Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Chính sách đối ngọai của ĐCS VN trong thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2004)

Được đăng lên bởi tungngocitus
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mai Xuân Hoàn 2011
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào
khủng hoảng "toàn diện và nghiêm trọng", cuối cùng đi đến sụp đổ trên một bộ
phận lớn đã làm thay đổi cơ bản quan hệ chính trị thế giới. Bên cạnh đó cuộc
cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đã và đang tác động đến tất cả các
quốc gia dân tộc với mức độ khác nhau. Chủ nghĩa tƣ bản sử dụng những thành
tựu của cách mạng khoa học - công nghệ nên thích nghi và tiếp tục phát triển.
Các quốc gia trong cộng đồng thế giới đều điều chỉnh chính sách đối ngoại để
phù hợp với tình hình mới.
Trong bối cảnh quốc tế nhƣ vậy, quan hệ quốc tế dƣờng nhƣ đã chuyển từ
đối đầu sang đối thoại, thế hai cực bị phá vỡ, từ đó làm nảy sinh xu hƣớng đa
dạng hoá, đa phƣơng hoá trong tiến trình toàn cầu hoá, phát triển và phụ thuộc
lẫn nhau. Toàn cầu hoá về kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế,
đƣợc ƣu tiên phát triển và trở thành vấn đề chính trong quan hệ quốc tế hiện nay.
Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng và ASEAN là khu vực
phát triển kinh tế năng động với tốc độ cao, chính trị tƣơng đối ổn định, đang trở
thành trung tâm kinh tế. Tiến hành đổi mới toàn diện đất nƣớc bắt đầu từ năm
1986, Việt Nam đã thu đƣợc nhiều thắng lợi. Là một bộ phận hợp thành đƣờng
lối đổi mới của Đảng, đƣờng lối và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và
Nhà nƣớc Việt Nam đã cho phép khai thác có hiệu quả các nhân tố quốc tế, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chống chiến lƣợc "diễn biến hoà
bình" của các thế lực thù địch, hòng phá hoại thành quả cách mạng Việt Nam
bảo vệ vững chắc tổ quốc và đƣa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên.
Những biến đổi to lớn trong nƣớc và thế giới trong những năm (1980 1

1990) đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn đòi hỏi Đảng và Nhà nƣớc Việt
Nam phải đƣa ra những giải pháp ngang tầm với những biến đổi đó. Bằng sự
nhạy cảm chính trị, kinh nghiệm, lãnh đạo cách mạng, Đảng đề ra đƣờng lối đổi
Điện tữ viễn thông k32 – Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế

Mai Xuân Hoàn 2011
mới đất nƣớc và tiến hành tự đổi mới để hội nhập với cộng đồng quốc tế, phấn
đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển. Trên cơ sở đổi mới chính
sách đối nội đã hình thành và phát triển chính sách đối ngoại mới giàu sức hấp
dẫn đã tranh thủ đƣợc các dân tộc trong cộng đồng thế giới hợp tác với Việt
Nam.
Chính sách đối ngoại đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam trong một thế
giới mới đầy biến động đã đáp ứng đƣợc những y...
Mai Xuân Hoàn
2011
Điện tữ viễn thông k32 – Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, hệ thống hội chủ nghĩa lâm vào
khủng hoảng "toàn diện nghiêm trọng", cuối cùng đi đến sụp đổ trên một bộ
phận lớn đã làm thay đổi bản quan hệ chính trị thế giới. Bên cạnh đó cuộc
cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại đã đang tác động đến tất cả các
quốc gia dân tộc với mức độ khác nhau. Chủ nghĩa bản sử dụng những thành
tựu của cách mạng khoa học - công nghệ nên thích nghi và tiếp tục phát triển.
Các quốc gia trong cộng đồng thế giới đều điều chỉnh chính sách đối ngoại để
phù hợp với tình hình mới.
Trong bối cảnh quốc tế nhƣ vậy, quan hệ quốc tế dƣờng nhƣ đã chuyển từ
đối đầu sang đối thoại, thế hai cực bị phá vỡ, từ đó làm nảy sinh xu hƣớng đa
dạng hoá, đa phƣơng htrong tiến trình toàn cầu hoá, phát triển phụ thuộc
lẫn nhau. Toàn cầu hoá về kinh tế chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế,
đƣợc ƣu tiên phát triển và trở thành vấn đề chính trong quan hệ quốc tế hiện nay.
Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng và ASEAN là khu vực
phát triển kinh tế năng động với tốc độ cao, chính trị tƣơng đối ổn định, đang trở
thành trung tâm kinh tế. Tiến hành đổi mới toàn diện đất nƣớc bắt đầu từ năm
1986, Việt Nam đã thu đƣợc nhiều thắng lợi. một bộ phận hợp thành đƣờng
lối đổi mới của Đảng, đƣờng lối chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng
Nhà nƣớc Việt Nam đã cho phép khai thác hiệu quả các nhân tố quốc tế, kết
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chống chiến lƣợc "diễn biến hoà
bình" của các thế lực thù địch, hòng phá hoại thành quả cách mạng Việt Nam
bảo vệ vững chắc tổ quốc và đƣa cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên.
Những biến đổi to lớn trong nƣớc thế giới trong những năm (1980 -
1990) đặt ra những vấn đluận thực tiễn đòi hỏi Đảng Nhà nƣớc Việt
Nam phải đƣa ra những giải pháp ngang tầm với những biến đổi đó. Bằng sự
nhạy cảm chính trị, kinh nghiệm, lãnh đạo cách mạng, Đảng đề ra đƣờng lối đổi
Đề tài : Chính sách đối ngọai của ĐCS VN trong thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2004) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Chính sách đối ngọai của ĐCS VN trong thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2004) - Người đăng: tungngocitus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đề tài : Chính sách đối ngọai của ĐCS VN trong thời kỳ đổi mới ( 1986 - 2004) 9 10 107