Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra hóa 9

Được đăng lên bởi phamthithuha31
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò kiÓm tra häc kú 2 n¨m häc 2009-2010

M«n : Ho¸ häc 9 (Thêi gian : 45 phót )
C©u 1: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó hoµn thµnh s¬ ®å chuyÓn
ho¸ sau (ghi ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã ) :
(-C6H10O5-) C6H10O5 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5

C2H4  (-CH2-CH2-)n
C©u 2 :Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p nhËn biÕt :
a, 3 chÊt khÝ kh«ng mµu chøa trong 3 lä riªng biÖt lµ : CH4 ;
C2H2 ; CO2
b, 3 dung dÞch kh«ng mµu ®ùng trong 3 lä riªng biÖt lµ: CH3COOH;
C12H22O11; C6H12O6 (viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng nÕu cã ) .
C©u 4: Hoµ tan hoµn toµn m gam bét kÎm trrong 300gam dung dÞch
CH3COOH 6% .
a . ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra ?
b. TÝnh m.
c. TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ( ë®ktc ).
d.TÝnh nång ®é cña dung dÞch t¹o thµnh sau ph¶n øng .
(cho Zn :65 ; C :12 ; O :16 ; H :1)

_____________________________________________
§Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2009-2010
M«n: C«ng nghÖ 8 (thêi gian 45 phót)
C©u 1: §å dïng ®iÖn gia ®×nh ®îc ph©n thµnh mÊy nhãm ?Nªu
nguyªn lý biÕn ®æi n¨ng lîng cña mçi nhãm.
. C©u 2: V× sao ph¶i tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng ? Nªu c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm

®iÖn n¨ng .
C©u 3 : Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã N1=400vßng ;U1=220 v«n;
N2=200 vßng.
a, Hái ®©y lµ m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p hay h¹ ¸p ?
b,TÝnh gi¸ trÞ cña U2 b»ng bao nhiªu v«n ?
HÕt./

...
đề kiểm tra hóa 9 - Người đăng: phamthithuha31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề kiểm tra hóa 9 9 10 857