Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng Hồ Chí minh

Được đăng lên bởi Chung Nguyen
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích bối cảnh lịch sử và các tiền đề tư tưởng, lý luận hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí minh đối với sinh
viên?
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh
* Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Năm 1858, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, nhà Nguyễn
chống cự 1 cách yếu ớt rồi sau đó từng bước bị khuất phục và sau đó đã bạc nhược
ký các hiệp ước bán nước cho thực dân Pháp.
- Năm 1884, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược, Việt Nam từ 1
nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. Xã hội nổi
lên 2 mâu thuẫn gay gắt :
+ mâu thuẫn giai cấp : nông dân với địa chủ phong kiến.
+ mâu thuẫn dân tộc : dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
Trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn chủ yếu bao trùm.
- Để giải quyết các mâu thuẫn này nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra theo các
khuynh hướng khác nhau.
+ khuynh hướng phong kiến với các đại biểu : Hàm Nghi, Tôn Thất
Thuyết,...
+ khuynh hướng tư sản : Phan Bội Châu , Phan Châu Trinh...
Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp giành độc
lập diễn ra ở khắp nơi trên đất nước một cách liên tục với nhiều ngọn cờ, nhiều xu
hướng khác nhau nhưng tất cả đều thất bại. Việt Nam rơi vào tình trạng khủng
hoảng về đường lối.
* Bối cảnh quốc tế

- CNTB từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang độc quyền (CNĐQ). Xâm
lược thuộc địa là mục tiêu của CNĐQ, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn giữa CNĐQ
với các dân tộc thuộc địa. Vì vậy, giải phóng thuộc địa là sự nghiệp của nhân dân
thế giới.
- Cách mạng tháng 10/1917 Nga thành công, mở ra một thời kỳ mới trong lịch
sử xã hội loài người. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trở
thành tấm gương sáng cho các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa.
- Quốc tế III, Quốc tế cộng sản (1919) được thành lập. Đây là trung tâm lý
luận, trung tâm chỉ đạo cách mạng thế giới có tác động trực tiếp và sâu sắc đến
Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh.
b. Những tiền đề tư tưởng – lý luận
* Gia đình
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 nǎm 1890 tại quê ngoại làng
Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà
nho.
Nǎm 1901 Nguyễn Sinh Sắc thi Hội và đậu Phó bảng. Tuy đỗ cao nhưng ông
vẫn sống rất thanh bạch, khiêm tốn, ghét thói xu nịnh, cam phận của các quan lại
trong triều đình Huế. Ông chỉ làm quan trong một thời gian ngắn và sau đó số...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích bối cảnh lịch sử và các tiền đề tư tưởng, lý luận hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa học tập môn tưởng Hồ Chí minh đối với sinh
viên?
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh
* Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Năm 1858, thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, nhà Nguyễn
chống cự 1 cách yếu ớt rồi sau đó từng bước bị khuất phục và sau đó đã bạc nhược
ký các hiệp ước bán nước cho thực dân Pháp.
- Năm 1884, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược, Việt Nam từ 1
nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. hội nổi
lên 2 mâu thuẫn gay gắt :
+ mâu thuẫn giai cấp : nông dân với địa chủ phong kiến.
+ mâu thuẫn dân tộc : dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.
Trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâu thuẫn chủ yếu bao trùm.
- Để giải quyết các mâu thuẫn này nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra theo các
khuynh hướng khác nhau.
+ khuynh hướng phong kiến với c đại biểu : Hàm Nghi, Tôn Thất
Thuyết,...
+ khuynh hướng tư sản : Phan Bội Châu , Phan Châu Trinh...
Các phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp giành độc
lập diễn ra khắp nơi trên đất nước một cách liên tục với nhiều ngọn cờ, nhiều xu
hướng khác nhau nhưng tất cả đều thất bại. Việt Nam rơi vào tình trạng khủng
hoảng về đường lối.
* Bối cảnh quốc tế
Đề cương tư tưởng Hồ Chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tư tưởng Hồ Chí minh - Người đăng: Chung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đề cương tư tưởng Hồ Chí minh 9 10 165