Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Được đăng lên bởi Đỗ Quỳnh Linh
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA XÃ HỘI HỌC
------—²–------

GIA ĐÌNH HỌC

Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
trong gia đình Việt Nam
từ truyền thống đến hiện đại
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Linh

Sinh viên: Đỗ Quỳnh Linh
Mã sinh viên: 13032142
Lớp: K58 Công tác xã hội

1

Hà Nội, ngày 06/01/2016

MỤC LỤC
1. Phần mở đầu ..........................................................................................................3
1.1.Lý do chọn đề tài .................................................................................................3
1.2.Tình hình nghiên cứu...........................................................................................4
1.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................................7
1.4.Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu ...........................................................................8
1.5. Kết cấu của bài tiểu luận.....................................................................................9
2. Phần nội dung ........................................................................................................9
2.1.Thao tác hoá khái niệm .......................................................................................9
2.2.Thực trạng của vấn đề nghiên cứu ......................................................................11
2.2.1. Mối quan hệ theo hàng dọc trong gia đình Việt Nam
từ truyền thống đến hiện đại ....................................................................................11
2.2.2. Hiếu nghĩa trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại ................12
2.2.3. Thời gian chăm sóc của cha mẹ đối với con cái trong
gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.......................................................13
2.2.4. Cách giáo dục con cái trong trong gia đình Việt Nam
từ truyền thống đến hiện đại......................................................................................15
2.2.5. Cách đối xử và mong muốn của cha mẹ đối với con trai và con gái
trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.............................................16
2.3.Nguyên nhân của những thực trạng đó................................................................20

2

2.4. Kết luận...............................................................................................................22
Danh mục tài liệu tham khảo....................................................................................
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA XÃ HỘI HỌC
------ ² ------
GIA ĐÌNH HỌC
Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái
trong gia đình Việt Nam
từ truyền thống đến hiện đại
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Linh
Sinh viên: Đỗ Quỳnh Linh
Mã sinh viên: 13032142
Lớp: K58 Công tác xã hội
1
Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại - Người đăng: Đỗ Quỳnh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài: Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại 9 10 46