Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn hsg cấp tỉnh môn địa

Được đăng lên bởi Nga Ku
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2014- 2015
Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THPT
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 13/02/2015

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?
b. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Tại sao ở khu vực xích đạo lại có lượng
mưa nhiều nhất ?
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
TỈ SUẤT TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN THỜI KỲ 1960 - 2005
(Đơn vị: % )
Thời kì
Nhóm nước
Phát triển
Đang phát triển
Toàn thế giới

1960 - 1965

1985 - 1990

1995 - 2000

2001 - 2005

1,2
2,3
1,9

0,6
1,9
1,6

0,2
1,7
1,4

0,1
1,5
1,2

a. Nhận xét tỉ suất tăng dân số tự nhiên thời kỳ 1960 – 2005.
b. Dân số thế giới năm 2005 là 6 477 triệu người. Nếu tỉ suất tăng tự nhiên là 1,2%/năm và
không thay đổi, thì dân số thế giới năm 2006, 2007, 2008 lần lượt là bao nhiêu người ?
Câu 3: (3 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm
Hà Nội
Huế
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượng mưa (mm)
1676
2868
1931

Lượng bốc hơi (mm)
989
1000
1686

Cân bằng ẩm (mm)
+ 687
+1868
+ 245

Nhận xét, giải thích về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của 3 địa điểm trên.
Câu 4: (5 điểm)
Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a. Trình bày vai trò của biển Đông đối với việc phát triển kinh tế- xã hội nước ta. Cần phải làm gì
để hạn chế thiên tai vùng biển?
b. Em hãy phân tích Mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu Việt Nam

Câu 5: (3 điểm)

a. Trình bày những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta.
b. Phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Câu 6: (5 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ sản của nước ta.
b. Hãy giải thích tại sao ngành thuỷ sản lại phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long ?
----------HẾT---------Họ và tên thí sinh:…………………………………….Số báo danh:…………………………….
Giám thị 1:…………………………………………….Ký tên:………………………………….
Giám thị 2:…………………………………………….Ký tên:………………………………….

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC
NĂM HỌC 2014- 2015

Câu
Câu 1
1a
(1đ)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THPT
Ngày thi: 14/02/2015
Hướng dẫn chấm

a. Nguyên nhân Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau là vì:
- Trái Đất có dạng hình cầu và quay quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng nên góc
chiếu của á...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2014- 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THPT
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 13/02/2015
Câu 1: (2,5 điểm)
a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?
b. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Tại sao ở khu vực xích đạo lại có lượng
mưa nhiều nhất ?
Câu 2: (1,5 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
TỈ SUẤT TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN THỜI KỲ 1960 - 2005
(Đơn vị: % )
Thời kì
Nhóm nước
1960 - 1965 1985 - 1990 1995 - 2000 2001 - 2005
Phát triển 1,2 0,6 0,2 0,1
Đang phát triển 2,3 1,9 1,7 1,5
Toàn thế giới 1,9 1,6 1,4 1,2
a. Nhận xét tỉ suất tăng dân số tự nhiên thời kỳ 1960 – 2005.
b. Dân số thế giới năm 2005 6 477 triệu người. Nếu tỉ suất tăng tự nhiên 1,2%/năm
không thay đổi, thì dân số thế giới năm 2006, 2007, 2008 lần lượt là bao nhiêu người ?
Câu 3: (3 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm Lượng mưa (mm) Lượng bốc hơi (mm) Cân bằng ẩm (mm)
Hà Nội 1676 989 + 687
Huế 2868 1000 +1868
Thành phố Hồ Chí Minh 1931 1686 + 245
Nhận xét, giải thích về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của 3 địa điểm trên.
Câu 4: (5 điểm)
Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học:
a. Trình bày vai trò của biển Đông đối với việc phát triển kinh tế- hội nước ta. Cần phải làm
để hạn chế thiên tai vùng biển?
b. Em hãy phân tích Mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu Việt Nam
Câu 5: (3 điểm)
Đề thi chọn hsg cấp tỉnh môn địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chọn hsg cấp tỉnh môn địa - Người đăng: Nga Ku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi chọn hsg cấp tỉnh môn địa 9 10 480