Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Truong Dollar
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HCM 2012
VẤN ĐỀ 1: KHÁI NIỆM TTHCM, Ý NGHĨA CỦA KHÁI NIỆM, HỆ THỐNG TTHCM VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP MÔN TTHCM (4)
KN TTHCM lần đầu tiên được đưa ra tại ĐH ĐBTQ của Đảng lần VII (6/1991)
TTHCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo CN M-L vào điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực
tế TTHCM đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta.
ĐH IX (4/2001) của Đảng đã bổ sung và xác định khá toàn diện KN TTHCM
TTHCM là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN M-L vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Ý NGHĨA CỦA KHÁI NIỆM TTHCM: Đã làm rõ được
Một là: bản chất CM, khoa học của TTHCM
+ Hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của CMVN
+ TTHCM cùng với CN M-L là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt
Nam
Hai là: nguồn gốc tư tưởng, lý luận của TTHCM
+ Chủ nghĩa M-L
+ Gía trị văn hóa dân tộc
+ Tinh hoa văn hóa nhân loại
-3 Ba là: nội dung cơ bản nhất của TTHCM, bao gồm những vấn đề cơ bản có liên quan trực tiếp
đến cách mạng Việt Nam
4 Bốn là: giá trị, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của TTHCM
+ Soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam
+ Tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc
HỆ THỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
-1 TTHCM về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người;
-2 TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại;
-3 TTHCM về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
-4 TTHCM về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân,

2

do dân, vì dân;
-5 TTHCM về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
-6 TTHCM về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho nhân dân
-7 TTHCM về đạo đức CM cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
-8TTHCM xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người
lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
-9 TTHCM về chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho đời sau;
Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
-1 Nâng cao năng lực tư duy và phương pháp công tác
+ Nâng cao vị trí, vai trò của TTHCM đối với đời sống cách mạng Việt Nam
+ Làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tình thần
của thế hệ trẻ nước ta
+ Bồi dưỡng, củng cố cho SV, thanh niên lập trư...
ĐỀ CƯƠNG TƯ TƯỞNG HCM 2012
VẤN ĐỀ 1: KHÁI NIỆM TTHCM, Ý NGHĨA CỦA KHÁI NIỆM, HỆ THỐNG TTHCM VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP MÔN TTHCM (4)
KN TTHCM lần đầu tiên được đưa ra tại ĐH ĐBTQ của Đảng lần VII (6/1991)
TTHCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo CN M-L vào điều kiện cụ thể của nước ta, và trong thực
tế TTHCM đã trở thành tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta.
ĐH IX (4/2001) của Đảng đã bổ sung và xác định khá toàn diện KN TTHCM
TTHCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của CMVN, kết quả
của sự vận dụng phát triển sáng tạo CN M-L vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Ý NGHĨA CỦA KHÁI NIỆM TTHCM: Đã làm rõ được
Một là: bản chất CM, khoa học của TTHCM
+ Hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của CMVN
+ TTHCM cùng với CN M-L là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt
Nam
Hai là: nguồn gốc tư tưởng, lý luận của TTHCM
+ Chủ nghĩa M-L
+ Gía trị văn hóa dân tộc
+ Tinh hoa văn hóa nhân loại
-3 Ba là: nội dung bản nhất của TTHCM, bao gồm những vấn đề bản liên quan trực tiếp
đến cách mạng Việt Nam
4 Bốn là: giá trị, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của TTHCM
+ Soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam
+ Tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc
HỆ THỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
-1 TTHCM về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người;
-2 TTHCM về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại;
-3 TTHCM về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;
-4 TTHCM về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự của dân,
1
Đề cương tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tư tưởng HCM - Người đăng: Truong Dollar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương tư tưởng HCM 9 10 595