Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Luật hôn nhân gia đình

Được đăng lên bởi ndc8187
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 2
I. LÝ THUYẾT ( 6 ĐIỂM)
Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1. Người bị nhiễm virus HIV/AIDS không có quyền kết hôn.
SAI. Người bị nhiễm virus HIV/ AIDS không thuộc một trong các trường hợp cấm
kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d của khoản 2 điều 5, nếu đảm bảo
điều kiện kết hôn theo điều 8 và đăng ký hết hôn theo điều 9 Luật hôn nhân gia
đình 2014 thì vẫn có quyền kết hôn.
2. VKSND không có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy kết hôn trái pháp
luật.
SAI. Theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì VKSND có quyền yêu cầu
Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định điều kiện kết
hôn tại các điểm a, c, và d tại khoản 1 điều 8 HNGĐ 2014.
(Điều 10 Luật HNGĐ 2014)
3. UBND cấp xã ( xã, phường, thị trấn) chỉ có thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với
các trường hợp kết hôn giữa công dân VN tiến hành tại Việt Nam.
SAI. UBND cấp xã ở khu vực biên giới có thẩm quyền thực hiện đăng ký việc kết
hôn của công dân VN thường trú ở khu vực biên giới với công dân nước láng giềng
thường trú ở khu vực biên giới.
(Điều 48, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP)
4. Tài sản trong thời kì hôn nhân chỉ ghi tên vợ hoặc chồng là tài sản riêng của
người vợ hoặc người chồng đó.
SAI. Tài sản trong thời kỳ hôn nhân chỉ ghi tên vợ hoặc chồng mà vợ chồng không
có thỏa thuận khác, không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có
là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ
chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có
được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

(Điều 33 Luật HNGĐ 2014)
5. Con riêng với bố dượng, mẹ kế sống chung (cùng một mái nhà) thì sẽ phát sinh
các quyền và nghĩa vụ cha, mẹ, con.
ĐÚNG.
Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo
dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định tại các điều 69
(Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ), điều 71 (Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi
dưỡng), điều 72 (Nghĩa vụ và quyền giáo dục con) của Luật HNGĐ 2014.
Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng
sống chung với mình theo quy định tại điều 70 (Quyền và nghĩa vụ của con) và
điều 71 (Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng) của Luật HNGĐ 2014.
(Điều 79, Luật HNGĐ 2014)
6. Ly hôn là sự kiện pháp lý làm chấm dứt hôn nhân.
SAI. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của tòa án
có hiệu lực pháp luật (khoản 1, điề...
ĐỀ 2
I. LÝ THUYT ( 6 ĐIM)
Nhn định sau đây đúng hay sai? Ti sao?
1. Người b nhim virus HIV/AIDS không có quyn kết hôn.
SAI. Người b nhim virus HIV/ AIDS không thuc mt trong các trường hp cm
kết hôn theo quy định ti các đim a, b, c và d ca khon 2 điu 5, nếu đảm bo
điu kin kết hôn theo điu 8 và đăng ký hết hôn theo điu 9 Lut hôn nhân gia
đình 2014 thì vn có quyn kết hôn.
2. VKSND không có quyn yêu cu Tòa án ra quyết định hy kết hôn trái pháp
lut.
SAI. Theo quy định ca pháp lut v t tng dân s thì VKSND có quyn yêu cu
Tòa án hy kết hôn trái pháp lut do vic kết hôn vi phm quy định điu kin kết
hôn ti các đim a, c, và d ti khon 1 điu 8 HNGĐ 2014.
(Điu 10 Lut HNGĐ 2014)
3. UBND cp xã ( xã, phường, th trn) ch có thm quyn đăng ký kết hôn đối vi
các trường hp kết hôn gia công dân VN tiến hành ti Vit Nam.
SAI. UBND cp xã khu vc biên gii có thm quyn thc hin đăng ký vic kết
hôn ca công dân VN thường trú khu vc biên gii vi công dân nước láng ging
thường trú khu vc biên gii.
(Điu 48, Ngh định s 126/2014/NĐ-CP)
4. Tài sn trong thi kì hôn nhân ch ghi tên v hoc chng là tài sn riêng ca
người v hoc người chng đó.
SAI. Tài sn trong thi k hôn nhân ch ghi tên v hoc chng mà v chng không
có tha thun khác, không có căn c để chng minh tài sn mà v, chng đang có
là tài sn riêng ca mi bên thì tài sn đó được coi là tài sn chung.
Quyn s dng đất mà v, chng có được sau khi kết hôn là tài sn chung ca v
chng, tr trường hp v hoc chng tha kế riêng, được tng cho riêng hoc có
được thông qua giao dch bng tài sn riêng.
Đề thi môn Luật hôn nhân gia đình - Trang 2
Đề thi môn Luật hôn nhân gia đình - Người đăng: ndc8187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi môn Luật hôn nhân gia đình 9 10 1