Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng CSVN là yếu tố khách quan

Được đăng lên bởi tungngocitus
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI:

CHỨNG MINH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM LÀ YẾU TỐ KHÁCH QUAN.
QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
-Hoàn cảnh lịch sử :
-Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi:
nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến
+Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sai
+Về kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
+Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa ngu dân
+Kết cấu giai cấp trong xã hội thay đổi: xuất hiện giai cấp mới: công nhân,
tiểu tư sản và vị trí các giai cấp này đối với cách mạng Việt Nam phụ thuộc vào mối
quan hệ của từng giai cấp đối với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Mâu thuẩn cơ
bản cũng thay đổi : phong kiến <> nông dân, toàn thể dân tộc<> đế quốc Pháp và tất
yếu, lịch sử phải giải quyết những mâu thuẩn này.
- Sau đó các phong trào chống Pháp đã lần lượt diễn ra: phong trào cần
vương( 1858-1895) , phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục (1895-1918)
…
- Tóm lại ngay từ khi tực dân Pháp xâm lược nước ta, các phong trào chống Pháp
của nhân dân ta hết sức sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau nhưng đều bị thất
bại và nguyên nhân là do thiếu một giai cấp tiên tiến đề ra được đường lối đúng
đắn cho Cách mạng Việt Nam dẫn đến xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng
khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
- Giữa tình hình rối ren đó, đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã ra đi tìm đường cứư
nước. Người đã nhận thấy chủ nghĩa Mác-Lenin là con đường đúng đắn.
+Tháng 6-1925: ngu7ời lập ra Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí
Hội (VNTNCMĐCH) nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào phong trào công
nhân và phong trào yêu nước vì:
*Phong trào công nhân ở Việt Nam tuy phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn là
phong trào tự phát ( vì thế sự truyền bá nhằm chuyển từ tự phát sang tự giác).
*Phong trào yêu nước VN cũng phát triển mạnh mẽ nhưng lại bộc lộ
những nhược điểm : không có đường lối rõ ràng, hoặc đi theo chủ nghĩa cải lương
(do đó sự truyền bá nhằm chuyển hướng để phong trào yêu nước đi theo chủ nghĩa
Mác- Lenin).
+Thực hiện chủ trương vô sản hóa bằng cách đưa hội viên của VNTNCMĐCH
xuống các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để cùng sống và làm việc với công nhân và
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào giai cấp công nhân, rèn luyện lập trường của giai
cấp công nhân. Vì vậy tác dụng của phong trào vô sản nhằm góp phần thúc đẩy
mạnh phong trào CN từ tự phát thành tự giác, rèn luyện nhiều Đảng viên để làm
nòng cốt cho việc thành lập Đảng sau này.
Bằng các việc làm như trên của VNTNCMĐCH, phong trào yêu ...
ĐỀ TÀI: CHỨNG MINH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM LÀ YẾU TỐ KHÁCH QUAN.
QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG
-Hoàn cảnh lịch sử :
-Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi:
nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến
+Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sai
+Về kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
+Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa ngu dân
+Kết cấu giai cấp trong xã hội thay đổi: xuất hiện giai cấp mới: công nhân,
tiểu tư sản và vị trí các giai cấp này đối với cách mạng Việt Nam phụ thuộc vào mối
quan hệ của từng giai cấp đối với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Mâu thuẩn cơ
bản cũng thay đổi : phong kiến <> nông dân, toàn thể dân tộc<> đế quốc Pháp và tất
yếu, lịch sử phải giải quyết những mâu thuẩn này.
- Sau đó các phong trào chống Pháp đã lần lượt diễn ra: phong trào cần
vương( 1858-1895) , phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục (1895-1918)
- Tóm lại ngay từ khi tực dân Pháp xâm lược nước ta, các phong trào chống Pháp
của nhân dân ta hết sức sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau nhưng đều bị thất
bại và nguyên nhân là do thiếu một giai cấp tiên tiến đề ra được đường lối đúng
đắn cho Cách mạng Việt Nam dẫn đến xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng
khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
- Giữa tình hình rối ren đó, đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã ra đi tìm đường cứư
nước. Người đã nhận thấy chủ nghĩa Mác-Lenin là con đường đúng đắn.
+Tháng 6-1925: ngu7ời lập ra Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí
Hội (VNTNCMĐCH) nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào phong trào công
nhân và phong trào yêu nước vì:
*Phong trào công nhân ở Việt Nam tuy phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn là
phong trào tự phát ( vì thế sự truyền bá nhằm chuyển từ tự phát sang tự giác).
*Phong trào yêu nước VN cũng phát triển mạnh mẽ nhưng lại bộc lộ
những nhược điểm : không có đường lối rõ ràng, hoặc đi theo chủ nghĩa cải lương
(do đó sự truyền bá nhằm chuyển hướng để phong trào yêu nước đi theo chủ nghĩa
Mác- Lenin).
+Thực hiện chủ trương vô sản hóa bằng cách đưa hội viên của VNTNCMĐCH
xuống các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để cùng sống và làm việc với công nhân và
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lenin vào giai cấp công nhân, rèn luyện lập trường của giai
cấp công nhân. Vì vậy tác dụng của phong trào vô sản nhằm góp phần thúc đẩy
mạnh phong trào CN từ tự phát thành tự giác, rèn luyện nhiều Đảng viên để làm
nòng cốt cho việc thành lập Đảng sau này.
Bằng các việc làm như trên của VNTNCMĐCH, phong trào yêu nước VN đã xuất
hiện làn sóng dân tộc, dân chủ khá mạnh mẽ. Vi vậy yêu cầu của lịch sử đặt ra lúc
Đề tài : Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng CSVN là yếu tố khách quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng CSVN là yếu tố khách quan - Người đăng: tungngocitus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề tài : Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng CSVN là yếu tố khách quan 9 10 325