Ktl-icon-tai-lieu

đề tài tiểu luận quản trị

Được đăng lên bởi nguyenquanghieu95-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH MỤC
CHUYÊN ĐỀ TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC
1. Công việc của nhà quản trị trong điều hành công ty.
2. Kỹ năng tư duy và thiết kế của nhà quản trị cấp cao.
3. Kỹ năng kỹ thuật của nhà quản trị cấp thấp trong công ty.
4. Xây dựng mục tiêu và quản trị theo mục tiêu của một công ty.
5. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô vào quá trình hoạt động kinh doanh
của công ty.
6. Ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh vào quá trình hoạt động kinh
doanh của công ty.
7. Thông tin liên lạc là giữ liệu đầu vào cho nhà quản trị ra quyết định.
8. Nhà quản trị xây dựng quyết định chương trình hóa và quyết định chưa
chương trình hóa.
9. Nhà quản trị ra quyết định đối với thị trường phân phối sản phẩm.
10. Nhà quản trị ra quyết định đối với thị trường cung ứng nguyên liệu cho
sản xuất.
11. Nhà quản trị ra quyết định trong việc tuyển dụng nhân sự.
12. Nhà quản trị ra quyết định trong đầu tư tập trung vào sản phẩm .
13. Nhà quản trị ra quyết định để tạo ra sự khác biệt của sản phẩm.
14. Nhà quản trị ra quyết định trong việc hướng vào giá thành của sản
phẩm.
15. Nhà quản trị ra quyết định đối với bộ máy tổ chức và nhân sự.
16. Nhà quản trị thực hiện công tác hoạch định.
17. Nhà quản trị thực hiện công tác tổ chức.
18. Nhà quản trị thực hiện công tác lãnh đạo.
19.Nhà quản trị thực hiện công tác kiểm tra.
20. Ngoài ra có thể phát triển các đề tài khác ngoài danh mục trên đây.

211

...
DANH MỤC
CHUYÊN ĐỀ TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC
1. Công việc của nhà quản trị trong điều hành công ty.
2. Kỹ năng tư duy và thiết kế của nhà quản trị cấp cao.
3. Kỹ năng kỹ thuật của nhà quản trị cấp thấp trong công ty.
4. Xây dựng mục tiêu và quản trị theo mục tiêu của một công ty.
5. Ảnh hưởng của môi trường vào quá trình hoạt động kinh doanh
của công ty.
6. Ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh o quá trình hoạt động kinh
doanh của công ty.
7. Thông tin liên lạc là giữ liệu đầu vào cho nhà quản trị ra quyết định.
8. Nhà quản trị xây dựng quyết định chương trình hóa quyết định chưa
chương trình hóa.
9. Nhà quản trị ra quyết định đối với thị trường phân phối sản phẩm.
10. N quản trị ra quyết định đối với thị trường cung ứng nguyên liệu cho
sản xuất.
11. Nhà quản trị ra quyết định trong việc tuyển dụng nhân sự.
12. Nhà quản trị ra quyết định trong đầu tư tập trung vào sản phẩm .
13. Nhà quản trị ra quyết định để tạo ra sự khác biệt của sản phẩm.
14. Nhà quản trị ra quyết định trong việc hướng vào giá thành của sản
phẩm.
15. Nhà quản trị ra quyết định đối với bộ máy tổ chức và nhân sự.
16. Nhà quản trị thực hiện công tác hoạch định.
17. Nhà quản trị thực hiện công tác tổ chức.
18. Nhà quản trị thực hiện công tác lãnh đạo.
19.Nhà quản trị thực hiện công tác kiểm tra.
20. Ngoài ra có thể phát triển các đề tài khác ngoài danh mục trên đây.
211
đề tài tiểu luận quản trị - Người đăng: nguyenquanghieu95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề tài tiểu luận quản trị 9 10 769