Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương xã hội học

Được đăng lên bởi Gi Yu
Số trang: 317 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ HỘI HỌC
ĐẠI CƯƠNG
TS PHẠM ĐỨC TRỌNG

KHOA XÃ HỘI HỌC
ĐẠI HỌC KH XH & NV TPHCM

1

KEÁT CAÁU NOÄI DUNG YEÂU CAÀU
Baøi 1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi hoïc
Baøi 2. Khaùi nieäm - ñoái töôïng - chöùc naêng - nhieäm vuï cuûa xaõ hoäi hoïc
Baøi 3. Quan heä xaõ hoäi vaø töông taùc xaõ hoäi
Baøi 4. Haønh ñoäng xaõ hoäi
Baøi 5. Vò theá - ñòa vò vaø vai troø xaõ hoäi
Baøi 6. Baát bình ñaúng – phaân taàng xaõ hoäi
Baøi 7. Di ñoäng xaõ hoäi
Baøi 8. Nhoùm xaõ hoäi – thieát cheá xaõ hoäi
Baøi 9. Xaõ hoäi hoùa caù nhaân
Baøi 10. Vaên hoùa xaõ hoäi
Baøi 11. Bieán ñoåi xaõ hoäi
Baøi 12. Phương phaùp nghieân cöùu xaõ hoäi hoïc
2

Baøi 1. Lòch söû hình thaønh vaø
phaùt trieån cuûa xaõ hoäi hoïc
1. Söï ra ñôøi xaõ hoäi hoïc laø nhu caàu khaùch quan
2. Nhöõng ñieàu kieän vaø tieàn ñeà thöïc tieãn ra ñôøi cuûa xaõ
hoäi hoïc.
2.1. Ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi
2.2. Ñieàu kieän phaùt trieån chính trị – xaõ hoäi
2.3. Nhöõng tieàn ñeà veà tö töôûng, lyù luaän khoa hoïc
3. Moät soá ñoùng goùp cuûa caùc nhaø saùng laäp Xaõ hoäi hoïc

3

1. Söï ra ñôøi xaõ hoäi hoïc laø nhu caàu khaùch quan
Xaõ hoäi hoïc ra ñôøi muoïân hôn so vôùi nhieàu
khoa hoïc khaùc nhöng ñaõ nhanh choùng phaùt
trieån vaø coù phaïm vi öùng duïng khaù roäng raõi
khoâng chæ veà maët lyù thuyeát maø caû trong hoaït
ñoäng thöïc tieãn cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi.

VÌ SAO
4

Thöù nhaát, do yeâu caàu baûn thaân cuûa söï vaän
ñoäng xaõ hoäi, ñaëc bieät laø trong boái caûnh xaõ
hoäi coù nhieàu bieán ñoäng hoaëc xung ñoät.

5

Thöù hai, tö øtâôø
ã Ýékwauã èâö õèá vaáè wefæôùè Ýuûa
Ýaùèâaâè vaøòaõâéäã waõtâu âuùt íö uëuaè taâm Ýâuù
óù Ýuûa èâãefu èâaøtö tö ôûèá tìéèá ÝaùÝ áãaã wéauè
æòÝâ íö û kâaùÝ èâau (èâaát æaøtìéèá òaõâéäã Âó
Lauê, La MaõÝékwauã).

Phöông Taây: Platon, ñaõ ñeà caäp ñeán nhu caàu; naêng löïc
lao ñoäng; caùc loaïi hình lao ñoäng cuûa con ngöôøi.
Phöông Ñoâng: Khoång töû, ñaõ ñeà caäp ñeán luaän thuyeát
tam cöông, nguõ thöôøng, tam toøng, töù ñöùc...quan heä
vua - toâi; vôï - choàng; cha - con...)
6

Thöù ba, trong lòch söû, nhieàu traøo löu tö
töôûng ñaëc bieät trong lónh vöïc trieát hoïc,
chính trò hoïc ñaõ aûnh höôûng saâu saéc ñeán söï
vaän ñoäng, phaùt trieån xaõ hoäi.

!!!!! Nhöng caùc moâ hình xaõ hoäi, yù töôûng vó ñaïi veà
con ngöôøi, veà xaõ hoäi chæ ñöôïc xaây döïng treân nhöõng
giaû ñònh, nhöõng döï ñoaùn tröøu töôïng, chöa giaûi thích
ñöôïc cô caáu vaø söï vaän haønh cuûa xaõ hoäi treân cô sôû
khoa hoïc.

7

Thöù tö, töø theá kæ XVIII trôû ñi ôû Taây...
1
XÃ HỘI HỌC
ĐẠI CƯƠNG
TS PHẠM ĐỨC TRỌNG
KHOA XÃ HỘI HỌC
ĐẠI HỌC KH XH & NV TPHCM
Đề cương xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương xã hội học - Người đăng: Gi Yu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
317 Vietnamese
Đề cương xã hội học 9 10 597