Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đường lối cách mạng của Đảng CSVN khoa 48C (02/06/2014)

Được đăng lên bởi Hihi Hehe
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dethisinhvien.com
đề thi đường lối cách mạng của Đảng CSVN khoa 48C (02/06/2014)
Đề 6: Câu 1: phân tích quan điểm "toàn dân kháng chiến" của Đảng trong giai đoạn 1946-1954. Ý nghĩa
của quan điểm toàn dân trong thời kì hiện nay của nước ta. Câu 2: trình bày những lợi thế của nước ta
trong quá trình CNH,HĐH thời kì đổi mới. Nhận xét những lợi thế đó trong tình hình nước ta hiện nay.
Đề Thi đường lối 48CB 2/6/2014
đề 5:
câu 1: phân tích nội dung chỉ thị kháng chiến kiến quốc. nhiệm vụ nào quan trọng nhất vì sao?
câu 2: trình bày nội dung thay đổi tư duy về kinh tế thị trường từ đại hội 9-->11.
đề thi đường lối 48CB 3/6/2014
đề 1:
câu 1: phân tích quan điểm toàn diện trong thời kì 46-50. liên hệ trong xây dựng đảng ở nước ta hiện
nay.
câu 2: công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa. đây có phải là đặc trưng của mỗi việt nam không? vì
sao.
đề 2:
câu 1: nghị quyết 15 của đảng
câu 2: công nghiệp hóa hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức. liên hệ,
Đường lối cách mạng 48IE ngày 05/06/2014
đề 11.
câu 1: phân tích mối quan hệ các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay
câu 2: khái niệm kinh tế tri thức. biện pháp để thúc đẩy kinh tế tri thức của nước ta hiện nay
Đề 12
câu 1:vai trò nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở VN hiện nay
câu 2: chứng minh nhận định của đảng tại đại hội 11"toàn cầu hóa tiếp tục phát triển về quy mô, mức
độ, hình thức biểu hiện..."

...
Dethisinhvien.com
đề thi đường li cách mng của Đảng CSVN khoa 48C (02/06/2014)
Đề 6: Câu 1: phân tích quan điểm "toàn dân kháng chiến" của Đảng trong giai đoạn 1946-1954. Ý nghĩa
của quan điểm toàn dân trong thi kì hin nay của nưc ta. Câu 2: trình bày nhng li thế của nưc ta
trong quá trình CNH,HĐH thời kì đổi mi. Nhn xét nhng li thế đó trong tình hình nước ta hin nay.
Đề Thi đường li 48CB 2/6/2014
đề 5:
câu 1: phân tích ni dung ch th kháng chiến kiến quc. nhim v nào quan trng nht vì sao?
câu 2: trình bày nội dung thay đổi tư duy về kinh tế th trường t đại hi 9-->11.
đề thi đường li 48CB 3/6/2014
đề 1:
câu 1: phân tích quan đim toàn din trong thi kì 46-50. liên h trong xây dựng đảng nước ta hin
nay.
câu 2: công nghip hóa gn lin vi hin đại hóa. đây có phải là đặc trưng của mi vit nam không? vì
sao.
đề 2:
câu 1: ngh quyết 15 của đảng
câu 2: công nghip hóa hiện đại hóa vi phát trin kinh tế tri thc. liên h,
Đưng li cách mng 48IE ngày 05/06/2014
đề 11.
câu 1: phân tích mi quan h các b phn cu thành h thng chính tr của nước ta hin nay
câu 2: khái nim kinh tế tri thc. biện pháp để thúc đẩy kinh tế tri thc của nước ta hin nay
Đề 12
câu 1:vai trò ngun lực con người trong quá trình công nghip hóa, hiện đại hóa VN hin nay
câu 2: chng minh nhận định của đảng tại đại hi 11"toàn cu hóa tiếp tc phát trin v quy mô, mc
độ, hình thc biu hin..."
Đề thi đường lối cách mạng của Đảng CSVN khoa 48C (02/06/2014) - Người đăng: Hihi Hehe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi đường lối cách mạng của Đảng CSVN khoa 48C (02/06/2014) 9 10 208