Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn sử tỉnh điện biên

Được đăng lên bởi van.thpttg
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Có 01 trang

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
Năm học: 2012 - 2013
Môn thi: Lịch sử - Lớp 12
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ BÀI:
Câu 1 (3,0 điểm)
Từ đầu thập kỉ 70 đến cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX, xu thế hoà hoãn
Đông - Tây được biểu hiện như thế nào? Vì sao hai siêu cường Xô – Mĩ lại
tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
Câu 2 (3,0 điểm)
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong những năm: 1945, 1949, 1950
đã giành được những thắng lợi to lớn như thế nào? Từ đó, hãy nhận xét về giai cấp
lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới
thứ hai.
Câu 3 (5,0 điểm)
Bằng những kiến thức đã học về quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp
xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 – 1884, hãy phân tích và đánh giá
trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.
Câu 4 (4,0 điểm)
“Năm 1930 là một năm đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Mùa
xuân năm đó, đã diễn ra hai biến cố lớn: Biến cố một, chấm dứt hẳn sự chi phối
của hệ tư tưởng tư sản đối với cuộc vận động cách mạng Việt Nam; Biến cố hai,
đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam”
(Lịch sử Việt Nam 1939 – 1945 - trang 37 NXB ĐHSP I -1992)
Hãy cho biết tên của hai biến cố lớn được nhắc trong đoạn trích trên. Phân
tích ý nghĩa lịch sử của biến cố hai.
Câu 5 (5,0 điểm)
Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng
nổ vào ngày 19-12-1946? Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến
chống thực dân Pháp của Đảng. Ý nghĩa của đường lối đó?
……….Hết……….

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Có 01 trang
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞ
Năm học: 2012 - 2013
Môn thi: Lịch sử - Lớp 12
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ BÀI:
Câu 1 (3,0 điểm)
Từ đầu thập kỉ 70 đến cuối thập k 80 của thế kỉ XX, xu thế hoà hoãn
Đông - Tây được biểu hiện như thế nào? sao hai siêu cường lại
tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
Câu 2 (3,0 điểm)
Phong trào giải phóng dân tc ở cu Á trong nhng năm: 1945, 1949, 1950
đã giành đưc nhng thắng lợi to ln n thếo? Từ đó, hãy nhn xét về giai cấp
lãnh đo phong to gii phóng dân tc ở các ớc châu Á sau Chiến tranh thế gii
th hai.
Câu 3 (5,0 điểm)
Bằng những kiến thức đã học về qtrình đấu tranh chống thực dân Pháp
xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 1884, hãy phân tích và đánh giá
trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.
Câu 4 (4,0 điểm)
“Năm 1930 một năm đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Mùa
xuân năm đó, đã diễn ra hai biến cố lớn: Biến cố một, chấm dứt hẳn sự chi phối
của hệtưởng tư sản đối với cuộc vận động cách mạng Việt Nam; Biến cố hai,
đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam”
(Lịch sử Việt Nam 1939 – 1945 - trang 37 NXB ĐHSP I -1992)
Hãy cho biết tên của hai biến cố lớn được nhắc trong đoạn trích trên. Phân
tích ý nghĩa lịch sử của biến cố hai.
Câu 5 (5,0 điểm)
sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng
nổ vào ngày 19-12-1946? Phân tích nội dung bản đường lối kháng chiến
chống thực dân Pháp của Đảng. Ý nghĩa của đường lối đó?
……….Hết……….
Đề thi học sinh giỏi môn sử tỉnh điện biên - Người đăng: van.thpttg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn sử tỉnh điện biên 9 10 204