Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG tiếng việt lớp 5

Được đăng lên bởi Hỏi Làm Gì
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng GD&ĐT tÜnh gia

líp 5

Trêng tiÓu häc ®Þnh h¶i

ĐÒ giao lu häc sinh giái

Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút

C©u 1:(4 ®iÓm)
Cho c¸c tõ sau:
ThËt thµ, b¹n bÌ, h háng, san sÎ, b¹n häc, ch¨m chØ, g¾n bã, b¹n ®êng,
ngoan ngo·n, gióp ®ì, b¹n ®äc, khã kh¨n.
H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo ba nhãm:
a/ Tõ ghÐp tæng hîp.
b/ Tõ ghÐp ph©n lo¹i.
c/ Tõ l¸y.
C©u 2:(4 ®iÓm)
a/ T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: nhá bÐ, s¸ng sña, vui vÎ, cao thîng,
cÈn thËn, ®oµn kÕt.
b/ Chän mét cÆp tõ tr¸i nghÜa nªu trªn ®Ó ®Æt c©u (Hai tõ tr¸i nghÜa cïng
xuÊt hiÖn trong mét c©u).
C©u 3: (3 ®iÓm)
T×m c¸c bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷(nÕu cã) cña c¸c c©u sau:
a/ Trong bãng níc l¸ng trªn mÆt c¸t nh g¬ng, nh÷ng con chim b«ng biÓn
trong suèt nh thñy tinh l¨n trßn trªn nh÷ng con sãng.
b/ C¸i ®Çu trßn vµ hai con m¾t long lanh nh thñy tinh
c/ TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa.
C©u 4: (4 ®iÓm)
§äc hai c©u ca dao sau:
- Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang
Bao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu
- Rñ nhau ®i cÊy ®i cµy
B©y giê khã nhäc, cã ngµy phong lu.
Em hiÓu ®îc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi ?
C©u 5 : (15 ®iÓm)
H·y kÓ l¹i mét kû niÖm g¾n víi ®å vËt (hoÆc con vËt, c©y cèi) mµ em rÊt
gÇn gòi, yªu thÝch.

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÀ
Môn Tiếng Việt - Năm học
2012 - 2013
Thời gian: 60 phút
Câu 1: Phân các từ ghép dưới đây thành hai loại: Từ ghép có nghĩa phân
loại và từ ghép có nghĩa tổng hợp (mỗi loại viết vào một dòng) :

bạn học, bạn đời, anh em, anh cả, em út, chị dâu, ruột thịt, hòa thuận,
thương yêu, vui buồn.
Câu 2: Xác định các bộ phận TN, CN, VN của mỗi câu sau:
a) Buổi sớm, ngược hướng chúng bay đi tìm ăn và buổi chiều theo hướng
chúng bay về ổ, con thuyền sẽ tới được bờ.
b)Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran
c) Những con bọ nẹt béo núc, mình đầy lông lá dữ tợn bám đầy các cành
cây.
d)Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh.
Câu 3: Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ
nhiều nghĩa?
a)Bác thợ nề cầm bay xây trát tường nhanh thoăn thoắt.
b)Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trởi.
c) Đạn bay rào rào.
d)Chiếc áo này đã bay màu.
Câu 4:
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con.
Tre Việt Nam – NGUYỄN DUY
Em thấy đoạn thơ trên có những hình ảnh nào đẹp? Hãy nêu ý nghĩa đẹp
đẽ và sâu sắc của những hình ảnh đó?
Câu 5:
Hãy kể một câu chuyện nói về tình bạn (hoặc tình cảm gia đình, tình
nghĩa thầy trò…) đã để lại trong em những tình cảm, cảm xúc khó quên
...
Phßng GD&ĐT tÜnh gia ĐÒ giao lu häc sinh giái
líp 5
Trêng tiÓu häc ®Þnh h¶i Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút
C©u 1:(4 ®iÓm)
Cho c¸c tõ sau:
ThËt thµ, b¹n bÌ, h háng, san sÎ, b¹n häc, ch¨m chØ, g¾n bã, b¹n ®êng,
ngoan ngo·n, gióp ®ì, b¹n ®äc, khã kh¨n.
H·y xÕp c¸c tõ trªn vµo ba nhãm:
a/ Tõ ghÐp tæng hîp.
b/ Tõ ghÐp ph©n lo¹i.
c/ Tõ l¸y.
C©u 2:(4 ®iÓm)
a/ T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: nhá bÐ, s¸ng sña, vui vÎ, cao thîng,
cÈn thËn, ®oµn kÕt.
b/ Chän mét cÆp tõ tr¸i nghÜa nªu trªn ®Ó ®Æt c©u (Hai tõ tr¸i nghÜa cïng
xuÊt hiÖn trong mét c©u).
C©u 3: (3 ®iÓm)
T×m c¸c bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷(nÕu cã) cña c¸c c©u sau:
a/ Trong bãng níc l¸ng trªn mÆt c¸t nh g¬ng, nh÷ng con chim b«ng biÓn
trong suèt nh thñy tinh l¨n trßn trªn nh÷ng con sãng.
b/ C¸i ®Çu trßn vµ hai con m¾t long lanh nh thñy tinh
c/ TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t xa.
C©u 4: (4 ®iÓm)
§äc hai c©u ca dao sau:
- Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang
Bao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu
- Rñ nhau ®i cÊy ®i cµy
B©y giê khã nhäc, cã ngµy phong lu.
Em hiÓu ®îc ®iÒu g× cã ý nghÜa ®Ñp ®Ï trong cuéc sèng cña con ngêi ?
C©u 5 : (15 ®iÓm)
H·y kÓ l¹i mét kû niÖm g¾n víi ®å vËt (hoÆc con vËt, c©y cèi) mµ em rÊt
gÇn gòi, yªu thÝch.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÀ Môn Tiếng Việt - Năm học
2012 - 2013
Thời gian: 60 phút
Câu 1: Phân các từ ghép dưới đây thành hai loại: Từ ghép có nghĩa phân
loạitừ ghép có nghĩa tổng hợp (mỗi loại viết vào một dòng) :
Đề thi HSG tiếng việt lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi HSG tiếng việt lớp 5 - Người đăng: Hỏi Làm Gì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi HSG tiếng việt lớp 5 9 10 552