Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi luật kinh tế

Được đăng lên bởi Thanh Hải
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM
LCH SV Khoa Ngân Hàng
ÔN TẬP THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: Luật kinh tế
THỜI GIAN: 60 phút
Họ và tên:…………………………………………………….Ngày sinh:…………………………………………………………
MSSV:………………………………………………………..Lớp:……………………………………………………………….
SBD:………………………………………………………….
Bảng trả lời: ĐÁNH DẤU CHÉO VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (khoanh tròn là bỏ, tô đen là chọn lại)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A
B
C
D
A
B
C
D
1. Chọn câu đúng:
A. Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp
quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư
trực tiếp.
B. Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam
và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động
đầu tư trực tiếp.
C. Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư 1ang1 qua ngân 1ang và thị trường chứng
khoán, nó không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng.
D. Cả a, b, c đều đúng.
2. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:
A. Hai bên ký vào hợp đồng
B. Các bên đồng ý với các khỏan hợp đồng
C. A, B đều đúng
D. A, B đều sai
3. Có mấy loại hợp đồng đầu tư:
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
4. Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được 1auk chủ yếu :
A. Thế chấp, ký quỹ, tín chấp
B. Cầm cố, đặt cọc, tín chấp
C. Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh
D. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
5. Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng ,
nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ
trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:
A. 6% giá trị hợp đồng.
B. 8% giá trị hợp đồng
C. 10% giá trị hợp đồng
D. 15% giá trị hợp đồng
6. Trường hợp nào, hợp đồng dân sự được 1auk h vô hiệu
A. Đối tượng không thể thực hiện được
B. Do bị nhầm lẫn
C. Do bị lừa dối, đe dọa
D. A, B, C đều đúng
7. Thành viên ban kiểm soát trong công ty cổ phần có độ tuổi :
A. Trên 20 tuổi
B. Trên 21 tuổi
C. Trên 25 tuổi
D. Trên 27 tuổi
8. Công ty hợp danh:
A. Có nhiều chủ sở hữu, không được phát hành chứng khoán
B. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn
C. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn
D. Tất cả đều đúng
9. Đầu tư nào chịu rủi ro cao hơn
A. Đầu tư trực tiếp
B. Đầu tư gián tiếp
C. Tùy trường hợp
D. A, B, C sai
10. Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc...
Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM
LCH SV Khoa Ngân Hàng
ÔN TẬP THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: Luật kinh tế
THỜI GIAN: 60 phút
Họ và tên:…………………………………………………….Ngày sinh:…………………………………………………………
MSSV:………………………………………………………..Lớp:……………………………………………………………….
SBD:………………………………………………………….
Bảng trả lời: ĐÁNH DẤU CHÉO VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (khoanh tròn là bỏ, tô đen là chọn lại)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A
B
C
D
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A
B
C
D
1. Chọn câu đúng:
A. Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp
quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư
trực tiếp.
B. Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam
và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động
đầu tư trực tiếp.
C. Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư 1ang1 qua ngân 1ang và thị trường chứng
khoán, nó không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng.
D. Cả a, b, c đều đúng.
2. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:
A. Hai bên ký vào hợp đồng
B. Các bên đồng ý với các khỏan hợp đồng
C. A, B đều đúng
D. A, B đều sai
3. Có mấy loại hợp đồng đầu tư:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
4. Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được 1auk chủ yếu :
A. Thế chấp, ký quỹ, tín chấp
B. Cầm cố, đặt cọc, tín chấp
C. Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh
D. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
5. Theo Điều 301 Luật Thương Mại thì: Mức pht đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng
hoặc tổng mc phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng ,
nhưng không quá bao nhiêu % giá tr phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ
trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:
