Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:

"Vân Long một điểm đến du
lịch hấp dẫn”

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Môc lôc
Lêi më ®Çu............................................................................................................. 2
I. V©n Long trong quÇn thÓ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch cña Ninh B×nh........................ 4
1. TiÒm n¨ng du lÞch cña Ninh B×nh......................................................................... 4
1.1. Giíi thiÖu vÒ du lÞch cña Ninh B×nh .............................................................. 4
1.2. C¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh ................................................... 5
1.2.1. Khu du lÞch Tam Cèc - Hoa L­
1.2.2. Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh
1.2.3. Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh
1.2.4. Khu du lÞch Ph¸t DiÖm
1.2.5. Khu du lÞch thÞ x· Tam §iÖp
1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2005.......................................................... 9
1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh
1.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh
1.3.3. Ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch
1.3.4. C¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ kinh doanh c¸c khu du lÞch
Ninh B×nh
2. Khu du lÞch V©n Long ....................................................................................... 11
2.1. §Æc ®iÓm khu du lÞch V©n Long
2.2. S¶n phÈm du lÞch V©n Long
2.3. ChÝnh s¸ch vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ t¹i V©n Long
II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long .................................................... 15
1. Thùc tr¹g khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long ........................................................... 15
1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc
1.2. Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cßn tån t¹i
2. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch marketing ®· sö dông........................................................ 19
2.1. Nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän thÞ tr­êng kh¸ch du
lÞch môc tiªu
2.2. ChiÕn l­îc ®Þnh vÞ thÞ tr­êng
2.3. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long
2.4. Gi¸ c¶ dÞch vô t¹i khu du lÞch V©n Long
2.5. TruyÒn th«ng, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch
2.6. Ph©n phèi du lÞch t¹i V©n Long
III. Mét sè gîi ý khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long ................................................ 25
KÕt luËn................................................................................................................ 30
Tµi liÖu tham kh¶o............................................................................................... 31

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
h...
BÁO CÁO TT NGHIP
Đề tài:
"Vân Long một điểm đến du
lch hp dn”
Đề tài: Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn 9 10 738