nhất quán để giải
quyết những vấn đề còn lại của mỗi học thuyết cũng như mỗi nhà triết
học.
Nó còn là cơ sở để phân định các trg phái triết học khác nhau
2. Các trg phái triết học chủ yếu:
a. Chủ nghĩa duy vật: là trg phái triết học cho rằng vật chất có trc, ý thức có
sau. Vật chất quyết định ý thức
- CNDD chất phác: xuất hiện thời cổ đại:
+ nó là thế giới quan của giai cấp chủ nô tiến bộ
+ CNDD thời nay là CNDD chất phác mộc mạc gắn vs phép biện chứng sơ
khai tự phát
+ những tư tg duy vật xen lẫn vs các chi thức KHTN các nhà duy vật cũng
là các nhà KHTN
VD: Talet, Heraiclit, Đemocrit,…
+những tư tg triết học chưa dựa trên sự khái quát thành tựu của KHTN mà
chủ yếu là trực giác phỏng đoán thiên sự nhưng nói chung là đúng vì nó là
duy vật luôn luôn biến đổi. dùng tự nhiên để giải thích tự nhiên. K viện đến
thần linh hay thượng đế
VD: Talet :” mọi sự vật hiện tg sinh ra từ nc và sẽ trở về vs nc”. Heraclit:”
thế giới là ngọn lửa lúc bùng lên. Lúc tắt đi thì quy luật của nó… chúng k
ai ắm 2 lầtrên một dòng sông”
- Chủ nghĩa duy vật siêu hình: xuất ệ TK 17, 18
+ là ngọn cờ lí luận của giai cấp tư sản cách mạng
+ CNDV thời kì này là CNDV máy móc, siêu hình ( thế giới tự nhiên chính
là thế giới vật chất). họ quan niệm các sự vật hiện tg tồn tại độc lập k
lquan đến nhau. Quy vào vận động cơ hội( coi thế giới như 1 cỗ máy
khổng lồ tồn tại độc lập và tĩnh…)
VD: Hopso: TG mọi vật và con ng là 1 cỗ máy khổng lồ
Cacbanit: ý thức sinh ra từ vật chất như gan tiết ra mật
+ là CNDV k triệt để vì duy vật trong tự nhiên nhưng lại duy tâm trong xh
Đề cương triết học mác_lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương triết học mác_lênin - Người đăng: boykutenhaozozo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đề cương triết học mác_lênin 9 10 152