Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn lịch sử khối c

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 43 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Lịch sử; Khối C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
Trình bày sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931. Tại
sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta?
Câu 2 (2.5 điểm)
Thắng lợi quân sự nào của quân dân Việt Nam đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm
lược của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954)? Những nét
chính về diễn biến và kết quả của thắng lợi đó.
Câu 3 (2.5 điểm)
Nêu rõ hoàn cảnh lịch sử, kết quả của thắng lợi quân sự đánh dấu bước phát triển nhảy vọt
của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công trong cuộc kháng chiến
chống Mĩ (1954 – 1975).
II. PHẦN RIÊNG ( 3.0 điểm )
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4.a (3.0 điểm)
Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) từ đầu thập niên 50 đến
cuối thập niên 90 của thế kỉ XX.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (3.0 điểm)
Tại sao hai cường quốc Liên Xô và Mĩ lại tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh năm 1989?
Nêu những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt.
-----Hết----Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….……….….….; Số báo danh:……………

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Lịch sử; Khối C
(Đáp án gồm có 03 trang)

I. LƯU Ý CHUNG:
Đáp án là những nội dung cơ bản nhất mà thí sinh phải đề cập tới, bài thi chỉ được cho
điểm tối đa khi đủ ý, trình bày khoa học, lôgíc.
II. ĐÁP ÁN:
Câu
1

2

Ý

Nội dung trình bày

Trình bày sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh trong phong trào cách mạng
1930 - 1931. Tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính
quyền công nông ở nước ta?
a Sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển
mạnh mẽ khắp cả nước. Từ tháng 9 - 1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất
là ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân
huyện Hưng Nguyên ngày 12 – 9 – 1930.
- Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, hệ thống chính quyền thực dân,
phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Trong hoàn cảnh đó, nhiều cấp ủy
Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lí đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa,
xã hội ở địa...
S GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HC LN 2 NĂM HC 2013 - 2014
Môn: Lch s; Khi C
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7.0 đim)
Câu 1 (2.0 đim)
Trình bày s ra đời ca Xô viết Ngh - Tĩnh trong phong trào cách mng 1930 - 1931. Ti
sao nói Xô viết Ngh - Tĩnh là hình thc sơ khai ca chính quyn công nông nước ta?
Câu 2 (2.5 đim)
Thng l
i quân s nào ca quân dân Vit Nam đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm
lược ca thc dân Pháp trong cuc chiến tranh xâm lược Đông Dương (1945 – 1954)? Nhng nét
chính v din biến và kết qu ca thng li đó.
Câu 3 (2.5 đim)
Nêu rõ hoàn cnh lch s, kết qu ca thng li quân s đánh du bước phát trin nhy vt
ca cách mng min Nam t thế gi
gìn lc lượng sang thế tiến công trong cuc kháng chiến
chng Mĩ (1954 – 1975).
II. PHN RIÊNG ( 3.0 đim )
Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 4.a (3.0 đim)
Quá trình hình thành và phát trin ca Liên minh châu Âu (EU) t đầu thp niên 50 đến
cui thp niên 90 ca thế k XX.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (3.0 đim)
Ti sao hai cường quc Liên Xô và Mĩ li tuyên b
chm dt Chiến tranh lnh năm 1989?
Nêu nhng biến đổi chính ca tình hình thế gii sau khi Chiến tranh lnh chm dt.
-----Hết-----
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:……….……….….….; S báo danh:……………
Đề thi môn lịch sử khối c - Trang 2
Đề thi môn lịch sử khối c - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi môn lịch sử khối c 9 10 601