Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Lôn Đôn
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH




BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH



BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC



BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH



BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC & KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH
THỜI ĐẠI



BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN



BÀI 6: TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH



BÀI 7: VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY

1/68

BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
1. Đặt vấn đề

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư
tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư
tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tư
tưởng HCM.

Đây là sự tổng kết sâu sắc, bước phát triển mới của nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và là một
quyết định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển của CM nước ta và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng,
toàn Dân ta.

2. Khái niệm

Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM là một hệ thống
quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát
triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ
thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, bao gồm:



Tư tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.



Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.



Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.



Tư tưởng HCM về Đại Đoàn Kết dân tộc.



Tư tưởng HCM về Quân sự.



Tư tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.



Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.



Tư tưởng đạo đức HCM.



Tư tưởng nhân văn HCM.



Tư Tưởng văn hóa HCM.
2/68

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng
và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất
độc lập và XHCN giàu mạnh.

3. Nguồn gốc

1. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM:

1.1. Tình hình thế giới:

Giữa thế kỷ 19, Chủ nghĩa ...
Đ
Đ
C
C
ƯƠ
ƯƠ
NG MÔN T
NG MÔN T
Ư
Ư
T
T
ƯỞ
ƯỞ
NG H
NG H
CHÍ MINH
CHÍ MINH
BÀI 1: TTHCM KHÁI NIM, NGUN GC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
BÀI 2: TTHCM V VN Đ DÂN TC VÀ CÁCH MNG GII PHÓNG DÂN TC
BÀI 3: TTHCM V CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH
BÀI 4: TTHCM V ĐI ĐOÀN KT DÂN TC & KT HP SC MNH DÂN TC VI SC MNH
THI ĐI
BÀI 5: TTHCM V ĐNG CNG SN VÀ XÂY DNG NHÀ NƯỚC CA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN
BÀI 6: TƯ TƯỞNG ĐO ĐC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA H CHÍ MINH
BÀI 7: VN DNG VÀ PHÁT TRIN TTHCM TRONG CÔNG CUC ĐI MI HIN NAY
1/68
đề cương tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Lôn Đôn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
đề cương tư tưởng hồ chí minh 9 10 642