Ktl-icon-tai-lieu

Đề KT HK II môn Địa lý lớp 10

Được đăng lên bởi ducgiang1975
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: ĐỊA 10
Năm học 2013 - 2014

Chủ đề (nội dung )
mức độ nhận thức
- Địa lí dịch vụ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

­ Trình bày vai trò - So sánh ưu và - Tính bảng số

của ngành thương nhược điểm của liệu và nhận xét
các loại hình
mại.
giao thông vận
tải đường sắt và
đường ôtô
- So sánh ưu và
nhược điểm của
các loại hình
giao thông vận
tải đường biển
và đường hàng
không
60% = 6 điểm
- Môi trường và sự
phát triển bền vững

40% = 4 điểm

40% = 4 điểm

40% = 4 điểm

Tổng số điểm 10
Tổng số câu: 3

4 điểm = 40% tổng
số điểm

30% = 3 điểm

30% = 3điểm

3 điểm = 30%
tổng số điểm

3 điểm = 30%
tổng số điểm

- Trình bày khái
niệm về môi trường

ĐỀ XUẤT RA TỪ MA TRẬN
MÔN : ĐỊA -10
Đề 1
Câu 1: ( 4 điểm)
Trình bày vai trò của ngành thương mại
Câu 2: (3 điểm)
So sánh ưu và nhược điểm của loại hình giao thông vận tải đường sắt và đường ôtô
Câu 3: (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA MỘT SỐ NƯỚC
NĂM 2004
(Đơn vị : tỉ USD)
TT

Nước

Xuất khẩu

Nhập khẩu

1

Hoa Kì

819,0

1526,4

2

CHLB Đức

914,8

717,5

3

Nhật Bản

565,6

454,5

4

Pháp

451,0

464,1

a) Tính cán cân xuất nhập khẩu của các quốc gia trên
b) Rút ra nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của các quốc gia trên.
ĐÁP ÁN
Câu 1: ( 4 điểm) Trình bày vai trò của ngành thương mại
- Thương mại là khâu nốí giữa sản xuất và tiêu dùng. (1 điểm )
- Đối với sản xuất, hoạt động thưong mại có tác dụng từ việc cung ứng nguyên liệu, vật
tư máy móc đến việc tiêu thụ sản phẩm. (1,5 điểm )
- Đối với người tiêu dùng, hoạt động thương mại không những đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng của họ mà còn có tác dụng tạo ra nhiều thị hiếu mới, nhu cầu mới (1,5 điểm )
Câu 2: (3 điểm) So sánh ưu và nhược điểm của loại hình giao thông vận tải đường
sắt và đường ôtô
Ưu điểm

Đường Sắt
- Chở được các hàng nặng
trên các tuyến đường xa
+ Tốc độ nhanh
+ Ổn định, giá rẻ

Đường ôtô.
- Tiện lợi cơ động, thích
nghi cao với các điều
kiện địa hình.
- Có hiệu quả kinh tế cao
ở cự li vận chuyển ngắn
và trung bình
- Phối hợp được với các
phương tiện vận tải khác

Nhược
điểm

Chỉ hoạt động trên tuyến
đường cố định có đặt sẵn
đường ray

- Dùng nhiều nguyên,
nhiên liệu.
- Ô nhiễm môi trường
- Tai nạn, ùn tắc giao
thông

Câu 3: (3 điểm)
a. Tính cán cân xuất nhập khẩu (2 điểm)
(Đơn vị : tỉ USD)
TT

Nước

Cán cân xuất nhập khẩu

1

Hoa Kì

- 707,4

2

CHLB Đức

+ 197,3

3

Nhật Bản

+ 111,0

4

Pháp

- 13,1

b.Rút ra nhận xét (1 điểm)
- Các nước xuất siêu: CHLB Đức, Nhật Bản
- Các nước nhập siêu: ...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: ĐỊA 10
Năm học 2013 - 2014
Chủ đề (nội dung )
mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
- Địa lí dịch vụ - Trình bày vai trò
của ngành thương
mại.
- So sánh ưu và
nhược điểm của
các loại hình
giao thông vận
tải đường sắt
đường ôtô
- So sánh ưu và
nhược điểm của
các loại hình
giao thông vận
tải đường biển
đường hàng
không
- Tính bảng số
liệu và nhận xét
60% = 6 điểm
40% = 4 điểm
30% = 3 điểm
30% = 3điểm
- Môi trường và sự
phát triển bền vững
- Trình bày khái
niệm về môi trường
40% = 4 điểm 40% = 4 điểm
Tổng số điểm 10
Tổng số câu: 3
4 điểm = 40% tổng
số điểm
3 điểm = 30%
tổng số điểm
3 điểm = 30%
tổng số điểm
Đề KT HK II môn Địa lý lớp 10 - Trang 2
Đề KT HK II môn Địa lý lớp 10 - Người đăng: ducgiang1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề KT HK II môn Địa lý lớp 10 9 10 105