Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tư tưởng HCM về đạo đức

Được đăng lên bởi bachnhanck
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 23 lần
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

Luận văn
ĐỀ TÀI: VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC

Mục lục
A: MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài.
Phạm vi nghiên cứu đề tài.
Mục đích nghiên cứu đề tài.
Cơ sở, phương pháp nghiên cứu đề tài.
Ý nghĩa.
Cấu trúc của đề tài.

B: NỘI DUNG
I. Nội dung cơ bản của tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức.
Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.
Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng.
Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.
Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức, lối sống.
II. học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Liên hệ bản thân.
C. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
A: MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng
giải phóng dân tộc,Danh nhân văn hoá thế giới đã về với cõi vĩnh hằng được gần
42 năm. Người ra đi, nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô
cùng to lớn – đó là tư tưởng về đạo đức cách mạng. Có thể nói rằng, tư tưởng
Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng được bắt nguồn từ truyền thống đạo đức
của dân tộc Việt Nam, nền đạo đức đã được hình thành hàng ngàn năm suốt
chiều dài lịch sử dân tộc và kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông cũng như
tinh hoa đạo đức của nhân loại và dựa trên nền tảng tư tưởng đạo đức cách mạng
của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc
những giá trị đạo đức của dân tộc,vừa thâu góp những đạo đức của thời đại, đề
xuất những tư tưởng đạo đức mới, phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt
Nam trong thời đại mới và hướng tới việc xây dựng con người mới có đủ đức,
đủ tài phục vụ đất nước và làm rạng ngời con người Việt Nam.
Là một công dân Việt Nam, là một thanh niên trong thời đại mới, là chủ nhân
tương lai của đất nước bản thân tôi cần phải cố gắng hơn nữa, tích cực hơn nữa
trong học tập cũng như trong mọi phong trào hoạt động của đoàn trường và xã
hội. Trau dồi kiến thức trong học tập và trong cuộc sống, rút ra những bài học
kinh nghiệm, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm nền tảng để xây dựng
cho bản thân mình một đạo đức tốt, xứng đáng là một công dân Việt Nam đây
cũng chính là lý do tôi chọn đề tài này.
Cũng như tất cả mọi người để xd cho bản thân mình một đạo đức tốt và lấy tư
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức làm nền tảng. bản thân tôi cần phải hiểu tư
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gì? Và để hiểu rõ và n...
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
Luận văn
ĐỀ TÀI: VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
Đề tài tư tưởng HCM về đạo đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tư tưởng HCM về đạo đức - Người đăng: bachnhanck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề tài tư tưởng HCM về đạo đức 9 10 700