Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Địa lý

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu I.(2,0 điểm)
1. Trình bày hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở nước ta.
2. Chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí. Tại sao dân số thành
thị Việt Nam ngày càng tăng nhanh?
Câu II.(3,0 điểm)
1. Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta tương đối đa dạng.
Trình bày vấn đề phát triển công nghiệp khai thác dầu khí của nước ta.
2. Trình bày sự khác nhau về cơ cấu cây công nghiệp lâu năm giữa Trung du và
miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. Nguyên nhân nào về mặt tự nhiên dẫn đến sự khác
nhau đó?
Câu III.(2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Nêu tên các trung tâm du lịch quốc gia.
2. Chứng minh tài nguyên du lịch nhân văn nước ta đa dạng, phong phú.
Câu IV.(3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH
CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2010

(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)
Năm

Tổng số

2000
2010

Chia ra
Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

129,1

101,1

24,9

3,1

540,2

396,7

135,2

8,3

1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp và cơ cấu của nó
phân theo ngành ở nước ta năm 2000 và năm 2010.
2. Nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta năm
2000, 2010 và giải thích.
--------------HẾT-------------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)
trong khi làm bài.

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: ĐỊA LÍ

Câu

Ý

I
1
(2,0
điểm)

2

II
1
(3,0
điểm)

Nội dung

Điểm

Trình bày hậu quả và các biện pháp phòng chống bão ở nước
ta.
a) Hậu quả của bão:

1,00

- Tàn phá các công trình xây dựng, làm chìm đắm tàu thuyền, tác
hại rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng ven
biển,...

0,25

- Gây ngập mặn vùng ven biển, làm ngập lụt trên diện tích
rộng...

0,25

b) Các biện pháp phòng chống bão:
Thí sinh trình bày được một số biện pháp phòng chống bão đảm
bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn. Ví dụ như: làm tốt
công tác dự báo bão, sơ tán dân, thông báo cho tàu thuyền về nơi
trú ẩn; củng cố đê điều; chống bão kết hợp với chống lụt, úng và
chống lũ, xói mòn,...

0,50

Chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí. Tại
sao dân số thành thị Việt Nam ngày càng tăng nhanh?
a) Chứng minh rằng sự phân bố dân cư nước ta chưa hợp lí.

1,00

- Đồng bằng: tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao;
trung du, miền núi: d...
1
B
GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI MINH HA-K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
Môn: ĐỊA LÍ
Thi gian làm bài: 180 phút.
Câu I.(2,0 đim)
1. Trình bày hu qu và các bin pháp phòng chng bão nước ta.
2. Chng minh rng s phân b dân cư nước ta chưa hp lí. Ti sao dân s thành
th Vit Nam ngày càng tăng nhanh?
Câu II.(3,0 đim)
1. Chng minh rng cơ cu công nghip theo ngành nước ta tương đối đa dng.
Trình bày vn đề phát trin công nghip khai thác du khí ca nước ta.
2. Trình y s khác nhau v cơ cu y công nghip lâu năm gia Trung du
min núi Bc B vi y Nguyên. Nguyên nhân nào v mt t nhiên dn đến s khác
nhau đó?
Câu III.(2,0 đim)
Da vào Atlat Địa lí Vit Nam và kiến thc đã hc, hãy:
1. Nêu tên các trung tâm du lch quc gia.
2. Chng minh tài nguyên du lch nhân văn nước ta đa dng, phong phú.
Câu IV.(3,0 đim)
Cho bng s liu:
GIÁ TR SN XUT NÔNG NGHIP PHÂN THEO NGÀNH
CA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2010
(Đơn v: Nghìn t đồng)
Năm Tng s
Chia ra
Trng trt Chăn nuôi Dch v
2000 129,1 101,1 24,9 3,1
2010 540,2 396,7 135,2 8,3
1. V biu đồ tròn th hin quy giá tr sn xut nông nghip cơ cu ca nó
phân theo ngành nước ta năm 2000 và năm 2010.
2. Nhn xét cơ cu giá tr sn xut nông nghip phân theo ngành ca nước ta năm
2000, 2010 và gii thích.
--------------HT-------------
Thí sinh được s dng Atlat Địa Vit Nam (Nhà xut bn Giáo dc Vit Nam)
trong khi làm bài.
Đề thi Địa lý - Trang 2
Đề thi Địa lý - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi Địa lý 9 10 445