Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8

Được đăng lên bởi duongduong29092000
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIM LAM

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN : VẬT LÍ 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

Họ và tên:..................................... Điểm......................
Lớp:..............................................

Đề số: 002

ĐỀ BÀI
Câu 1 : (2 điểm)
Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính
vận tốc?
Câu 2 : (2 điểm)
Nguyên tắc bình thông nhau? Công thức tính áp suất chất lỏng?
Một vất nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương
chiều và độ lớn như thế nào?
Câu 3 : (4 điểm)
Một ô tô có khối lượng 2 tấn chạy trong 10 giờ. Trong 4 giờ đầu, ô tô chạy với vận tốc
trung bình bằng 60km/h; trong 6 giờ sau chạy với vận tốc trung bình bằng 50km/h.
a) Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động trên.
b) Tính lực kéo làm ô tô chuyển động thẳng đều theo phương nằm ngang. Biết lực cản
lên ô tô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe.
c) Biểu diễn các lực tác dụng lên ô tô khi ô tô đang chuyển động thẳng đều trên đường
nằm ngang theo tỉ xích 0,5cm ứng với 5000N.
Câu 4 : (2 điểm)
Một xi lanh hình trụ cao 0,4m bên trong đựng đầy nước, phía trên có pittông nặng 1kg,
tiết diện 10cm2.
a) Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bình.
b) Tính áp suất của nước và pittông tác dụng lên đáy bình.
Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.
BÀI LÀM
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................
TRƯỜNG THCS HIM LAM
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN : VẬT LÍ 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút


 
ĐỀ BÀI
Câu 1 :(2 điểm)
 !"#$""%#"&'!()*!"+$"
(
Câu 2 :(2 điểm)
,!&'-./""*!"&()*!"+$"0&%"%1!(
2%"3!"/#!"%1!"4&056!78'9" :!
"&" ";#(
Câu 3 :(4 điểm)
2**9<" =!%">'#!?!@A#!B!@C&D**">'
&!./".E!F<G"H#!F!@&">'&!./".E!I<G"
JA$"&!./"**#!&"@!"&'!
.JA$"7<K#**"&'!"L!&"M#" :!E!!N;7O
**.E!DIC! =!PM
JN&5Q07056!**<"**!"&'!"L!& @!
E!!"M#RP$"DI+!I,
Câu 4 :(2 điểm)
2P""/"6#DB.#!7!C' D"$9*!!?<!D
;5S?

JA$"0&% 056!0'./"
.JA$"0&% *!056!0'./"
)"#! =!! ?,G
T
BÀI LÀM











Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 - Người đăng: duongduong29092000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Vật lý lớp 8 9 10 476