Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi dinhthingocanhc12nv01
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cau2:Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng
dân tộc
Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc có thể tóm tắt thành một hệ thống luận
điểm sau đây:
- Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con
đường của cách mạng vô sản.
Từ đầu những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: chủ nghĩa đế
quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào
thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc, phải đồng thời cắt cả hai cái
vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như
là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản, mặt khác, cách mạng
giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô
sản.
Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chứng tỏ những con đường giải phóng dân
tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hay tưởng vô sản là không đáp ứng
được yêu cầu khách quan là dành độc lập tự do cho nhân dân
Tháng 7-1920 sau khi đọc Sơ thảo lấn thứ nhất những luận cương về vấn
dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin.Người khẳng định: “Đây là cái
cần thiết cho chúng ta,dây là con đường giải phóng cho chúng ta”.
Đầu năm 1923 trong Truyền đơn cổ động mua báo Nguoif cùng khổ, Người
viết: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại,đem lại cho mọi người
tự do,bình đẳng,bác ái,đoàn kết,ấm no trên quả đất,việc làm cho mọi người
và vì mọi người,niềm vui, hòa bình hạnh phúc…’’.Vượt qua các tư tưởng
hạn chế của các sĩ phu và các nhà cách mạng co xu hướng tư sản đương thời,
Hồ Chí Minh đã lựa chọ được con đường cách mạng vô sản đúng đắn.Quan
điểm đúng đắn ấy đươc thể hiện ở những nội dung sau:
+Tiến hành cách mạng giải phón dân tộc và dần dần từng bước di tới xã
hội cộng sản.
+Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiền phong
của nó là Đảng cộng sản.
+Lực lượng cách mạng là khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức.
+Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách
mạng thế giới, cho nên phải đoàn kết quốc tế
-Cách mạng giải phón dân tộc là do Đảng Cộng sản lãnh đạo: các nhà yêu
nước đã ý thức rõ dược tầm quan trọng và vai trò tổ chức cách mạng.Dù đã

thành lập hay chưa thì các tổ chức cách mạng kiểu cũ không thể đưa cách
mạng giải phóng dân tộc đi tới thành công, vì no thiếu một đường lối chính
trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng khoa học không có cơ sở r...
Cau2:Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng
dân tộc
Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc có thể tóm tắt thành một hệ thống luận
điểm sau đây:
- Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con
đường của cách mạng vô sản.
Từ đầu những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: chủ nghĩa đế
quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào
thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc, phải đồng thời cắt cả hai cái
vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách
mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như
là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản, mặt khác, cách mạng
giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô
sản.
Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp Việt Nam
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chứng tỏ những con đường giải phóng dân
tộc dưới ngọn cờ tưởng phong kiến hay tưởng sản không đáp ứng
được yêu cầu khách quan là dành độc lập tự do cho nhân dân
Tháng 7-1920 sau khi đọc thảo lấn thứ nhất những luận cương về vấn
dân tộc vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin.Người khẳng định: “Đây cái
cần thiết cho chúng ta,dây là con đường giải phóng cho chúng ta”.
Đầu năm 1923 trong Truyền đơn cổ động mua báo Nguoif cùng khổ, Người
viết: “Chỉ chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại,đem lại cho mọi người
tự do,bình đẳng,bác ái,đoàn kết,ấm no trên quả đất,việc làm cho mọi người
mọi người,niềm vui, hòa bình hạnh phúc…’’.Vượt qua các tưởng
hạn chế của các sĩ phu và các nhà cách mạng co xu hướng tư sản đương thời,
Hồ Chí Minh đã lựa chọ được con đường ch mạng sản đúng đắn.Quan
điểm đúng đắn ấy đươc thể hiện ở những nội dung sau:
+Tiến hành cách mạng giải phón dân tộc dần dần từng bước di tới
hội cộng sản.
+Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân đội tiền phong
của nó là Đảng cộng sản.
+Lực lượng cách mạng khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt liên minh
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức.
+Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam bộ phận khăng khít của cách
mạng thế giới, cho nên phải đoàn kết quốc tế
-Cách mạng giải phón dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo: các nhà yêu
nước đã ý thức dược tầm quan trọng vai trò tổ chức cách mạng.Dù đã
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: dinhthingocanhc12nv01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 245