Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN

Được đăng lên bởi Phan Giang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở
THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN
A.
1.

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề môi trường và xã hội cấp bách của toàn
thế giới.Nó diễn ra ở nhiều lĩnh vực với mức độ khác nhau trong đó có y tế.
Hiện tại chất thải nhiều bệnh viện trở thành nguồn ô nhiễm cho khu dân cư
xung quanh, gây dư luận cho cộng đồng. Các chất thải y tế có chứa đựng các yếu
tố truyền nhiễm là chất độc hại có trong rác y tế, các loại hoá chất và dược phẩm
nguy hiểm, các chất phóng xạ, các vật sắc nhọn,vv…những người tiếp xúc với chất
thải y tế nguy hại đều có nguy cơ nhiễm bệnh tiềm tang, bao gồm những người làm
trong các cơ sở y tế, những người bên ngoài làm việc thu gom chất thải y tế và
những người trong cộng đồng bị phơi nhiễm với chất thải do sai sót trong khâu
quản lý chất thải. Các chất thải y tế này có chứa các chất hữu cơ nhiễm mầm bệnh
ô gây nhiễm, bệnh tật nghiêm trọng cho môi trường xung quanh bệnh viện ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ người dân.
Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Nghệ An và đã được
Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung
Bộ, Việt Nam. Dân số đông, số dân vãng lai ngày càng gia tăng và để đáp ứng nhu
cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân số lượng bệnh viện công lập cũng như tư
nhân đang ngày càng gia tăng.Thế nhưng cùng với đó là lượng rác thải y tế cũng
ngày càng nhiều thêm, trong khi đó hệ thống xử lý rác thải tại các cơ sở y tế cũng
như các bệnh viên thì chưa đồng bộ, lạc hậu, kém hiệu quả ảnh hưởng không nhỏ
đên môi trường sống cũng như của nhân dân xung quanh.
Xuất phát từ thực tế đó, để góp phần đề xuất một số giải pháp cho công tác
quản lý rác thải y tế tại địa phương, em tiến hành nghiên cứu đề tài “quản lý chất
thải rắn y tế thành phố Vinh-Nghệ An”
2.Mục tiêu đề tài
- Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn y tê tại một số bệnh viện
trên địa bàn thành phố Vinh.

-Đề xuất các biện pháp để quản lý chất thải rắn y tế một cách hiệu quả.
3.Yêu cầu đề tài
- Thu thập các tài liệu nghiên cứu đã có liên quan tới đề tài
- Điều tra khảo sát thực đia: số lượng chất thải rắn y tế phát sinh hằng năm,
hiện trang thu gom, vận chuyển, xử lý …
- Đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp để giảm thiểu chất thải rắn y tế.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU
1.1Giới thiệu chung về thành phố Vinh
1.1.1 Vị trí địa lý
1.1.2 Điều kiện khí hậu
1.1.3 Dân số và môi trường
a, Tốc độ gia tăng dân số
b, Mật độ và phân bố dân cư
1.1.4 Y tế và môi trường
1.2 T...
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở
THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ô nhiễm môi trường đang vấn đề môi trường hội cấp bách của toàn
thế giới.Nó diễn ra ở nhiều lĩnh vực với mức độ khác nhau trong đó có y tế.
Hiện tại chất thải nhiều bệnh viện trở thành nguồn ô nhiễm cho khu dân
xung quanh, gây luận cho cộng đồng. Các chất thải y tế chứa đựng các yếu
tố truyền nhiễm chất độc hại trong rác y tế, các loại hoá chất dược phẩm
nguy hiểm, các chất phóng xạ, các vật sắc nhọn,vv…những người tiếp xúc với chất
thải y tế nguy hại đều có nguy cơ nhiễm bệnh tiềm tang, bao gồm những người làm
trong các sở y tế, những người bên ngoài làm việc thu gom chất thải y tế
những người trong cộng đồng bị phơi nhiễm với chất thải do sai sót trong khâu
quản chất thải. Các chất thải y tế này chứa các chất hữu nhiễm mầm bệnh
ô gây nhiễm, bệnh tật nghiêm trọng cho môi trường xung quanh bệnh viện ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ người dân.
Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Nghệ An đã được
Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung
Bộ, Việt Nam. Dân số đông, số dân vãng lai ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu
cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân số lượng bệnh viện công lập cũng như
nhân đang ngày càng gia tăng.Thế nhưng cùng với đó lượng rác thải y tế cũng
ngày càng nhiều thêm, trong khi đó hệ thống xử rác thải tại các sy tế cũng
như các bệnh viên thì chưa đồng bộ, lạc hậu, kém hiệu quả ảnh hưởng không nh
đên môi trường sống cũng như của nhân dân xung quanh.
Xuất phát từ thực tế đó, để góp phần đề xuất một số giải pháp cho công tác
quản rác thải y tế tại địa phương, em tiến hành nghiên cứu đề tài “quản chất
thải rắn y tế thành phố Vinh-Nghệ An”
2.Mục tiêu đề tài
- Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn y tê tại một số bệnh viện
trên địa bàn thành phố Vinh.
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN - Trang 2
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN - Người đăng: Phan Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Ở THÀNH PHỐ VINH-NGHỆ AN 9 10 575