Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết”

Được đăng lên bởi linhlinh-ajc31-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN
trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính
quyền Xô viết”.
Lđ 1: “Nhờ có nền hòa bình mà chúng ta đã giành được, - dù nó đi kèm
với những điều kiện nặng nề, và dù nó mỏng manh đến đâu đi chăng nữa, nước Cộng hòa Xô – viết Nga đã có khả năng, trong một thời gian nào đó,
tập trung được lực lượng của mình vào lĩnh vực trọng yếu nhất và khó khăn
nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức là nhiệm vụ tổ chức.” [203].
Lđ 2: “ Điều kiện cơ bản để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổ chức đó,
nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho chúng ta là các nhà lãnh đạo chính trị của nhân
dân, nghĩa là các đảng viên Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga, và tiếp đến là
tất cả những đại biểu giác ngộ của quần chúng lao động, phải thấu triệt để
được sự khác nhau căn bản, về mặt ấy, giữa các cuộc cách mạng tư sản trước
kia và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay.” [206-207].
Lđ 3: “Sự phát triển của Đảng bôn-sê-vích, là đảng hiện nay đang cầm
quyền ở Nga, đã chỉ ra một cách đặc biệt rõ ràng cho chúng ta thấy rằng
bước ngoặt lịch sử mà chúng ta đang trải qua – cái bước ngoặt nói lên đặc
điểm của tình thế chính trị hiện nay và đòi hỏi Chính quyền xô-viết phải tìm
một phương hướng mới, tức là một cách thức mới để đề ra những nhiệm vụ
mới – là như thế nào.” [208]
Lđ 4: “Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách
đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn
của cương lĩnh và sách lược của mình.” [208]
Lđ 5: “Nhiệm vụ thứ hai của đảng ta là giành lấy chính quyền và đập tan
sự phản kháng của bọn bóc lột,” [209]
Lđ 6: “Nhiệm vụ thứ ba, - nhiệm vụ tổ chức quản lý nước Nga – hiện đang
được đề ra trước chúng ta, đó là nhiệm vụ trước mắt, nói lên đặc điểm của
tình thế hiện nay.” [209]
Lđ 7: “Bây giờ, chúng ta phải quản lý nước Nga. Và toàn bộ đặc điểm của
tình thế hiện thời, tất cả sự khó khăn là ở chỗ phải hiểu rõ những đặc điểm
của bước chuyển từ nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục nhân dân và dùng lực
lượng quân sự chấn áp bọn bóc lột, sang nhiệm vụ chủ yếu là quản lý.” [209]

Lđ 8: “Trong lịch sử thế giới, đây là lần đầu tiên mà một đảng xã hội chủ
nghĩa đã có thể hoàn thành được, trên những nét chủ yếu, việc giành chính
quyền và đè bẹp bọn bóc lột, đã có thể trực tiếp bắt tay vào việc giải quyết
nhiệm vụ quản lý. … Đó là nhiệm vụ cao cả nhất vì chỉ sau khi đã thực hiện
nhiệm vụ ấy (trên những nét chủ yếu và cơ bản của nó), thì mới có thể nói
rằng nư...
Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN
trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính
quyền Xô viết”.
Lđ 1: “Nhờ có nền hòa bình mà chúng ta đã giành được, - dù nó đi kèm
với những điều kiện nặng nề, và dù nó mỏng manh đến đâu đi chăng nữa, -
nước Cộng hòa Xô – viết Nga đã có khả năng, trong một thời gian nào đó,
tập trung được lực lượng của mình vào lĩnh vực trọng yếu nhất và khó khăn
nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức là nhiệm vụ tổ chức.” [203].
Lđ 2: “ Điều kiện cơ bản để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tổ chức đó,
nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho chúng ta là các nhà lãnh đạo chính trị của nhân
dân, nghĩa là các đảng viên Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga, và tiếp đến là
tất cả những đại biểu giác ngộ của quần chúng lao động, phải thấu triệt để
được sự khác nhau căn bản, về mặt ấy, giữa các cuộc cách mạng tư sản trước
kia và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay.” [206-207].
Lđ 3: “Sự phát triển của Đảng bôn-sê-vích, là đảng hiện nay đang cầm
quyền ở Nga, đã chỉ ra một cách đặc biệt rõ ràng cho chúng ta thấy rằng
bước ngoặt lịch sử mà chúng ta đang trải qua – cái bước ngoặt nói lên đặc
điểm của tình thế chính trị hiện nay và đòi hỏi Chính quyền xô-viết phải tìm
một phương hướng mới, tức là một cách thức mới để đề ra những nhiệm vụ
mới – là như thế nào.” [208]
Lđ 4: “Nhiệm vụ thứ nhất của bất cứ một chính đảng nào có trọng trách
đối với tương lai là thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn
của cương lĩnh và sách lược của mình.” [208]
Lđ 5: “Nhiệm vụ thứ hai của đảng ta là giành lấy chính quyền và đập tan
sự phản kháng của bọn bóc lột,” [209]
Lđ 6: “Nhiệm vụ thứ ba, - nhiệm vụ tổ chức quản lý nước Nga – hiện đang
được đề ra trước chúng ta, đó là nhiệm vụ trước mắt, nói lên đặc điểm của
tình thế hiện nay.” [209]
Lđ 7: “Bây giờ, chúng ta phải quản lý nước Nga. Và toàn bộ đặc điểm của
tình thế hiện thời, tất cả sự khó khăn là ở chỗ phải hiểu rõ những đặc điểm
của bước chuyển từ nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục nhân dân và dùng lực
lượng quân sự chấn áp bọn bóc lột, sang nhiệm vụ chủ yếu là quản lý.” [209]
Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” - Trang 2
Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” - Người đăng: linhlinh-ajc31-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề tài: Lê-nin đã bảo vệ và phát triển những vấn đề gì về lý luận CMXHCN trên lĩnh vực chính trị trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” 9 10 764