Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cương bổ sung

Được đăng lên bởi Nguyễn Sự
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2931 lần   |   Lượt tải: 12 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Tâm lý là gì?
A. Lý lẽ của cái tâm
B. Nhìn là hiểu mà không cần nói
C. Những hiện tượng tinh thần nảy sinh và diễn biến
D. Lý lẽ của trái tim
ở trong não.
2. Tâm lý học là gì?
A.Khoa học nghiên cứu về con người
B.Khoa học nghiên cứu về hành vi
C.Khoa học nghiên cứu về hành vi và các quá trình tinh thần
D.Khoa học về tinh thần
3. Ba mặt cấu trúc của một con người là gì?
A. Tư duy, xã hội và tâm lý
B. Sinh học, xã hội và tâm lý
C. Tình cảm, ý chí và nhân cách
D. Tâm lý, tình cảm và sinh lý
4. Theo tiếng Latinh, “Psyche” có nghĩa là gì?
A.Linh hồn, tinh thần

B.Học thuyết
C.Tâm lý
D. Khoa học về tâm lý
5. Từ nào trong các từ sau có nghĩa là Tâm lý học?
A.Psychology
B.Socialogy
C.Biology
C.History
6. Một ngành để trở thành một khoa học độc lập cần những yếu tố nào?
A. Đối tượng, mục đích nghiên cứu
B. Nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu
C. Hệ thống thuật ngữ chuyên ngành
D. A, B C đều đúng
7. “Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt” nói lên điều gì?
A.Đời sống tâm lý của con người được biểu lộ qua hành vi
B.Tâm lý con người do tướng mạo sinh ra
C.Đời sống tâm lý con người rất phong phú và đa dạng
D.Tướng mạo của con người là do tâm lý quyết định
8. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất?
A. Con vật không có tâm lý
B. Con vật có tâm lý

C. Con vật và con người đều có tâm lý
D. Tâm lý con vật phát triển thấp hơn so với tâm lý con người
9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất?
A. Tâm lý học nghiên cứu về bản chất các hiện tượng tâm lý
B. Tâm lý học nghiên cứu về hành vi và những quá trình tinh thần
C. Tâm lý học nghiên cứu về hành vi
D. Tâm lý học nghiên cứu về tâm lý lứa tuổi
4. Tâm lý học có nguồn gốc từ đâu?
A. Sinh lý học
B. Nhân học
C. Triết học
D. Xã hội học
5. Tâm lý học chính thức có tên gọi từ khi nào?
A. Thế kỷ 15
B.Thế kỷ 16
C. Thế kỷ 17
D. Thế kỷ 18
6. Tâm lý học tách khỏi sự phụ thuộc vào Triết học và trở thành một khoa học
độc lập khi nào?
A. Thế kỷ 17
B. Thế kỷ 18
C. Thế kỷ 19

D. Thế kỷ 20
7. Phòng thực nghiệm tâm lý đầu tiên được thành lập khi nào, được thành lập
tại đâu và do ai
thành lập?
A. Năm 1789, Leipzig (Đức), Wiheml Wundt
B. Năm 1789, Áo, Wiheml Wundt
C. Năm 1879, Leipzig (Đức), Wiheml Wundt
D. Năm 1897, Mỹ, Carl Roger
8. Viện Tâm lý học đầu tiên được thành lập vào năm nào, tại đâu?
A. 1780, Mỹ
B. 1870, Đức
C. 1880, Đức
D. 1880, Mỹ
9. Quá trình tri giác có chủ định, nhằm xác định đặc đi ểm của đối tượng qua
những biểu hiện
của hành động, cử chỉ,… đó là:
A. Phương...
NGÂN HÀNG Đ THI TR C NGHI M TÂM LÝ H C Đ I C NG ƯƠ
1. Tâm lý là gì?
A. Lý lẽ c a cái tâm
B. Nhìn là hi u mà không c n nói
C. Nh ng hi n t ng tinh th n n y sinh và di n bi n ượ ế
D. Lý lẽ c a trái tim
trong não.
2. Tâm lý h c là gì?
A.Khoa h c nghiên c u v con ng i ườ
B.Khoa h c nghiên c u v hành vi
C.Khoa h c nghiên c u v hành vi và các quá trình tinh th n
D.Khoa h c v tinh th n
3. Ba m t c u trúc c a m t con ng i là gì? ườ
A. T duy, xã h i và tâm lý ư
B. Sinh h c, xã h i và tâm lý
C. Tình c m, ý chí và nhân cách
D. Tâm lý, tình c m sinh lý
4. Theo ti ng Latinh, “Psyche” có nghĩa là gì?ế
A.Linh h n, tinh th n
Đề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cương bổ sung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cương bổ sung - Người đăng: Nguyễn Sự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cương bổ sung 9 10 542