Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tốt nghiệp mô chính trị

Được đăng lên bởi ngohachi92
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ

1. Trình bày ND và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ
định
2. Trình bày ND của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ
phát triển của lực lượng sản xuất? Sự vận dụng của quy luật này trong đường
lối đổi mới của Đảng ta?
3. Trình bày quá trình lưu thông tư bản và sự phân chia giá trị thặng dư
trong xã hội tư bản?
4. Cách mạng XHCN là gì? Trình bày động lực và ND của cách mạng XHCN?
5. Trình bày những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân? Liên hệ với giai cấp công nhân VN?
6. Phân tích những tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng HCM?
7. Phân tích tư tưởng HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con
người VN trong thời đại mới?
8. Trình bày tư tưởng HCM về độc lập dân tộc và CNXH?
9. Trình bày ND và ý nghĩa lịch sử của bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng?
10. Trình bày ND và ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
của Đảng ta ở Hội nghị trung ương lần thứ 8 (5/1941)?
11. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước?
12. Phân tích quan điểm của Đảng ta về CNH - HĐH trong thời kỳ đổi mới?
13. Trình bày đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng XHCN hiện nay?
14. Trình bày đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp
quyền XHCN?

Câu 1 : Trình bày ND và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của
phủ định?
Nội dung :
Quy luật phủ định của phủ định là quy luật về khuynh hướng chung của mọi sự
vật, mọi sự vận động phát triển
Thế giới vật chất tồn tại, vận động phát triển ko ngừng. Sự vật hiện tượng nào đó
xuất hiện mất đi thay thế bằng sự vật hiện tượng khác. Sự thay thế đó gọi là phủ
định.
Phủ định biện chứng có đặc trưng cơ bản là sự tự phủ định do mâu thuẫn bên
trong, vốn có của sự vật, là phủ định gắn liền vs sự vận động phát triển. Phủ định
biện chứng là sự phủ định có sự kế thừa yếu tố tích cực sự vật cũ và được cải tiến
cho phù hợp vs cái mới. Ko có kế thừa thì k có phát triển nhưng là kế thừa có chọn
lọc. Phủ định biện chứng là sự phủ định vô tận. Cái mới phủ định cái cũ, nhưng cái
mới ko phải là mới mãi nó sẽ cũ đi và bị cái mới khác phủ định, ko có lần phủ định
là phủ định cuối cùng. Phủ định biện chứng gắn vs điều kiện hoàn cảnh cụ thể; mỗi
loại sự vật có phương thức phủ định riêng. Phủ định trong tự nhiên khác vs phủ
định trong XH và cũng khác vs phủ định trong tư duy.
Sự vật nào vận động phát triển cũ...
ÔN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ
1. Trình bày ND và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ
định
2. Trình bày ND của quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình đ
phát triển của lực lượng sản xuất? Sự vận dụng của quy luật này trong đường
lối đổi mới của Đảng ta?
3. Trình bày quá trình lưu thông tư bản và sự phân chia giá trị thặng dư
trong xã hội tư bản?
4. Cách mạng XHCN là gì? Trình bày động lực và ND của cách mạng XHCN?
5. Trình bày những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân? Liên hệ với giai cấp công nhân VN?
6. Phân tích những tiền đề tư tưởng - lý luận hình thành tư tưởng HCM?
7. Phân tích tư tưởng HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con
người VN trong thời đại mới?
8. Trình bày tư tưởng HCM về độc lập dân tộc và CNXH?
9. Trình bày ND và ý nghĩa lịch sử của bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng?
10. Trình bày ND và ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
của Đảng ta ở Hội nghị trung ương lần thứ 8 (5/1941)?
11. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước?
12. Phân tích quan điểm của Đảng ta về CNH - HĐH trong thời kỳ đổi mới?
13. Trình bày đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng XHCN hiện nay?
14. Trình bày đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp
quyền XHCN?
Đề thi tốt nghiệp mô chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tốt nghiệp mô chính trị - Người đăng: ngohachi92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề thi tốt nghiệp mô chính trị 9 10 630