Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi Dương Bảy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ KIỂM TRA HK II
MÔN : ĐỊA –Lớp 9 ( Năm học 2014-2015)
Thời gian: 45 ph

Chủ đề

A/ KHUNG MA TRẬN ĐỀ
Nhận biết
TN
TL

Vùng Đông
Nam Bộ

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

Nhận biết
được vị
trí ,giới hạn
vai trò của
vùng kinh
tế trọng
điểm phía
Nam
2 (C6 ,7)
0,5 đ

Thông hiểu
TN
TL
Trình bày được
Trình bày
ĐĐ kinh tế của
được
vùng-Là vùng
những
trồng cây công
thuận
nghiệp trọng điểm lợi
,khó
nhiệt đới ở nước
khăn của
ta.
vùng đối
-Vùng phát triển với phát
ngành khai thác
triển KTdầu khí ở nước ta XH
6(C1;2;3;4;5;12)
1(C13)
1,5 đ
1,5 đ

Vận dụng(Thấp)
TN
TL

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %

2
0,5 đ

(C8 ,9)

-Trình bày các hoạt động
khai thác tài nguyên biển
đảo và phát triển tổng
hợp kinh tế biển

Trình bày các hoạt
động khai thác tài
nguyên biển –đảo
và phát triển tổng
hợp kinh tế biển

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %
Tổng số câu

2 (10 ,11)
0,5 đ

1 (C14)
2,5đ

Tổng số điểm

8
2 20%

9câu
3,5 đ
35%

1
3đ

Phát triển
tổng hợp Kinh
tế và BVMT
Biển –đảo

4
1 10%

TS

Biết xử lý số liệu
,vẽ biểu đồ tròn giải
thích thế mạnh của
ngành CBLT TP
của vùng ĐB
Sông Cửu Long.

Trình bày được
ĐĐ phát triển
kinh tế của vùng
-Những khó khăn
về tự nhiên trong
nông nghiệp

Vùng Đồng
Bằng Sông
Cửu Long

Vdung cao
TN
TL

2
4 40%

(C15)

1
3 30%

3Câu
3,5đ
35%

30%
3Câu
3đ
30%
15Câu
10 đ
100%

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ KIỂM TRA HK II
MÔN : ĐỊA –Lớp 9 ( Năm học 2014-2015)
Thời gian: 45 ph

I/Trắc nghiệm khách quan: 3điểm
*Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý nào em cho là đúng:
Câu 1: Cao su trồng nhiều ở Đông Nam Bộ vì:
a. Có nhiều vùng đất Badan màu mỡ. Khí hậu cận xích đạo, nền nhiệt ẩm cao, ít gió
mạnh; lao động có kinh nghiệm trồng cao su ; thị trường lớn .
b. Khí hậu thuận lợi.
c. Là nguyên liệu sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp .
d. Có nhiều vùng đất Badan màu mỡ.
Câu 2: Hồ tiêu được trồng nhiều ở :
a. Bắc Trung Bộ.
b. Đông Nam Bộ.
c. Tây Nguyên.
d. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
Câu 3:Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có
trong vùng Đông Nam Bộ là:
a. Dệt, luyện kim, cơ khí.
b./Hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng.
c. Khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực, thực phẩm.
d. Cơ khí điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng.
Câu 4: Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao :
a. Chế biến lương thực thực phẩm, điện, dệt may, cơ khí.
b. Dệt may, cơ khí điện tử, chế biến lương thực thực phẩm.
c. Điện, chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất.
d. Khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí điện tử, hóa ...
PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC
ĐỀ KIỂM TRA HK II
MÔN : ĐỊA –Lớp 9 ( Năm học 2014-2015)
Thời gian: 45 ph
A/ KHUNG MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng(Thấp) Vdung cao TS
Vùng Đông
Nam Bộ
TN TL TN TL TN TL TN TL
Nhận biết
được vị
trí ,giới hạn
vai trò của
vùng kinh
tế trọng
điểm phía
Nam
Trình bày được
ĐĐ kinh tế của
vùng-Là vùng
trồng cây công
nghiệp trọng điểm
nhiệt đới ở nước
ta.
-Vùng phát triển
ngành khai thác
dầu khí ở nước ta
Trình bày
được
những
thuận
lợi ,khó
khăn của
vùng đối
với phát
triển KT-
XH
Số câu 2 (C6 ,7) 6(C1;2;3;4;5;12) 1(C13) 9câu
Số điểm
Tỷ lệ%
0,5 đ 1,5 đ 1,5 đ 3,5 đ
35%
Vùng Đồng
Bằng Sông
Cửu Long
Trình bày được
ĐĐ phát triển
kinh tế của vùng
-Những khó khăn
về tự nhiên trong
nông nghiệp
Biết xử lý số liệu
,vẽ biểu đồ tròn giải
thích thế mạnh của
ngành CBLT TP
của vùng ĐB
Sông Cửu Long.
Số câu 2 (C8 ,9) 1 (C15) 3Câu
Số điểm
Tỷ lệ %
0,5 đ 3,5đ
35%
Phát triển
tổng hợp Kinh
tế và BVMT
Biển –đảo
-Trình bày các hoạt động
khai thác tài nguyên biển
đảo và phát triển tổng
hợp kinh tế biển
Trình bày các hoạt
động khai thác tài
nguyên biển –đảo
và phát triển tổng
hợp kinh tế biển
30%
Số câu 2 (10 ,11) 1 (C14) 3Câu
Số điểm
Tỷ lệ %
0,5 đ 2,5đ
30%
Tổng số câu 4 8 2 1 15Câu
Tổng số điểm
1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10 đ
100%
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn địa lý lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn địa lý lớp 9 - Người đăng: Dương Bảy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn địa lý lớp 9 9 10 125