Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Đỗ Quỳnh Linh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA XÃ HỘI HỌC
------—²–------

GIA ĐÌNH HỌC

Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở
Việt Nam hiện nay
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Linh
Nhóm 8: Đỗ Quỳnh Linh
Trần Thị Kim Huệ
Vũ Thị Nga
Ngọ Thị Út Hạnh
Lê Thị Hiền
Trần Thị Nga
Lê Thị Ngoan
Lê Huyền Trang
Vũ Thị Huyền
1

Hà Nội, ngày 19/11/2015
I- Gia đình
1. Khái niệm gia đình:
Gia đình tồn tại phổ biến trong các XH và các nền văn hóa khác nhau. Không
có một định nghĩa cho gia đình áp dụng chung cho các nền văn hóa bởi với mỗi nền
văn hóa khác nhau, ở những thời kỳ khác nhau, gia đình lại mang những hình thái và
cấu trúc khác nhau. Chúng tôi xin được điểm qua một số định nghĩa về khái niệm gia
đình từng được các nhà nghiên cứu đưa ra.
“Gia đình là một yếu tố năng động. Nó không đứng yên, mà tiến từ hình thức
thấp lên hình thức cao hơn, khi xã hội tiến từ trạng thái thấp lên trạng thái cao hơn...
Ngược lại, các hệ thống thân tộc thì thụ động, chỉ phản ánh bước tiến của gia đình sau
một thời gian dài, và chỉ bắt đầu thay đổi khi gia đình đã hoàn toàn thay đổi”
[Friedrich Engels; 1961]
Theo quan điểm của Claude Leví-Strauss – một trong những nhà nghiên cứu
Nhân học nổi tiếng nhất thế giới: Gia đình là một nhóm xã hội được quy định bởi ba
đặc điểm: (a) Bắt nguồn từ hôn nhân, (b) Bao gồm vợ, chồng và con cái phát sinh từ
cuộc hôn phối, và (c) Các thành viên gắn bó với nhau bởi sự ràng buộc pháp lý, bởi các
nghĩa vụ và quyền lợi có tính chất kinh tế và tôn giáo.[Nguyễn Thùy Linh]
Các quan điểm tiếp cận về gia đình của Việt Nam cũng rất phong phú. Đào Duy
Anh giải thích: “Gia tộc Việt Nam xưa nay có hai bực, một là nhà hay tiểu gia đình,
gồm vợ chồng cha mẹ và con cái, hai là họ, hay là đại gia đình, gồm cả đàn ông đàn
bà cùng một ông tổ sinh ra, kể cả người chết và người sống” [Đào Duy Anh;
1998:117]
Toan Ánh đã viết: “Gia đình là một tổ hợp nhỏ gồm tất cả mọi người quyến
thuộc trong nhà. Gia đình còn được gọi là nhà, và gia tộc là họ. Gia đình gồm vợ

2

chồng, trên có cha mẹ dưới có con cái, gia tộc gồm tất cả đàn ông, đàn bà cùng một
ông tổ sinh ra, kể cả người chết và người sống” [Toan Ánh; 2010:10]
Cương lĩnh năm 1991 của Đảng cộng sản Việt Nam: “Gia đình là một tế bào xã
hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục
nếp sống và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây
dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với
mọi lớp người”.
Chủ nghĩ...
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA XÃ HỘI HỌC
------ ² ------
GIA ĐÌNH HỌC
Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở
Việt Nam hiện nay
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thùy Linh
Nhóm 8: Đỗ Quỳnh Linh
Trần Thị Kim Huệ
Vũ Thị Nga
Ngọ Thị Út Hạnh
Lê Thị Hiền
Trần Thị Nga
Lê Thị Ngoan
Lê Huyền Trang
Vũ Thị Huyền
1
Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: Đỗ Quỳnh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình ở Việt Nam hiện nay 9 10 796