Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tự luận tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Ng Hạnh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG TỰ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1:Trình bày đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học TTHCM?
 Đối tượng:
- Hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về CMVN trong dòng chảy của thời đại mới
- Các quan điểm đc phản ánh qua các bài nói, bài viết và qua quá trình chỉ đạo thực mạng của
HCM
- Là quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt
Nam
 Nhiệm vụ: đi sâu nghiên cứu làm rõ các nội dung sau
- Các giai đoạn hình thành, phát triển TTHCM
- Nd, bản chất CM, KH, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống TTHCM
- Vai trò của TTHCM
- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển TTHCM
Câu 2: Nêu và phân tích khái niệm TTHCM trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng?
 KN TTHCM: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của
Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng
lợi."
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã làm rõ:
 Về cấu trúc, bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của TTHCM: Đó là hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, phản ánh những vấn đề có
tính quy luật của cách mạng Việt Nam; TTHCM cùng với CN Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc VN.
 Về Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của TTHCM:
o Đó là kết quả sự vận dụng CN Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta;
o Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc;
o Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
 Về nội dung: đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nội
dung TTHCM bao gồm hệ thống các quan điểm cơ bản về chính trị (đường lối cách mạng đối nội,
đối ngoại, xây dựng lực lượng cách mạng, xây dựng nhà nước), các quan điểm về kinh tế, văn hóa,
xây dựng con người XHCN... và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh.
 Giá trị, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của TTHCM: là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng và
dân tộc, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
 Nghiên cứu, học tập TTHCM là thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách
mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, phục vụ nhân dân,...
ĐỀ CƯƠNG TỰ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1:Trình bày đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của môn học TTHCM?
Đối tượng:
- Hệ thống các quan điểm, quan niệm, lý luận về CMVN trong dòng chảy của thời đại mới
- Các quan điểm đc phản ánh qua các i nói, bài viết qua quá trình chỉ đạo thực mạng của
HCM
- quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm, luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt
Nam
Nhiệm vụ: đi sâu nghiên cứu làm rõ các nội dung sau
- Các giai đoạn hình thành, phát triển TTHCM
- Nd, bản chất CM, KH, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống TTHCM
- Vai trò của TTHCM
- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển TTHCM
Câu 2: Nêu phân tích khái niệm TTHCM trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng?
KN TTHCM: "Tư tưởng Hồ Chí Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những
vấn đềbản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; tài sản tinh thần cùng to lớn và quý giá của
Đảng dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng
lợi."
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã làm rõ:
Về cấu trúc, bản chất cách mạng, khoa học nội dung của TTHCM: Đó hệ thống quan điểm
toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của cách mạng Việt Nam, phản ánh những vấn đề
tính quy luật của cách mạng Việt Nam; TTHCM cùng với CN Mác - Lênin nền tảng tưởng,
kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc VN.
Về Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của TTHCM:
o Đó là kết quả sự vận dụng CN Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta;
o Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc;
o Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Về nội dung: đó tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nội
dung TTHCM bao gồm hệ thống các quan điểm bản về chính trị (đường lối cách mạng đối nội,
đối ngoại, xây dựng lực lượng cách mạng, xây dựng nhà nước), các quan điểm về kinh tế, văn hóa,
xây dựng con người XHCN... và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh.
Giá trị, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của TTHCM: là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng
dân tộc, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.
Nghiên cứu, học tập TTHCM thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm phương pháp cách
mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi
người, để làm cho CN Mác - Lênin, TTHCM thực sự trở thành nền tảng tưởng, kim chỉ nam
trong hành động của chúng ta.
Câu 3: Trình bày các nguồn gốc tưởng luận hình thành TTHCM. Theo a/c nguồn gốc
tưởng - lý luận nào là quan trọng nhất quyết định bản chất TTHCM? Vì sao?
Nguồn gốc tư tưởng lý luận hình thành nên tư tưởng HCM:
- Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN: Đó truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất,
tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý chí vượt lên mọi khó khăn thử thách,….Trong đó chủ nghĩa
1
Đề cương tự luận tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tự luận tư tưởng HCM - Người đăng: Ng Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương tự luận tư tưởng HCM 9 10 148