Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.

Được đăng lên bởi El Tâm Thần
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thảo luận 1
Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là
quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.

Bài làm
Trên chặng đường ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam, mỗi khi đất nước lâm nguy thì non sông nước ta lại sản sinh ra
những anh hùng dân tộc đứng lên lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền ,
bảo vệ nền độc lập nước nhà.Trải qua các triều đại lịch sử:
Ngô,Đinh,Lý,Trần, Lê và Tây sơn,biết bao anh hùng a làm rạng rỡ non sông
nước ta.Đến thời nhà Nguyễn,vua quan thối nát ,ăn chơi sa đọa,bán nước cầu
vinh,dâng cả hai tay đất nước cho thực dân Pháp.
Đứng trước thực tế đó,nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã
đứng lên đấu tranh tìm mọi biện pháp để cứu dân cứu nước như:Phan Bội
Châu chủ trương cầu ngoại viên,dùng bạo lực để khôi phục độc lập nhưng
không thành,Phan Châu Trinh muốn ỷ Pháp cầu tiến bộ,khai thông dân
trí,nâng cao dân trí,nâng cao dân khí để tính chuyện giải phóng nhưng cũng
không thành.Hay người anh hùng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám nổi dậy,
dũng cảm đấu tranh chống Pháp song còn nặng tư tưởng phong kiến.Con
thuyền Việt Nam còn lênh đênh chưa rõ bến bờ phải đi tới.
Đầu thế kỷ XX,Chủ Nghĩa Tư Bản cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa .Chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc địa, vừa vào hùa
nhau nô dịch các dân tộc nhỏ yếu.Bởi vậy cuộc đấu tranh giải phóng thuộc
địa đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống đế
quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.
Sinh ra và lớn lên trong cảnh Đất nước bị nô lệ lầm than,nhận thấy rõ
con đường cứu nước của cha anh là sai lầm,cũ kỹ,Nguyễn Tất Thành –

Người con xứ Nghệ có lòng yêu nước nồng nàn - đã quyết tâm ra đi tìm con
đường cứu nước mới.Trải qua ba mươi năm bôn ba vượt qua ba đại dương ,
bốn châu lục, tới gần ba mươi nước quan sát nghiên cứu thuộc địa và các
nước tư bản,Nguyễn Tất Thành trở thành người có hiểu biết phong phú,thực
tiễn và thời gian đã dần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xét về nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hòa và
phát triển biện chứng tư tưởng văn hóa truyền thống của dân tộc, tinh hoa tư
tưởng phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền
tảng.Cùng với thực tế của dân tộc và thời đại, qua sự tiếp biến và phát triển
của Hồ Chí Minh- một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện
chứng , có nhân cách phẩm chất cách mạng tạo nên.
Nguồn gốc từ giá trị truyền thống của dân tộc và văn hóa Việt Nam.
UNESSCO khẳng định : ...
Bài thảo luận 1
Đề tài: Nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào
quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.
Bài làm
Trên chặng đường ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam, mỗi khi đất ớc lâm nguy thì non sông ớc ta lại sản sinh ra
những anh hùng dân tộc đứng lên lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền ,
bảo vệ nền độc lập nước nhà.Trải qua các triều đại lịch sử:
Ngô,Đinh,Lý,Trần, Lê và Tây sơn,biết bao anh hùng a làm rạng rỡ non sông
nước ta.Đến thời nhà Nguyễn,vua quan thối nát ,ăn chơi sa đọa,bán nước cầu
vinh,dâng cả hai tay đất nước cho thực dân Pháp.
Đứng trước thực tế đó,nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã
đứng lên đấu tranh m mọi biện pháp để cứu dân cứu nước như:Phan Bội
Châu chủ trương cầu ngoại viên,dùng bạo lực để khôi phục độc lập nhưng
không thành,Phan Châu Trinh muốn Pháp cầu tiến bộ,khai thông dân
trí,nâng cao dân trí,nâng cao dân khí để tính chuyện giải phóng nhưng cũng
không thành.Hay người anh hùng n Thế - Hoàng Hoa Thám nổi dậy,
dũng cảm đấu tranh chống Pháp song còn nặng ởng phong kiến.Con
thuyền Việt Nam còn lênh đênh chưa rõ bến bờ phải đi tới.
Đầu thế kỷ XX,Chủ Nghĩa Tư Bản cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa .Chúng vừa tranh giành, xâu thuộc địa, vừa vào a
nhau dịch các dân tộc nhỏ yếu.Bởi vậy cuộc đấu tranh giải phóng thuộc
địa đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống đế
quốc gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản quốc tế.
Sinh ra lớn lên trong cảnh Đất nước bị nô lệ lầm than,nhận thấy rõ
con đường cứu nước của cha anh sai lầm,cũ kỹ,Nguyễn Tất Thành
Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích. - Người đăng: El Tâm Thần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tài: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích. 9 10 279