A. 6% giá trị hợp đồng.
B. 8% giá trị hợp đồng
C. 10% giá trị hợp đồng
D. 15% giá trị hợp đồng
6. Trường hợp nào, hợp đồng dân sự được 1auk h vô hiệu
A. Đối tượng không thể thực hiện được
B. Do bị nhầm lẫn
C. Do bị lừa dối, đe dọa
D. A, B, C đều đúng
7. Thành viên ban kiểm soát trong công ty cổ phần có độ tuổi :
A. Trên 20 tuổi
B. Trên 21 tuổi
C. Trên 25 tuổi
D. Trên 27 tuổi
8. Công ty hợp danh:
A. Có nhiều chủ sở hữu, không được phát hành chứng khoán
B. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn
C. Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn
D. Tất cả đều đúng
9. Đầu tư nào chịu rủi ro cao hơn
A. Đầu tư trực tiếp
B. Đầu tư gián tiếp
C. Tùy trường hợp
D. A, B, C sai
10. Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1 được
tiến hành khi có số thành viên dự họp:
A. Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ
B. Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ
C. Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ
D. Không giới hạn số thành viên
11. Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:
A. Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấp
B. Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp
C. Từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong trường hợp pháp luật có quy định
D. Hưởng thù lao
12. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá
trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:
A. 5%
B. 7%
C. 10%
D. 12%
13. HTX kinh doanh thua lỗ, bị phá sản. Sau khi thanh lý tòan bộ tài sản của HTX theo
luật phá sản, vẫn còn thiếu một số nợ. Ai sẽ trả dùm HTX phần nợ này?
A. Nhà nước sẽ trả dùm
B. Các xã viên chia nhau trả số nợ
C. Chủ nợ phải tự chịu
D. A,B,C đều sai
14. Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu
DNTN ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Tùy ý
15. Lĩnh vực nào dưới đây là lĩnh vực bị cấm đầu tư:
A. Kinh doanh vũ trường
B. Sản xuất thuốc lá
C. Thám tử tư
D. Kinh doanh casino
16. Thứ tự ưu tiên việc phân chia trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, HTX :
A. Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ
không có đảm bảo
B. Trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản- trả các khoản nợ không có
đảm bảo
C. Trả các khoản nợ không có đảm bảo- trả các khoản nợ của người lao động- trả phí
phá sản
D. Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ có đảm
bảo
17. Trung tâm trọng tài là:
A. Tổ chức phi chính phủ
B. Không có tư cách pháp nhân
C. a,b đúng
D. a, b sai
18. Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty, được áp dụng cho:
A. Công ty TNHH, công ty cổ phần
B. Công ty hợp danh, công ty TNHH
C. DNTN, công ty hợp danh
D. Tất cả các loại hình công ty
19. Khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là:
A. Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi biểu quyết
– Cổ phần phổ thông
B. Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức –
Cổ phần phổ thông
C. Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết –
Cổ phần phổ thông
D. Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại –
Cổ phần phổ thông
20. Trong trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên phải thành lập ban kiểm soát:
A. Công ty có từ 7 thành viên trở lên
B. Công ty có từ 9 thành viên trở lên
C. Công ty có từ 11 thành viên trở lên
D. Công ty có từ 13 thành viên trở lên.
21. Tái thẩm vụ án kinh tế trong trường hợp:
A. Phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án
B. Người giám định, người phiên dịch nói sai
C. Quyết định tòa án hoặc của cơ quan nhà nước mà tóa căn cứ vào đó để giải quyết
vụ án bị hủy bỏ
D. a,b,c đúng
22. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà
nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải
quyết thông qua:
A. Thương lượng, hoà giải
B. Trọng tài quốc tế
C. Trọng tài, toà án Việt Nam
D. Cả A và B đúng
23. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng
bao nhiêu tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất( nếu không có quy định trong điều lệ
công ty) :
A. <50%
B. =< 50%
C. > 50%
D. >=50%
24. Hộ kinh doanh sử dụng không quá bao nhiêu lao động?
A. 5 lao động
B. 10 lao động
C. 15 lao động
D. 20 lao động
1
Đề thi luật kinh tế - Trang 2
Đề thi luật kinh tế - Người đăng: Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi luật kinh tế 9 10 938