Ktl-icon-tai-lieu

Đề HSG Địa 12 Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD & §T VÜnh Phóc
_______________
§Ò chÝnh thøc
Kú thi chän HSG líp 12 THPT n¨m häc 2008 - 2009
§Ò thi m«n: §Þa lÝ
(Dµnh cho häc sinh THPT)
Thêi gian lµm bµi: 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò.
_______________________
C©u 1 (3,0 ®iÓm).
Dùa vµo Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam vµ kiÕn thøc ®· häc h·y:
a. Chøng minh thiªn nhiªn nhiÖt ®íi Èm giã mïa thÓ hiÖn râ rÖt ë ®Þa h×nh ViÖt
Nam.
b. Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh miÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé.
C©u 2 (2,5 ®iÓm).
Dùa vµo Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam vµ kiÕn thøc ®· häc: H·y so s¸nh ®Æc ®iÓm tù nhiªn
cña ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Nªu gi¸ trÞ kinh tÕ cña hai
®ång b»ng nµy.
C©u 3 (2,0 ®iÓm).
V× sao níc ta cã khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa. Tr×nh bµy ho¹t ®éng cña giã mïa
mïa h¹ ë níc ta.
Gi¶i thÝch sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu gi÷a §«ng Trêng S¬n vµ T©y Nguyªn.
C©u 4 (2,5 ®iÓm).
Dùa vµo b¶ng sè liÖu vÒ nhiÖt ®é vµ lîng ma cña thµnh phè HuÕ.
Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
NhiÖt ®é
(
0
C)
19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8
Lîng m-
a(mm)
161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4
a. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn diÔn biÕn nhiÖt ®é vµ lîng ma trung b×nh c¸c
th¸ng trong n¨m cña thµnh phè HuÕ.
b. Dùa vµo b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å ®· vÏ, h·y nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch vÒ ®Æc ®iÓm khÝ
hËu cña thµnh phè HuÕ.
_____________________HÕt_____________________
ThÝ sinh ®îc sö dông Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam ®Ó lµm bµi
Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm
Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………………SBD:…………....
Së GD & §T VÜnh Phóc
_______________
Kú thi chän HSG líp 12 THPT n¨m häc 2008 - 2009
híng dÉn chÊm m«n: §Þa lÝ
(Dµnh cho häc sinh THPT)
_______________________
C©u Néi dung §iÓm
Đề HSG Địa 12 Vĩnh Phúc - Trang 2
Đề HSG Địa 12 Vĩnh Phúc - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề HSG Địa 12 Vĩnh Phúc 9 10 238