Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Lịch sử

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

SỞ GD –ĐT QUẢNGTRỊ
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Đợt 3 - Năm học 2012-2013

Môn thi: Lịch Sử - Khối C
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Phần lịch sử Việt Nam (7 điểm)
Câu 1: Căn cứ vào đâu để khẳng định: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng
Sản Việt Nam là đúng đắn và sang tạo? (2đ)
Câu 2: Phân tích thời cơ trong cách mạng tháng Tám 1945. Tại sao thời cơ trong cách
mạng tháng Tám 1945 là thời cơ “ngàn năm có một”. (2đ)
Câu 3: Cuộc đấu tranh ngoại giao từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời
đến kết thúc cuộc kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước (1945 - 1975). (3đ)
II. Phần lịch sử thế giới (3 điểm)
Câu 1: Trình bày sự phát triển kinh tế của Nhật Bản (1952-1973) và nguyên nhân thúc
đẩy sự phát triển của kinh tế Nhật Bản. Từ đó, hãy rút ra bài học cho Việt Nam trong
sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay? (3đ)
Câu 2: Hãy đưa ra ý kiến nhận xét của mình về nhận định: Mối quan hệ quốc tế sau
CTTG II lại gay gắt hơn so với quan hệ quốc tế sau CTTG I, còn quan hệ quốc tế
trong những năm gần đây chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại. (1đ)
-Hết-...
Môn thi: Lch S - Khi C
Thi gian: 180 phút (không k thi gian giao đề)
I. Phn lch s Vit Nam (7 đim)
Câu 1: Căn c vào đâu để khng định: Cương lĩnh chính tr đầu tiên ca Đảng Cng
Sn Vit Nam là đúng đắn và sang to? (2đ)
Câu 2: Phân tích thi cơ trong cách mng tháng Tám 1945. Ti sao thi cơ trong cách
mng tháng Tám 1945 là thi cơ “ngàn năm có mt”. (2đ)
Câu 3: Cuc đấu tranh ngoi giao t khi nước Vit Nam Dân Ch Cng Hòa ra đời
đến kết thúc cuc kháng chiến chng M cu nước (1945 - 1975). (3đ)
II. Phn lch s thế gii (3 đim)
Câu 1: Trình bày s phát trin kinh tế ca Nht Bn (1952-1973) nguyên nhân thúc
đẩy s phát trin ca kinh tế Nht Bn. T đó, hãy rút ra bài hc cho Vit Nam trong
s nghip xây dng và phát trin kinh tế hin nay? (3đ)
Câu 2: Hãy đưa ra ý kiến nhn xét ca mình v nhn định: Mi quan h quc tế sau
CTTG II li gay gt hơn so vi quan h quc tế sau CTTG I, còn quan h quc tế
trong nhng năm gn đây chuyn dn t đối đầu sang đối thoi. (1đ)
-Hết-
S GD –ĐT QUNGTR
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
ĐỀ THI TH ĐẠI HC
Đợt 3 - Năm hc 2012-2013
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com
Đề thi Lịch sử - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Lịch sử 9 10 894