Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
----------

LUẬN VĂN
Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã
Hội ở Việt Nam

1

LỜI MỞ ĐẦU . ....................................3
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN ............5
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ................................5
1. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA CHÚNG TA VỀ CON ĐƯỜNG
NÀY QUA HAI THỜI KỲ TỪ TRƯỚC TỚI NAY. ..........13
1.1. Bước đầu hình thành đường lối cách mạng XHCN ở miền Bắc. ..13
1.2. Quá trình bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng XHCN
của Đảng ........................................16
1.3. Cả nước quá độ lên CNXH và công cuộc đổi mới do Đảng ta
khởi xướng và lãnh đạo. .............................18
2. NHIỆM VỤ - NỘI DUNG VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH
ĐẶC ĐIỂM THỰC CHẤT NÊN QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA. ......20
NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT.
...............................................24
Đối với lĩnh vực khoa học- công nghệ: ....................25
LỜI KẾT ........................................31
Tài Liệu Tham Khảo ................................32
3."Về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam "..........32
Bài " tìm hiểu quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá ..........32

2

LỜI MỞ ĐẦU .
Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và
giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó
là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới
với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã
chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó
khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa
chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng
để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon . Tuy
nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng
đường đầy gian lao và thử thách , đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt
Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới , đó là
bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới , chế độ Cộng sản chủ
nghĩa , chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc , ấm no và công
bằng .Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm

3

, bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông
gai, đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn.Phải nêu
được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm . Để có thể làm được điều
đó , chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ
để tiến lên CNXH . Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta
cùng phải đồng long, chung sức vun đắp nó . Đặc b...
1
----------
LUẬN VĂN
Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã
Hội ở Việt Nam
Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: Con đường lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam 9 10 590