Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Đinh Chiến
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1- Trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời Tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong hoàn cảnh lịch sử trong nước và thế giới như
thế nào?
- Bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã có ảnh hưởng như
thế nào đối với sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trả lời
Bối cảnh trong nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
- Sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858), Việt Nam là một quốc gia thuộc địa nửa
phong kiến, nhân dân chịu cảnh một cổ hai tròng. Xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc, xuất hiện
các giai cấp mới.
- Pháp thực hiện các chính sách cai trị giã man đối với nhân dân An Nam: bóc lột về kinh tế, áp
bức về chính trị và nô dịch về văn hóa.
- Xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều mâu thuẫn, tiêu biểu là hai mâu thuẫn lớn:
Dân tộc Việt Nam >< Thực dân Pháp
Giai cấp nông dân >< Địa chủ, phong kiến
- Các phong trào yêu nước bùng nổ mạnh mẽ, sôi nổi ở mọi tầng lớp, lôi kéo mọi thành phần
trong xã hội tham gia nhưng tất cả đều thất bại (phong trào Cần Vương, các phong trào Đông
Du, Duy Tân, Đông kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Thế, khởi nghĩa Yên Bái…).
- Sự thất bại của các phong trào yêu nước trong giai đoạn này đã minh chứng cho sự bế tắc về
đường lối đấu tranh, đòi hỏi phải tìm con đường mới phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.
=> Trước bối cảnh đó đã thôi thúc nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc lên đường.
Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
- Chủ nghĩa tư bản (CNTB) chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền,
bước vào thời kỳ “thối nát”, “hấp hối” và “giãy chết”.
- CNTB đẩy mạnh chiến tranh xâm chiếm thuộc địa và tranh giành thuộc địa lẫn nhau từ đó gây
ra các cuộc chiến tranh thế giới.
- CNTB trở thành kẻ thù chung của nhân dân thế giới.
- Xuất hiện chủ nghĩa Mác, tạo ngọn cờ lý luận cho phong trào công nhân thế giới.
- Cách mạng tháng 10 Nga (1917) thắng lợi, mở ra một thời đại mới và xu hướng đấu tranh mới
– thời đại cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa.
- Sự ra đời của quốc tế thứ 3 (quốc tế cộng sản) đã trở thành tổ chức lãnh đạo phong trào công
nhân thế giới và gắn kết giữa phong trào công nhân -ở những nước TBCN với phong trào yêu
nước ở các dân tộc thuộc địa.
=> Chính hoàn cảnh thế giới lúc bấy giờ đã thức đẩy Bác tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và
tìm ra con đường đấu tranh cho dân tộc VN.
Câu 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa những giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa
văn hoá nhân loại?
- Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý ...
1
Câu 1- Trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời Tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong hoàn cảnh lịch sử trong nước và thế giới như
thế nào?
- Bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã có ảnh hưởng như
thế nào đối với sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?
Trả lời
Bối cảnh trong nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
- Sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858), Việt Nam là một quốc gia thuộc địa nửa
phong kiến, nhân dân chịu cảnh một cổ hai tròng. Xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc, xuất hiện
các giai cấp mới.
- Pháp thực hiện các chính sách cai trị giã man đối với nhân dân An Nam: bóc lột về kinh tế, áp
bức về chính trị và nô dịch về văn hóa.
- Xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều mâu thuẫn, tiêu biểu là hai mâu thuẫn lớn:
Dân tộc Việt Nam >< Thực dân Pháp
Giai cấp nông dân >< Địa chủ, phong kiến
- Các phong trào yêu nước bùng nổ mạnh mẽ, sôi nổi ở mọi tầng lớp, lôi kéo mọi thành phần
trong xã hội tham gia nhưng tất cả đều thất bại (phong trào Cần Vương, các phong trào Đông
Du, Duy Tân, Đông kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Thế, khởi nghĩa Yên Bái…).
- Sự thất bại của các phong trào yêu nước trong giai đoạn này đã minh chứng cho sự bế tắc về
đường lối đấu tranh, đòi hỏi phải tìm con đường mới phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.
=> Trước bối cảnh đó đã thôi thúc nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc lên đường.
Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20
- Chủ nghĩa tư bản (CNTB) chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền,
bước vào thời kỳ “thối nát”, “hấp hối” và “giãy chết”.
- CNTB đẩy mạnh chiến tranh xâm chiếm thuộc địa và tranh giành thuộc địa lẫn nhau từ đó gây
ra các cuộc chiến tranh thế giới.
- CNTB trở thành kẻ thù chung của nhân dân thế giới.
- Xuất hiện chủ nghĩa Mác, tạo ngọn cờ lý luận cho phong trào công nhân thế giới.
- Cách mạng tháng 10 Nga (1917) thắng lợi, mở ra một thời đại mới và xu hướng đấu tranh mới
– thời đại cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa.
- Sự ra đời của quốc tế thứ 3 (quốc tế cộng sản) đã trở thành tổ chức lãnh đạo phong trào công
nhân thế giới và gắn kết giữa phong trào công nhân -ở những nước TBCN với phong trào yêu
nước ở các dân tộc thuộc địa.
=> Chính hoàn cảnh thế giới lúc bấy giờ đã thức đẩy Bác tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và
tìm ra con đường đấu tranh cho dân tộc VN.
Câu 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa những giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa
văn hoá nhân loại?
- Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý luận cho sự hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Những cơ sở khách quan có tác động như thế nào tới việc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh?
- Hãy phân tích những tiền đề tư tưởng – lý luận có tác động tới sự hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh?
Trả lời
Những giá trị truyền thống dân tộc
- Những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc ta, đó là:
Truyền thống yêu nước, yêu quê hương
Lòng nhân nghĩa yêu thương con người
Tinh thần tương thân tương ái
Tinh thần đoàn kết
Trí thông minh sáng tạo
Đề cương tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Đinh Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề cương tư tưởng hồ chí minh 9 10 34