Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi trung-duc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cô cũng ko có nhiều thời gian để đọc kĩ đề cương của em nên cô chỉ đưa ra một vài nhận xét
chung thôi nhé:
- Về nội dung cơ bản em làm tương đối tốt. Tuy nhiên trong quá trình viết bài em cố gắng
thể hiện được tính liên kết giữa các nội dung bằng các lập luận của mình
- Mỗi phần trả lời nên nhớ phải có nội dung mở đề và kết đề. Một số nội dung kết em viết
còn sơ sài, chưa chạm đến yêu cầu của câu hỏi đâu nhé
- Riêng với những câu liên hệ ý nghĩa riêng phải có nội dung cụ thể, rõ ràng, khai thác giá
trị của quan điểm trên cả phương diện lý luận và thực tiễn (câu đạo đức em làm khá tốt
nội dung này)
- Riêng câu 1 em có thể điều chỉnh một chút, con đường cứu nước HCM lựa chọn xuất
phát từ nghiên cứu lý luận (CN Mác_Lênin) và thực tiễn (CM VN, CMTS trên thế giới,
CM T10 Nga)  con đường cách mạng nhất, chân chính nhất…
CHÚC EM THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!!!

Câu 1: phân tích quan điểm của HCM : cách mạng giải phóng dân tộc muốn
thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng Vô sản
Trả lời:
Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị áp bức, ông cha ta dùng nhiều con đường với nhiều
khuynh hướng chính trị khác nhau sử dụng nhưng vũ khí tư tưởng khác nhau
* Các phong trào yêu nước ở việt nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 diễn ra vô cùng sôi nổi , anh
dũng với nhiều phong trào biện pháp khác nhau từ các phòng trào yêu nước của vua Hàm Nghi,
Hoàng Hoa Thám mang đậm tính chất phong kiến đến các phong trào mang tính chất dân chủ
theo hướng bạo động của PBC, các phong traò dân chủ theo hướng cải lương, cải cách của PCT.
. Dù diễn ra nhiều nhưng các phong trào này đều phải gánh chịu thất bại và bị thực dân pháp
đàn áp dã man. Nước ta trong thời kì này đang bị khủng hoảng , bế tắc về đường lối cứu
nước .Đòi hỏi bức thiết nước ta cần 1 con đường cứu nước mới.
Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nước ta trở thành thuộc địa, nhân dân phải chịu lầm than cơ
cực. HCM được chứng kiến các phong trào cứu nước của ông cha ta người nhận thấy phong
trào của PBC đc ví như * đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. PCT “ xin giặc rủ lòng
thương”. HHT tuy đã có nhều tiến bộ nhưng vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Vì vậy , mặc
dù rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha nhưng HCM vẫn k tán thành và quyết tâm ra
đi tìm con đường mới để cứu nước
* Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng k triệt để
HCM đã có cơ hội tiếp xúc với các cuộc cách mạng tư sản và tuyên ngôn độc lập của nước mỹ
năm 1776, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của pháp . người đã nhận thấy *
cách mệ...
Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh
cũng ko nhiều thời gian để đọc đề cương của em nên chỉ đưa ra một vài nhận xét
chung thôi nhé:
- Về nội dung bản em làm tương đối tốt. Tuy nhiên trong quá trình viết bài em cố gắng
thể hiện được tính liên kết giữa các nội dung bằng các lập luận của mình
- Mỗi phần trả lời nên nhớ phải nội dung mở đề và kết đề. Một số nội dung kết em viết
còn sơ sài, chưa chạm đến yêu cầu của câu hỏi đâu nhé
- Riêng với những câu liên hệ ý nghĩa riêng phải có nội dung cụ thể, rõ ràng, khai thác giá
trị của quan điểm trên cả phương diện luận thực tiễn (câu đạo đức em làm khá tốt
nội dung này)
- Riêng u 1 em thể điều chỉnh một chút, con đường cứu nước HCM lựa chọn xuất
phát từ nghiên cứu luận (CN Mác_Lênin) thực tiễn (CM VN, CMTS trên thế giới,
CM T10 Nga) con đường cách mạng nhất, chân chính nhất…
CHÚC EM THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO!!!
Câu 1: phân tích quan điểm của HCM : cách mạng giải phóng dân tộc muốn
thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng Vô sản
Trả lời:
Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị áp bức, ông cha ta dùng nhiều con đường với nhiều
khuynh hướng chính trị khác nhau sử dụng nhưng vũ khí tư tưởng khác nhau
* Các phong trào yêu nước ở việt nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 diễn ra vô cùng sôi nổi , anh
dũng với nhiều phong trào biện pháp khác nhau từ các phòng trào yêu nước của vua Hàm Nghi,
Hoàng Hoa Thám mang đậm tính chất phong kiến đến các phong trào mang nh chất dân chủ
theo hướng bạo động của PBC, các phong traò dân chủ theo hướng cải lương, cải cách của PCT.
. diễn ra nhiều nhưng các phong trào này đều phải gánh chịu thất bại bị thực dân pháp
đàn áp man. Nước ta trong thời này đang bị khủng hoảng , bế tắc về đường lối cứu
nước .Đòi hỏi bức thiết nước ta cần 1 con đường cứu nước mới.
Sinh ra lớn lên trong bối cảnh nước ta trở thành thuộc địa, nhân dân phải chịu lầm than
cực. HCM được chứng kiến các phong trào cứu nước của ông cha ta người nhận thấy phong
trào của PBC đc như * đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. PCT xin giặc rủ lòng
thương”. HHT tuy đã có nhều tiến bộ nhưng vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. vậy , mặc
rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha nhưng HCM vẫn k tán thànhquyết tâm ra
đi tìm con đường mới để cứu nước
* Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng k triệt để
HCM đã hội tiếp xúc với các cuộc cách mạng tư sảntuyên ngôn độc lập của nước mỹ
năm 1776, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của pháp . người đã nhận thấy *
cách mệnh của pháp cũng như cách mệnh của mỹ , nghĩa là cách mnh tư bản, cách mệnh k đến
nơi, tiếng cộng hòa dân chủ, thực trong thì lo tước lục công nông, ngoài thì áp bức
thuộc địa *. Do vậy , người không lựa chọn con đường này
* Con đường giải phóng dân tộc chỉ có thể là cách mạng vô sản
Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: trung-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 718