Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Thu Hà
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa học tập môn học?
1. Sự hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm của Người về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, kết hợp thống nhất giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc
tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm đi tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người. Tư tưởng đó không thể hình thành ngay một lúc, mà
Đã trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển
lớn mạnh của Đảng ta và cách mạng Việt Nam.
Chúng ta có thể khái quát quá trình ấy theo các giai đoạn sau:
Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi và ý chí cách mạng (1890 - 1911)
Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh lớn lên và sống trong nỗi đau của người dân mất
nước, được sự giáo dục của gia đình, quê hương, dân tộc về lòng yêu nước thương dân; sớm tham
gia phong trào đấu tranh chống Pháp; băn khoăn trước những thất bại của các sĩ phu yêu nước chống
Pháp; ham học hỏi, muốn tìm hiểu những tinh hoa văn hóa tiên tiến của các cuộc cách mạng dân chủ
tư sản ở châu Âu, muốn đi ra nước ngoài xem họ làm gì để trở về giúp đồng bào thoát khỏi vòng nô
lệ. Trong thời kỳ này, ở Hồ Chí Minh đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ
những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, ham muốn học hỏi những tư tưởng tiến bộ của
nhân loại.
Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc( 1911- 1920)
Đây là thời kì HCM bôn ba khắp các châu lục để tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và
khảo sát cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức.
trước tiên Người đến nước Pháp, nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái; tiếp tục đến
nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, sống và hoạt động với những người dân bị áp bức ở
phương Đông và những người làm thuê ở phương Tây. Tháng 7 – 1920, được nghiên cứu Sơ thảo
lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc
đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tháng 12 - 1920, Người đã tham dự Đại hội
XVIII của Đảng Xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành việc Đảng Xã hội Pháp gia nhập Quốc tế III;
Người là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là chiến sĩ cộng sản đầu tiên của
Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc. Từ
chủ nghĩa yêu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và chọn con đường cứu n...
Câu 1: Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa học tập môn học?
1. Sự hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm của Người về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, kết hợp thống nhất giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc
tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm đi tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải
phóng con người. Tư tưởng đó không thể hình thành ngay một lúc, mà
Đã trải qua một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển
lớn mạnh của Đảng ta và cách mạng Việt Nam.
Chúng ta có thể khái quát quá trình ấy theo các giai đoạn sau:
Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi và ý chí cách mạng (1890 - 1911)
Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh lớn lên và sống trong nỗi đau của người dân mất
nước, được sự giáo dục của gia đình, quê hương, dân tộc về lòng yêu nước thương dân; sớm tham
gia phong trào đấu tranh chống Pháp; băn khoăn trước những thất bại của các sĩ phu yêu nước chống
Pháp; ham học hỏi, muốn tìm hiểu những tinh hoa văn hóa tiên tiến của các cuộc cách mạng dân chủ
tư sản ở châu Âu, muốn đi ra nước ngoài xem họ làm gì để trở về giúp đồng bào thoát khỏi vòng nô
lệ. Trong thời kỳ này, ở Hồ Chí Minh đã hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ
những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, ham muốn học hỏi những tư tưởng tiến bộ của
nhân loại.
Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc( 1911- 1920)
Đây là thời kì HCM bôn ba khắp các châu lục để tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và
khảo sát cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức.
trước tiên Người đến nước Pháp, nơi đã sản sinh ra tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái; tiếp tục đến
nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, sống và hoạt động với những người dân bị áp bức ở
phương Đông và những người làm thuê ở phương Tây. Tháng 7 – 1920, được nghiên cứu thảo
lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc
đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Tháng 12 - 1920, Người đã tham dự Đại hội
XVIII của Đảng Xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành việc Đảng Xã hội Pháp gia nhập Quốc tế III;
Người là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là chiến sĩ cộng sản đầu tiên của
Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc. Từ
chủ nghĩa yêu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và chọn con đường cứu nước, giải phóng
dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga - con đường cách mạng vô sản. Đây là
thời kỳ Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng; từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc tiến
lên giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, từmột chiến sĩ chống thực dân phát triển thành một chiến sĩ
cộng sản Việt Nam. Đây là một bước chuyển biến cơ bản về tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh:
"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"
1 | P a g e N g u y e n V i e t _ k 3 6 _ S N P A
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 546