Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Được đăng lên bởi phuongdtdv
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Cuộc thi tìm hiểu “110 năm lịch sử hình thành và phát triển
Buôn Ma Thuột anh hùng”
(22/11/1904 – 22/11/2014)
-------Buôn Ma Thuột vùng đất đỏ ba zan màu mỡ; là nơi giao thoa văn hóa của
40 dân tộc anh em cùng chung sống góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt
Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống phong
kiến, thực dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và các dân tộc
Buôn Ma Thuột nói riêng dù phải đói cơm, thiếu muối vẫn đồng cam cộng khổ,
đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ để làm cách mạng. Mùa xuân
1975, Buôn Ma Thuột vinh dự được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn
là điểm quyết chiến chiến lược, mở màn cho cuộc tổng tấn công nổi dậy giải
phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 110 năm hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột
(22/11/1904-22/11/2014); kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải
phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2015); Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma
Thuột phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm
hiểu “110 năm lịch sử hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột anh hùng”;
thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk góp
phần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng
Thành phố phát triển toàn diện, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây
Nguyên.
Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí và các bạn
Đề cương tóm tắt về quá trình hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột làm tài
liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi.
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH BUÔN MA
THUỘT TỪ NĂM 1904 ĐẾN NAY

Vùng đất Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có từ lâu đời, nhất
là từ sau cuộc chiến tranh mở đất về phía nam của Lê Thánh Tông (năm 1471)
đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước quân chủ Việt Nam, và cũng từ cuối thế
kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX, về danh nghĩa là của Vua hai nước Thủy Xá và Hỏa
Xá nhưng thực tế phần nào chịu ảnh hưởng của những chính sách cai trị của Vua
chúa Việt Nam, nhất là từ thời Viên trấn thủ Quảng Nam, Bùi Tá Hán (cuối thế
kỷ XVI) trở đi đến thời dưới triều Nguyễn thế kỷ XIX (1802-1884).
Địa danh Buôn Ma Thuột là tên gọi một “Buôn” của đồng bào Ê Đê Kpă,
vùng đất này vào cuối thế kỷ XIX chỉ có một buôn với khoảng 50 nhà dài, mỗi
nhà có từ 30 đến 40 người do người tù trưởng Ama Thuột cai quản nằm bên
dòng suối Êa Tam. Đến những năm đầu của thế kỷ XX, Buôn Ma Thuột không
còn là...

 ! "#$
%&'(()*+
,--../01--..-02
33333333
Buôn Ma Thuột vùng đất đỏ ba zan màu mỡ; nơi giao thoa văn hóa của
40 dân tộc anh em cùng chung sống góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt
Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống phong
kiến, thực dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung các dân tộc
Buôn Ma Thuột nói riêng phải đói cơm, thiếu muối vẫn đồng cam cộng khổ,
đoàn kết một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ để làm cách mạng. Mùa xuân
1975, Buôn Ma Thuột vinh dự được Bộ Chính trị Quân ủy Trung ương chọn
điểm quyết chiến chiến lược, mở màn cho cuộc tổng tấn công nổi dậy giải
phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước.
Hướng tới kỷ niệm 110 năm hình thành phát triển Buôn Ma Thuột
(22/11/1904-22/11/2014); k niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải
phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2015); Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma
Thuột phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Cuộc thi tìm
hiểu “110 năm lịch sử hình thành phát triển Buôn Ma Thuột anh hùng”;
thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân c dân tộc Buôn Ma Thuột Đắk Lắk góp
phần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm y dựng
Thành phố phát triển toàn diện, sớm trở thành đô thị trung tâm vùng y
Nguyên.
Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí và các bạn
Đề cương tóm tắt về quá trình hình thành phát triển Buôn Ma Thuột làm tài
liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi.
45 67 89 989 9:9  ;< 9:9 9=9 %> '?
9@AB'/0C?
Vùng đất Tây Nguyên nói chung Đắk Lắk nói riêng từ lâu đời, nhất
t sau cuộc chiến tranh mở đất về phía nam của Thánh Tông (năm 1471)
đã nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước quân chủ Việt Nam, và cũng từ cuối thế
kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX, về danh nghĩa là của Vua hai nước Thủy Xá và Hỏa
Xá nhưng thực tế phần nào chịu ảnh hưởng của những chính sách cai trị của Vua
chúa Việt Nam, nhất từ thời Viên trấn thủ Quảng Nam, Bùi Hán (cuối thế
kỷ XVI) trở đi đến thời dưới triều Nguyễn thế kỷ XIX (1802-1884).
Địa danh Buôn Ma Thuột tên gọi một “Buôn” của đồng bào Ê Đê Kpă,
vùng đất y vào cuối thế kỷ XIX chỉ một buôn với khoảng 50 nhà dài, mỗi
nhà từ 30 đến 40 người do người trưởng Ama Thuột cai quản nằm bên
dòng suối Êa Tam. Đến những năm đầu của thế kỷ XX, Buôn Ma Thuột không
còn một buôn đơn lẻ nữa đã quy tụ phát triển thêm hàng chục buôn khác.
Tuy nhiên, Buôn Ma Thuột vẫn một buôn lớn, trung tâm của cả vùng lúc bấy
giờ và do tù trưởng Ama Thuột, một người có thế lực và uy tín cai quản. Tên gọi
1
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - Người đăng: phuongdtdv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 9 10 199