Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nhập môn xã hội học

Được đăng lên bởi Anh Thao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM ĐỀ THI MÔN: NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Mã môn học:

INSO321005
Năm học: 2013 – 2014

BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN Học kỳ: 1
ĐỀ SỐ: 01 Đề thi có 01 trang
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Thời gian: 60 phút

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi
Câu 1 (06 điểm): Anh/chị hãy cho biết:
 Khái niệm nhóm xã hội? Phân loại nhóm xã hội?
 Những điều kiện và tiền đề ra đời của xã hội học với tư cách là một ngành
khoa học độc lập?
 Khái niệm thiết chế xã hội? Chức năng của thiết chế xã hội?
 Các giai đoạn trong quá trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm?
Câu 2 (04 điểm): Tục ngữ có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bằng
những kiến thức đã học về quá trình xã hội hóa cá nhân, anh chị hãy chứng mình
ngắn gọn môi trường gia đình, nhà trường và xã hội có ảnh hưởng đến sự hình thành
và hoàn thiện nhân cách của con người?
_____________________________________
Đáp án:
Câu 1 (06 điểm): Anh/chị hãy cho biết:
 Khái niệm nhóm xã hội? Phân loại nhóm xã hội?
 Khái niệm nhóm xã hội: Theo Gurvicth, nhóm là một đơn vị tập thể có sự
thống nhất về tinh thần, tình cảm, mục đích và phương thức hoạt động. (hoặc sinh
viên có thể nêu khái niệm nhóm xã hội của các nhà xã hội học Robertsons, J.H.
Fischer, Barker (1987)).
 Phân loại nhóm xã hội:

Số hiệu: BM3/QT-PĐT-RĐTV/00

Trang 1

o Dựa trên cơ sở quy mô của số thành viên: người ta có thể phân loại thành
nhóm lớn, nhóm vừa và nhóm nhỏ.
o Dựa trên hình thức biểu hiện của mối liên hệ giữa các thành viên: người ta
phân thành nhóm chính thức và nhóm phi chính thức.
o Dựa trên cách thức gia nhập của thành viên: người ta có thể phân loại thành
nhóm tự nguyện và nhóm áp đặt; nhóm tự phát và nhóm có tổ chức.
o Dựa vào đặc điểm lao động, sản xuất: người ta cũng có thể phân loại nhóm
theo những đặc trưng chung, chẳng hạn như nhóm học sinh, nhóm giáo viên, nhóm
công chức…
o Dựa vào tính chất tồn tại: người ta cũng có thể phân chia nhóm thành nhóm
quy ước và nhóm tự nhiên.


Những điều kiện và tiền đề ra đời của xã hội học với tư cách là một ngành

khoa học độc lập:
Vào những năm cuối thế kỷ XVIII đến khoảng nữa cuối thế kỷ XIX, ở châu
Âu nổ ra nhiều cuộc cách mạng: Cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng công nghiệp
Anh, cách mạng tư sản Anh, đặc biệt là của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 đã
đánh một dấu móc quan trọng trong tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư
tưởng và tri thức khoa học của loài người.
a, Điều kiện kinh tế - xã hội của các nước Tây Âu vào cuối thế kỷ XI...
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
ĐỀ THI MÔN: NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC
Mã môn học: INSO321005
Học kỳ: 1 Năm học: 2013 – 2014
ĐỀ SỐ: 01 Đề thi có 01 trang
Thời gian: 60 phút
Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi
Câu 1 (06 điểm): Anh/chị hãy cho biết:
Khái niệm nhóm xã hội? Phân loại nhóm xã hội?
Những điều kiện tiền đề ra đời của hội học với cách một ngành
khoa học độc lập?
Khái niệm thiết chế xã hội? Chức năng của thiết chế xã hội?
Các giai đoạn trong quá trình nghiên cứu xã hội học thực nghiệm?
Câu 2 (04 điểm): Tục ngữ câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Bằng
những kiến thức đã học v quá trình xã hội hóa nhân, anh chị hãy chứng mình
ngắn gọn môi trường gia đình, nhà trường và xã hội có ảnh hưởng đến sự hình thành
và hoàn thiện nhân cách của con người?
_____________________________________
Đáp án:
Câu 1 (06 điểm): Anh/chị hãy cho biết:
Khái niệm nhóm xã hội? Phân loại nhóm xã hội?
Khái niệm nhóm hội: Theo Gurvicth, nhóm một đơn vị tập thể sự
thống nhất về tinh thần, tình cảm, mục đích phương thức hoạt động. (hoặc sinh
viên thể nêu khái niệm nhóm hội của các nhà hội học Robertsons, J.H.
Fischer, Barker (1987)).
Phân loại nhóm xã hội:
Số hiệu: BM3/QT-PĐT-RĐTV/00 Trang 1
Đề thi nhập môn xã hội học - Trang 2
Đề thi nhập môn xã hội học - Người đăng: Anh Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi nhập môn xã hội học 9 10 178