Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi rubynguyen171095-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011

ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề

Câu 1. Làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và
bản chất của Đảng.(5 điểm)
Câu 2. Trình bày quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? (5 điểm).
Lưu ý: sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
_______________________________________________________________________
________
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o----Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và bản chất của Đảng.(5 điểm)
* Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đề cập các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của
nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu, Lênin nêu hai yếu tố, đó là sự kết hợp
chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân.
- Khi đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh hai yếu tố là chủ nghĩa
Mác – Lênin và phong trào công nhân, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ ba, đó là
phong trào yêu nước. Đây là một quan điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về sự hình
thành Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trên cơ
sở thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với quá trình hình
thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời Người cũng đánh giá rất cao vai trò của
giai cấp công nhân Việt Nam. Nhưng Người nêu thêm yếu tố phong trào yêu nước, coi nó
là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến việc hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam là vì:
+ Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc
Việt Nam. Là giá trị văn hoá trường tồn trong văn hoá Việt Nam.
+ Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đếu
có mục tiêu chung: giải phóng dân tộc, làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập, xây
dựng đất nước hùng cường. Hơn nữa, phong trào yêu nước có trước phong trào công
nhân, phong trào công nhân xét về nghĩa nào đó nó lại là phong trào yêu nước.

+

Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân. Nói đến phong trào yêu nước
Việt Nam phải kể đến phong trào ...
Câu 1. Làm quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
bản chất của Đảng.(5 điểm)
Câu 2. Trình bày quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? (5 điểm).
Lưu ý: sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
_______________________________________________________________________
________
Câu 1. Làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
và bản chất của Đảng.(5 điểm)
* Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đề cập các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản, xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của
nước Nga của phong trào công nhân châu Âu, Lênin nêu hai yếu tố, đó sự kết hợp
chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân.
- Khi đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, n cạnh hai yếu tố chủ nghĩa
Mác Lênin phong trào công nhân, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ ba, đó
phong trào yêu nước. Đây một quan điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về sự hình
thành Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trên
sở thực tiễn cách mạng Việt Nam.
- Hồ Chí Minh thấy vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin đối với quá trình hình
thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời Người cũng đánh giá rất cao vai trò của
giai cấp công nhân Việt Nam. Nhưng Người nêu thêm yếu tố phong trào yêu nước, coi nó
là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến việc hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam là vì:
+ Phong trào yêu nước vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc
Việt Nam. Là giá trị văn hoá trường tồn trong văn hoá Việt Nam.
+ Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đếu
mục tiêu chung: giải phóng dân tộc, làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập, xây
dựng đất nước hùng cường. Hơn nữa, phong trào yêu nước trước phong trào công
nhân, phong trào công nhân xét về nghĩa nào đó nó lại là phong trào yêu nước.
ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III (lần 2)
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Đối tượng: Sinh viên CĐ khóa 2009)
Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian phát đề
TRƯỜNG CĐKT THẮNG
KHOA GDĐC
BỘ MÔN LL CT – TD - QS
-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 06 tháng 01 năm
2011
Đề thi và đáp án môn Tư tưởng HCM - Trang 2
Đề thi và đáp án môn Tư tưởng HCM - Người đăng: rubynguyen171095-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn Tư tưởng HCM 9 10 184