Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:
"THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
PHÁP PHÁT TRIỂN DU
LỊCH Ở VIỆT NAM"

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Lêi më ®Çu
Ngµy nay ®êi sèng cña con ng­êi ngµy cµng cao, hä kh«ng nh÷ng cã
nhu cÇu ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt mµ cßn cã nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n vÒ tinh thÇn nh­
vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ du lÞch. Do ®ã, du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã triÓn
väng.
Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ra ®êi muén h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c trªn
thÕ giíi nh­ng vai trß cña nã th× kh«ng thÓ phñ nhËn. Du lÞch lµ mét ngµnh
“c«ng nghiÖp kh«ng cã èng khãi”, mang l¹i thu nhËp GDP lín cho nÒn kinh
tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng v¹n lao ®éng, gãp phÇn truyÒn b¸
h×nh ¶nh ViÖt Nam ra toµn thÕ giíi. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, §¶ng vµ nhµ
n­íc ®· ®­a ra môc tiªu x©y dùng ngµnh du lÞch thµnh ngµnh kinh tÕ mòi
nhän.
ViÖc nghiªn cøu vÒ du lÞch trë nªn cÊp thiÕt, nã gióp chóng ta cã mét
c¸i nh×n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ du lÞch. §iÒu nµy cã ý nghÜa c¶ vÒ ph­¬ng diÖn
lÝ luËn vµ thùc tiÔn. Nã gióp du lÞch ViÖt Nam ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu míi,
kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ, nhanh chãng ®­a du lÞch ph¸t triÓn ®óng víi
tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc, nhanh chãng héi nhËp víi du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi.
B¸o c¸o thùc tËp cña em ®Ò cËp ®Õn nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ du
lÞch, "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch ë ViÖt Nam". Do sù h¹n
chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong
nhËn ®­îc sù ®ãng gãp chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Ch­¬ng I
T¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch lµ tÊt yÕu
kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng

1) Kh¸i niÖm vÒ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
1.1) T¨ng tr­ëng kinh tÕ
T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ sù gia t¨ng vÒ l­îng kÕt qu¶ ®Çu ra ho¹t ®éng
cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th­êng lµ n¨m, quý).
Gi¶ sö kÕt qu¶ ®Çu ra cña nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ®­îc ký hiÖu
lµ Y: Yo lµ kÕt qu¶ ®Çu ra cña n¨m 0, Yn lµ kÕt qu¶ ®Çu ra cña n¨m n. Khi ®ã
t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ cña n¨m n so víi n¨m 0 ®­îc biÓu thÞ b»ng møc
t¨ng tr­ëng tuyÖt ®èi hoÆc tèc ®é t¨ng tr­ëng nh­ sau:
Møc t¨ng tr­ëng tuyÖt ®èi:
 Yn = Yn - Y0
Tèc ®é t¨ng tr­ëng:
g = Error! = Error!
1.2) Ph¸t triÓn kinh tÕ
1.2.1) kh¸i niÖm:
Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh thay ®æi theo h­íng tiÕn bé vÒ mäi mÆt
kinh tÕ- x· héi cña mét quèc gia trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr­ëng.
1.2.2) Néi dung chñ yÕu cña ph¸t triÓn kin...
BÁO CÁO TT NGHIP
Đề tài:
"THC TRNG VÀ GII
PHÁP PHÁT TRIN DU
LCH VIT NAM"
Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VIỆT NAM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VIỆT NAM 9 10 583