Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Lịch sử

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút.

Câu 1 (3,0 điểm)
Nêu bản chất và biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Phát biểu ý
kiến về toàn cầu hóa tác động đến Việt Nam.
Câu 2 (2,0 điểm)
Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm
1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với thành công của Hội nghị?
Câu 3 (3,0 điểm)
Khái quát những khó khăn của nước Việt Nam trong năm đầu tiên sau
Cách mạng tháng Tám và nhận xét về khó khăn lớn nhất.
Câu 4 (2,0 điểm)
So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với chiến lược “Chiến tranh
cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam.
---------------------Hết--------------------

1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Lịch sử

Câu hỏi
Nội dung
Câu 1 Nêu bản chất và biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu
hóa. Phát biểu ý kiến về toàn cầu hóa tác động đến Việt
Nam.
a. Nêu bản chất và biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu
hóa. (Nhận biết: 2,0 điểm)
- Bản chất: toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ của
những mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động qua lại và phụ
thuộc lẫn nhau của các quốc gia, các dân tộc, các khu vực
trên thế giới.
- Biểu hiện:
+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc
tế…
+ Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên
quốc gia…
+ Sự sáp nhập, hợp nhất các công ty thành các tập đoàn
lớn…
+ Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài
chính quốc tế và khu vực…
b. Phát biểu ý kiến về toàn cầu hóa tác động đến Việt Nam.
(Vận dụng cao: 1,0 điểm)
Học sinh có thể phát biểu theo ý kiến khác nhau về những
tác động của toàn cầu hóa đến Việt Nam, nhưng phải giải
thích, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, diễn đạt mạch lạc.
Câu 2 Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam đầu năm 1930. Nguyễn Ái Quốc có vai trò
như thế nào đối với thành công của Hội nghị?
a. Trình bày nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam đầu năm 1930. (Nhận biết: 1,0 điểm)
- Nguyễn Ái Quốc phê phán những sai lầm của các tổ chức
cộng sản và nêu chương trình hội nghị.
- Hội nghị nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một
đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (bao
gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) và Điều lệ
tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Điểm
3,00

1,00

0,25
0,25
0,25
0,25

1,00

2,00

0,25
0,50
0,25
2

Câu 3

b. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với thành...
1
B
GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI MINH HA-K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
Môn: Lch s
Thi gian làm bài: 180 phút.
Câu 1 (3,0 đim)
Nêu bn cht biu hin ch yếu ca xu thế toàn cu hóa. Phát biu ý
kiến v toàn cu hóa tác đng đến Vit Nam.
Câu 2 (2,0 đim)
Trình bày ni dung Hi ngh thành lp Đảng Cng sn Vit Nam đầu năm
1930. Nguyn Ái Quc có vai trò như thế nào đối vi thành công ca Hi ngh?
Câu 3 (3,0 đim)
Khái quát nhng khó khăn ca nước Vit Nam trong năm đầu tiên sau
Cách mng tháng Tám và nhn xét v khó khăn ln nht.
Câu 4 (2,0 đim)
So sánh chiến lược Chiến tranh đặc bit” vi chiến lược Chiến tranh
cc b” ca Mĩ Vit Nam.
---------------------Hết--------------------
Đề thi Lịch sử - Trang 2
Đề thi Lịch sử - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Lịch sử 9 10 409