Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi triết

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thanh Dung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách câu hỏi phần 1 nè:
1- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Ấn Độ cổ, trung đại.
2- Trình bày những tư tưởng cơ bản của Phật giáo nguyên thủy.
3- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Hoa cổ, trung đại.
4- Trình bày những nét cơ bản của tư tưởng Khổng Tử.
5- Tại sao tư tưởng triết học Việt nam không bị “ngoại hóa” bởi tư tưởng từ bên ngoài
vào mà trái lại, các tư tưởng đó một khi vào Việt Nam, đều được“Việt hóa”?
6- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Hy Lạp cổ đại.
7- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Tây Âu thời trung cổ.
8- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Tây Âu thời Phục hưng.
9- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết họcTây Âu thời cận đại.
10- Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện chứng duy tâm của Hegel và những
tư tưởng cơ bản trong chủ nghĩa guy vật nhân bản của Feuerbach.
11- Những nét khác nhau cơ bản giữa triết học Phương Đông và Phương Tây?
Qua một số triết gia tiêu biểu của lịch sử triết học trước
Mác. Hãy chứng minh nhận thức về vật chất của nhân loại ngày càng tiến đến chân lý.
- De kiem tra triet hoc giua ky:

- Day la De thi dot 1: (khoa QTKD 5 dot 1)
Đề thi triết đây: (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối
lập.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn
diện và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
- Con day la De thi dot 2: (khoa QTKD 5 dot 2)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối
lập.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân
tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào
quá trình đổi mới ở nước ta như thế nào?
- đề qtkd k6.1
Câu 1: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn
diện và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân
tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào
quá trình đổi mới ở nước ta như thế nào?
- đề qtkd k6.2
1. Chứng minh rằng quan điểm lịch sử - cụ thể là bản chất và xuyên suốt phép biện chứng duy
vật.
2. Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện
và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học tr...
Danh sách câu hỏi phần 1 nè:
1- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Ấn Độ cổ, trung đại.
2- Trình bày những tư tưởng cơ bản của Phật giáo nguyên thủy.
3- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Trung Hoa cổ, trung đại.
4- Trình bày những nét cơ bản của tư tưởng Khổng Tử.
5- Tại sao tư tưởng triết học Việt nam không bị “ngoại hóa” bởi tư tưởng từ bên ngoài
vào mà trái lại, các tư tưởng đó một khi vào Việt Nam, đều được“Việt hóa”?
6- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Hy Lạp cổ đại.
7- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Tây Âu thời trung cổ.
8- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết học Tây Âu thời Phục hưng.
9- Nêu những đặc điểm chủ yếu của triết họcTây Âu thời cận đại.
10- Trình bày những tư tưởng cơ bản trong phép biện chứng duy tâm của Hegel và những
tư tưởng cơ bản trong chủ nghĩa guy vật nhân bản của Feuerbach.
11- Những nét khác nhau cơ bản giữa triết học Phương Đông và Phương Tây?
- De kiem tra triet hoc giua ky: Qua một số triết gia tiêu biểu của lịch sử triết học trước
Mác. Hãy chứng minh nhận thức về vật chất của nhân loại ngày càng tiến đến chân lý.
- Day la De thi dot 1: (khoa QTKD 5 dot 1)
Đề thi triết đây: (100 phút)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối
lập.
Câu 2: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn
diện và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
- Con day la De thi dot 2: (khoa QTKD 5 dot 2)
Câu 1: Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối
lập.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân
tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào
quá trình đổi mới ở nước ta như thế nào?
- đề qtkd k6.1
Câu 1: Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn
diện và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.
Câu 2 là: Hãy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân
tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào
quá trình đổi mới ở nước ta như thế nào?
- đề qtkd k6.2
1. Chứng minh rằng quan điểm lịch sử - cụ thể là bản chất và xuyên suốt phép biện chứng duy
vật.
2. Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện
và đồng bộ. Hãy phân tích cơ sở triết học trực tiếp và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên
Đề thi triết - Người đăng: Nguyễn Thị Thanh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi triết 9 10 823