Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA15 PHÚT

Được đăng lên bởi Vũ Tùng Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ma trËn ®Ò kiÓm tra 15 phót ®Þa lÝ 7
Chñ ®Ò chÝnh
Bµi 16

NhËn biÕt
TN
TL
10%

Th«ng hiÓu
TN
TL
60%

VËn dông
TN
TL
30%

Tæng
100%

§Ò KiÓm tra15 phót
I/ TR¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm )
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau ®©y
C©u 1/ §íi «n hßa cã tØ lÖ d©n ®« thÞ cao
a. H¬n 80 triÖu d©n
b. H¬n 65 triÖu d©n
c .H¬n 79 triÖu d©n
c. H¬n 75 triÖu d©n
C©u 2/ §iÒn vµo chç trãng néi dung thÝch hîp
-Thµnh phè Niu-OOC cã (1)......, chiÕm gÇn 10% sè d©n cña ®« thi Hoa K×
- Thµnh phè T« -KI -¤ cã(2)...............,chiÕm h¬n 27 sè d©n ®« thÞ cña c¶ níc
NhËt
- C¸c thµnh phè kh«ng chØ (3)..............mµ cßn(4).................chiÒu s©u
II/ Tù luËn: (6 §iÓm)
Nªu nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh khi c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn qu¸ nhanh vµ híng gi¶i
quyÕt?
§¸p ¸n biÓu ®iÓm
I/ Tr¾c nghiÖm( 4®iÓm)
C©u 1/ 1®iÓm chän ý d
C©u 2/ 3 ®iÓm: (1) h¬n 21 triÖu d©n (0,5®iÓm)
(2) h¬n 27 triÖu d©n (0,5®iÓm)
(3) më réng,(4) v¬n c¶ theo chiÒu cao lÉn chiÒu s©u (2®iÓm)
II/ Tù luËn(6®iÓm)
¤ nhiÔm m«i trêng , ïn t¾c giao th«ng, thiÕu chç ë, thiÕu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng,
thÊt nghiÖp..........
tiÕn hµnh quy ho¹ch l¹i ®« thi theo híng phi tËp trung ..........................
x©y dùng nhiÒu c¸c thµnh phè vÖ tinh, chuyÓn dÞch c¸c ho¹t ®éng c«ng
nghiÖp……….

Ma trËn ®Ò kiÓm tra 15 phót ®Þa lÝ 7
Chñ ®Ò chÝnh
Bµi 16

NhËn biÕt
TN
TL
%
10

Th«ng hiÓu
TN
TL
60%
§Ò

VËn dông
TN
TL
%
30

Tæng
100%

I/ Tr¾c nghiÖm (3®iÓm)
Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc h·y ®iÒn tiÕp nh÷ng néi dung cßn thiÕu vµo c¸c ý sau ®©y

Hoang m¹c chiÕm mét diÖn tÝch(1)………………………….. thÕ giíi.PhÇn lín tËp
trung(2)…………...vµ(3)………………………………………………….
KhÝ hËu hoang m¹c rÊt(4)………………..biªn ®é…………(5) ……………...n¨mvµ
biªn ®é……,(6) ……….rÊt lín
II/Tù luËn(7®iÓm)
Muèn sinh sèng ®îc trong c¸c hoang m¹c,c¸c loµi ®éng thùc vËt ph¶i cã ®Æc ®iÓm
g×? Cho vÝ dô.
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
I/ Tr¾c nghiÖm(3®iÓm)
§óng mçi ý 0,5 ®iÓm
Thø tù ®iÒn lµ 1- næi trªn,
(2)däc theo 2 ®êng chÝ tuyÕn, (3) gi÷a lôc ®Þa ¸- ©u,
(4) kh« h¹n kh¾c nghiÖt (5) nhiÖt ,(6) nhiÖt ngµy ®ªm lín .
Ii/ Tù luËn: (7®iÓm)
TÝnh thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng kh« h¹n , tù h¹n chÕ sù tho¸t h¬i níc th©n l¸
………rÔ………...§éng vËt kiÕm ¨n……….th©n cã v¸y sõng……...dù tr÷ mì trong
bíu……………..
Vi dụ

Ma trËn ®Ò kiÓm tra 15 phót ®Þa lÝ 9
Chñ ®Ò chÝnh
Bµi 7

NhËn biÕt
TN
Tl

Th«ng hiÓu
TN
TL
40%

§Ò bµi
I/ Tr¾c nghiÖm:4 ®iÓm
B»ng kiÕn thøc ®· häc hoµn thµnh s¬ ®å sau

VËn dông
TN
TL
10%
50%

Tæng
100%

C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt trong n«ng nghiÖp

(1)

(2)

(3)

(4)

II/ Tù luËn (6®iÓm)
Ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi cña nh©n tè tù nhiªn ®Ó p...
Ma trËn ®Ò kiÓm tra 15 phót ®Þa lÝ 7
Chñ ®Ò chÝnh NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng
TN TL TN TL TN TL
Bµi 16 10
%
60
%
30
%
100
%
§Ò KiÓm tra15 phót
I/ TR¾c nghiÖm ( 4 ®iÓm )
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau ®©y
C©u 1/ §íi «n hßa cã tØ lÖ d©n ®« thÞ cao
a. H¬n 80 triÖu d©n b. H¬n 65 triÖu d©n
c .H¬n 79 triÖu d©n c. H¬n 75 triÖu d©n
C©u 2/ §iÒn vµo chç trãng néi dung thÝch hîp
-Thµnh phè Niu-OOC cã (1)......, chiÕm gÇn 10
%
sè d©n cña ®« thi Hoa K×
- Thµnh phè T« -KI -¤ cã(2)...............,chiÕm h¬n 27 sè d©n ®« thÞ cña c¶ níc
NhËt
- C¸c thµnh phè kh«ng chØ (3)..............mµ cßn(4).................chiÒu s©u
II/ Tù luËn: (6 §iÓm)
Nªu nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh khi c¸c ®« thÞ ph¸t triÓn qu¸ nhanh vµ híng gi¶i
quyÕt?
§¸p ¸n biÓu ®iÓm
I/ Tr¾c nghiÖm( 4®iÓm)
C©u 1/ 1®iÓm chän ý d
C©u 2/ 3 ®iÓm: (1) h¬n 21 triÖu d©n (0,5®iÓm)
(2) h¬n 27 triÖu d©n (0,5®iÓm)
(3) më réng,(4) v¬n c¶ theo chiÒu cao lÉn chiÒu s©u (2®iÓm)
II/ Tù luËn(6®iÓm)
¤ nhiÔm m«i trêng , ïn t¾c giao th«ng, thiÕu chç ë, thiÕu c¸c c«ng tr×nh c«ng céng,
thÊt nghiÖp..........
tiÕn hµnh quy ho¹ch l¹i ®« thi theo híng phi tËp trung ..........................
x©y dùng nhiÒu c¸c thµnh phè vÖ tinh, chuyÓn dÞch c¸c ho¹t ®éng c«ng
nghiÖp……….
Ma trËn ®Ò kiÓm tra 15 phót ®Þa lÝ 7
Chñ ®Ò chÝnh NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng
TN TL TN TL TN TL
Bµi 16 10
%
60
%
30
%
100
%
§Ò
I/ Tr¾c nghiÖm (3®iÓm)
Dùa vµo kiÕn thøc ®· häc h·y ®iÒn tiÕp nh÷ng néi dung cßn thiÕu vµo c¸c ý sau ®©y
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA15 PHÚT - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA15 PHÚT - Người đăng: Vũ Tùng Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA15 PHÚT 9 10 477