Ktl-icon-tai-lieu

đề tài nghiên cứu ma túy

Được đăng lên bởi xdsuoikiet
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới
công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.
Việc ban hành Kế hoạch này nhằm triển khai toàn diện,
đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nội dung Đề án
đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm
2020 (Đề án 2596) đã đề ra.
Bên cạnh đó, xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình thực
hiện, phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có
liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và
giải pháp của Đề án 2596.
Ảnh minh họa

Một trong các nội dung của Kế hoạch là nghiên cứu, đề
xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách
nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Đề án 2596.
Trong đó, quý III/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư
pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị định
của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma
túy tại cộng đồng.
Ngay trong tháng 12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ
Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị
quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê
duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện vào quý IV/2014.
Cũng theo Kế hoạch, sẽ xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án 2596
gồm: Thông tư liên tịch quy định điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy, cán bộ tại cơ sở điều
trị nghiện tự nguyện; Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc
trong hệ thống cơ sở điều trị nghiện, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; Thông tư quy định điều
kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở đào tạo điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai, điều trị các rối
loạn tâm thần và các bệnh cơ hội ở người nghiện ma túy;...
Hằng năm, các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống
tệ nạn ma túy, mại dâm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã
Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện ma
túy.
Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện...
Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới
công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.
Việc ban hành Kế hoạch này nhằm triển khai toàn diện,
đúng tiến độ, chất lượng hiệu quả các nội dung Đề án
đổi mới công tác cai nghiện ma túy Việt Nam đến năm
2020 (Đề án 2596) đã đề ra.
Bên cạnh đó, xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình thực
hiện, phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có
liên quan Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm v
giải pháp của Đề án 2596.
Một trong các nội dung của Kế hoạch là nghiên cứu, đề
xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế, chính sách
nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Đề án 2596.
Trong đó, quý III/2015, Bộ Lao động - Thương binh hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ
pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị định
của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma
túy tại cộng đồng.
Ngay trong tháng 12/2014, Bộ Lao động - Thương binh hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ
pháp, Bộ Công an, BY tế các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị
quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Bộ Lao động - Thương binh hội chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê
duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện vào quý IV/2014.
Cũng theo Kế hoạch, sẽ xây dựng ban hành các Thông hướng dẫn thực hiện Đề án 2596
gồm: Thông liên tịch quy định điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy, cán bộ tại sở điều
trị nghiện tự nguyện; Thông hướng dẫn xác định vị trí việc làm số lượng người làm việc
trong hệ thống sở điều trị nghiện, sở điều trị nghiện tự nguyện; Thông quy định điều
kiện, tiêu chuẩn của các sở đào tạo điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai, điều trị c rối
loạn tâm thần và các bệnh cơ hội ở người nghiện ma túy;...
Hằng năm, các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống
tệ nạn ma túy, mại dâm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã
Việt Nam Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng điều trị nghiện ma
túy.
Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện còn hạn chế
Theo báo cáo soát, quản lý người nghiện của Bộ Công an, tình hình nghiện ma túy nước
ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; người nghiện ma túy đã có ở 100% các tỉnh, thành phố, gần
90% quận, huyện khoảng 70% số xã, phường, thị trấn trong c nước; số người người tái
nghiện vẫn ở tỷ lệ cao...
Ảnh minh họa
đề tài nghiên cứu ma túy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài nghiên cứu ma túy - Người đăng: xdsuoikiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đề tài nghiên cứu ma túy 9 10 31