Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tư tưởng Hồ Chí MInh

Được đăng lên bởi Nguyên Nguyễn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối
chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt
Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư
tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ
bản của tư tưởng HCM.
Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và
là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng
của toàn Đảng, toàn Dân ta.
2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM
là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là
kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người, bao gồm:











Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.
Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.
Tư tưởng HCM về Quân sự.
Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Tư tưởng đạo đức HCM.
Tư tưởng nhân văn HCM.
Tư Tưởng văn hóa HCM.

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to
lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.

Cổng thông tin điện tử Đoàn – Hội Học viện Hành chính cơ sở HCM

1

3. Nguồn gốc
1. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM:
1.1. Tình hình thế giới:
Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa Tư bản từ tự do cạnh tranh đã phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ
Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban
Nha, Hà Lan . . . dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2).
Bên cạnh mâu thuẫn vốn có là mâu thuẫn giữa Tư sản và Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mới là
mâu thuẫn giữa các nuớc thuộc địa và các nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân
tộc dâng lên mạnh mẽ nhưng chưa ở đâu giành...
Cổng thông tin điện tử Đoàn Hội Học viện Hành chính cơ sở HCM
1
Đ
Đ
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
Ư
Ư
T
T
Ư
Ư
N
N
G
G
H
H
C
C
H
H
Í
Í
M
M
I
I
N
N
H
H
BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối
chính trị, tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt
Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy
tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định làm thêm những nội dung
bản của tư tưởng HCM.
Đây sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức duy luận của Đảng ta
là một quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng
của toàn Đảng, toàn Dân ta.
2. Khái niệm
Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM
một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của CMVN, kết quả
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là
kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải
phóng con người, bao gồm:
Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.
Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.
Tư tưởng HCM về Quân sự.
Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
Tư tưởng đạo đức HCM.
Tư tưởng nhân văn HCM.
Tư Tưởng văn hóa HCM.
TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to
lớn của Đảng dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến n y dựng một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.
đề cương tư tưởng Hồ Chí MInh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tư tưởng Hồ Chí MInh - Người đăng: Nguyên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
đề cương tư tưởng Hồ Chí MInh 9 10 270